Preventivní požární prohlídky

Nabídka klientům:
Provedeme u Vás ve firmě zákonnou preventivní požární prohlídku a o této pořídíme závazný záznam do požární knihy.

"Víme, co může způsobit požár. Víme, co zajímá hasiče při státních kontrolách. A rovněž víme, co zajímá komisaře při řešení příčin požárů a výbuchů. A právě proto se snažíme při požárních prohlídkách tyto nedostatky u Vás odhalit dříve, než dojde k neštěstí nebo než je naleznou hasiči. A zatím se nám to uspěšně daří."

Mezi základní a zcela jistě také jednu z nejdůležitějších povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, bezesporu patří povinnost uložená písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp, pravidelně kontrolovat prostřednictvím technika požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

V souladu s § 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb., se pravidelné kontroly zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Požární závada - hydrant
I takové závady se mohou při preventivní požární prohlídce odhalit.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (viz začlenění provozovaných činností).

V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.