Zavedení systému řízení BOZP

Nabídka klientům
Zavedeme ve Vaší firmě funkční systém řízení BOZP, splňující podmínky mezinárodně uznávaných stadardů.
Zejména zavádíme systémy řízení dle:
  • ČSN OHSAS 18001:2008;
  • program "Bezpečný podnik"

Případně se můžeme dohodnout i na zavedení jiného systému řízení, např. dle metodiky ILO-OSH 2001, který bude přesně odpovídat Vašim představám.

"Pokud si na zdi chcete vystavit certifikát o zavedení systému řízení BOZP, nejjednodušším prvním krokem k jeho získání je, kontaktovat nás."
 
Chcete mít plnění úkolů BOZP vždy pod kontrolou?
Chcete, aby peníze, které vynakládáte do bezpečnosti, byly investovány s maximální efektivitou?
 
Pak není nic jednoduššího, než zavést systém řízení BOZP.
 
Ptáte se, co to systém řízení (managementu) BOZP, ve zkratce SMBOZP, je a co vše si pod tímto pojmem představit?

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 pojem SMBOZP definuje jako část systému managementu organizace, která se používá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejích rizik v oblasti BOZP. Systém znamená uspořádaný celek či soustavu věcí nebo myšlenek a management potom, kromě jiného, systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností. 

SMBOZP můžeme tedy definovat, jako uspořádanou soustavu teoretických, praktických a řídících znalostí a činností s cílem zajistit BOZP zaměstnanců organizace.

Jinak, zjednodušeně řečeno, jedná se o všechna opatření vedoucí ke zvýšení BOZP a to jak právní, organizační, technická, technologická a jiná, která jsou řízena vedením organizace, dokumentována a důsledně prováděna v praxi.

Důležité je, aby SMBOZP postihoval všechny činnosti, které jsou prováděny na pracovištích organizace s vědomím nebo souhlasem vedení.

Jaké má SMBOZP výhody a proč ho v organizaci zavádět? 
Hlavním cílem SMBOZP je vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a tím i zajistit BOZP, čímž jsou naplněny požadavky §§ 101 a 102, zákoníku práce. Důležité je podotknout, že správný SMBOZP klade důraz především na prevenci a teprve v druhé řadě na řešení již nastalých nepříznivých událostí. A právě splnění tohoto požadavku, tedy zajištění prevence předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců, je bez zavedení účinného SMBOZP prakticky nemožné. Pro každou organizaci je samozřejmě žádoucí, předcházet vzniku pracovních úrazů a provozních nehod a to jak z důvodů ekonomických, tak i z důvodu vytváření dobrého jména organizace – image, který v případě pracovních úrazů a provozních nehod v počtu 0, bude jistě mnohem příznivější, než v ostatních případech.
 

ČSN OHSAS 18001:2008

Norma je světově uznávaný standard a zároveň nejčastěji implementovaným systémem v ČR. Popisuje požadavky na SMBOZP, což by mělo organizaci pomoci zajistit přípravu, vytvoření a udržování tohoto managementu a v konečném důsledku vést k minimalizaci pracovních úrazů. Základem SMBOZP dle této normy je vyhlášení politiky a stanovení cílů BOZP, které musejí brát v úvahu požadavky platných legislativních předpisů a také informace o rizicích v dané organizaci.

Systém dle této normy je možno zavést v organizacích všech tipů, velikostí. Norma také respektuje různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Pro zavedení tohoto systému je především důležitý zájem vrcholového vedení a jeho angažovanost a schopnost zajistit podporu pro jeho zavedení a následné fungování ve všech úrovních organizace.

Norma je zpracována takovým způsobem, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001:2000 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu). Díky tomuto je v konečném důsledku snadnější v organizaci zavést integrovaný management BOZP, kvality a ochrany životního prostředí.

Požadavek na zavedení této normy je čistě na rozhodnutí organizace. V případě, že se rozhodne pro zavedení ČSN OHSAS 18001:2008 (dále jen OHSAS), může použít, pro snadnější zavedení, normu ČSN OHSAS 18002:2008 (dále jen OHSAS2 – směrnice pro zavádění OHSAS). V případě, že se organizace rozhodne, svůj SMBOZP dle OHSAS certifikovat některým z certifikačních orgánů, prokáže tím jeho funkčnost a např. svým klientům dá na vědomí, že zdraví pracovníků je pro organizaci důležité.
 

Program "Bezpečný podnik"

Vyhlašuje ho státní úřad inspekce práce společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a to již od roku 1996. Program je určen pro podnikatele, kteří se rozhodnou ve své organizaci zavést SMBOZP, který bude odpovídat nejen českým předpisům, ale také požadavkům, které jsou uplatňovány v zemích EU. Program „Bezpečný podnik“ vychází ze dvou nejčastěji uplatňovaných dokumentům, normám řešících problematiku SMBOZP, v EU, kterými jsou dvě výše zmíněné, tedy OHSAS a ILO-OSH 2001. Kromě toho vychází také z principů, které jsou uplatňovány normami ISO 14001 a ISO 9001, čímž je opět zajištěna kompatibilita a usnadněna cesta pro zavedení integrovaného systému managementu.

Program je přednostně určen pro zaměstnavatele s počtem 100 a více zaměstnanců, dalším požadavkem programu je, že organizace, která se do něj chce zapojit, vykonává činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob.

Organizace, zavádějící program „bezpečný podnik“ mohou počítat s bezplatným poradenstvím ze strany inspektorátů bezpečnosti práce, ale bohužel, přestože program vychází z mezinárodně uznávaných standardů, v zemích EU není uznáván. Program „Bezpečný podnik“ je pro organizaci účinným nástrojem prevence v oblasti BOZP a především tedy pracovních úrazů zaměstnanců.
Více informací o programu "Bezpečný podnik", naleznete přímo na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.
 

ILO-OSH 2001

Tato směrnice byla přijata v roce 2001, jako mezinárodní vzor pro zavedení SMBOZP kompatibilní s jinými normami. Není právně závazná a její aplikace nevyžaduje certifikaci, na druhou stranu ji ani nevylučuje. Směrnice vychází z toho, že BOZP by měla být neoddělitelnou složkou řízení podniku. Požadavky směrnice pružně reagují, dle velikosti podniku a směrnice také zdůrazňuje, že důležitější než formální zajištění BOZP je dosažení pozitivních výsledků v praxi a že za BOZP zodpovídá vedení organizace.

Směrnice obsahuje návod na dvou úrovních, organizační a celostátní.

Na celostátní úrovni směrnice především vyžaduje vytvoření národního rámce pro BOZP, který by měl být podložen legislativními předpisy a dále formulaci národní politiky BOZP a v případě organizace, je vyžadován především pozitivní a aktivní přístup vedení k celé problematice ochrany zdraví, k vyhlášení politiky BOZP a jejímu důslednému dodržování a uplatňování všemi zainteresovanými stranami.
 

Principy systémů řízení

V principu všechny výše jmenované SMBOZP a to jak ILO-OSH 2001 a OHSAS, tak i program „Bezpečný podnik“ vycházejí z metodiky známé jako Demingův zlepšovací cyklus PDCA (Plan - plánuj, Do -  dělej, Check - kontroluj, Act - jednej), čímž může být dosáhnuto neustálého zlepšování celého SMBOZP.

PDCA diagram - systém řízení BOZP

PDCA Diagram (P = Plánuj; D = dělej; C = kontroluj; A = jednej)
Autor obrázku: Karn-b - Karn G. Bulsuk; zdroj: https://commons.wikimedia.org/; licence: Creative commons Attribution 3.0 Unported

První krok, tedy Plan – plánuj, znamená pro organizaci naplánovat přístup k BOZP do budoucna, co je potřeba provést, určit priority, jak postupovat, následuje druhý krok Do – dělej, konej, proveď, ve kterém jsou plánované opatření realizovány a následně ve třetím kroku Check – kontroluj, ovlivňuj, dohlédni, jsou přínosy těchto změn hodnoceny, sledovány a v případě zjištěných nedostatků v „posledním“ čtvrtém kroku Act – naprav, koriguj, zaveď změny, jsou tyto nedostatky odstraňovány. Slovo posledním, jsem do uvozovek dal záměrně, protože cyklus PDCA je cyklem nekonečným. Jakmile se dostaneme ke čtvrtému kroku, cyklus se opakuje a znovu jsou plánovány nová opatření, k ještě efektivnějšímu zvýšení úrovně BOZP v organizaci.
 
Další zajímavé informace naleznete na portále BOZPinfo.cz.