Výkon odborně způsobilé osoby (OZO BOZP)

Nabídka klientům:
Zajistíme pro vás výkon osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP. Rozsah služeb upravíme přesně dle Vašich přání tak, aby Vám plně vyhovoval.

"Netrváme na starých dogmatech a zažitých stavech. Neustále se zdokonalujeme a naši práci u klientů vždy přizpůsobíme jejich individuálním požadavkům. Zjistěte i Vy, že bezpečnost práce může být pro Vaše podnikání přínosem. S námi to dokážete."

Kdy musí firma, resp. OSVČ, mít zajištěnu OZO BOZP?

viz odst. (2), § 9, zákona č. 309/2006 Sb., vzpp

  • pokud nemá zaměstnavatel potřebné znalosti (do 25 zaměstnanců);
  • pokud není zaměstnavatel sám odborně způsobilý (nad 25 zaměstnanců);
  • pokud má zaměstnavatel více než 500 zaměstnanců.

Musí být OZO BOZP zaměstnancem nebo může být i "objednán", jako subdodavatel?

viz odst. (2), § 9, zákona č. 309/2006 Sb., vzpp

  • Ne, OZO BOZP nemusí být zaměstnán v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. OZO BOZP může být i externím zaměstnancem.

Jaké jsou úkoly OZO BOZP?

  • Na tuto otázku neexistuje zcela jasná a přesná odpověď. Zaměstnavatel musí plnit úkoly prevence rizik. Pokud tyto nemůže plnit sám, viz výše, plní je prostřednictvím OZO BOZP. Úkoly prevence rizik jsou přitom definovány, v odst. (2), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp, následovně: "Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik."
  • Zjednodušeně řečeno, OZO BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem na plnění úkolů prevence rizik, kterými jsou např. vyhledávání a hodnocení rizik, tvorba povinné dokumentace BOZP, kontroly pracovišť, roční prověrky BOZP, kategorizace prací, poskytování OOPP, školení BOZP, řešení pracovních úrazů a některé další.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, ve vztahu k OZO BOZP? 

viz odst. (4), § 9, zákona č. 309/2006 Sb., vzpp

Zaměstnavatel je povinen:

  • poskytnout OZO BOZP zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli;
  • zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob;
  • poskytnout OZO BOZP dokumentaci a informace o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví, a další informace podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích; k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců; při výběru a volbě ochranných zařízení.