Kurz vedoucího zaměstnance pro BOZP

Dle ustanovení písm. a), odst. (3), § 9, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon), může zaměstnavatel, má-li k tomu potřebné znalosti a v případě, že zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců, plnit úkoly prevence rizik sám.

V opačném případě, dle požadavků odst. (2), § 9, zákona, musí zajistit plnění úkolů prevence rizik odborně způsobilým zaměstnancem nebo jinou odborně způsobilou osobou (externí).

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem: 

 • zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců a nechtějí zaměstnat nebo spolupracovat s odborně způsobilou osobou a nemají potřebné znalosti BOZP;
 • vedoucím zaměstnancům, kteří byli zaměstnavatelem pověřeni plněním úkolů BOZP;
 • vedoucím zaměstnancům, kteří jsou dle ustanovení odst. (2), § 101, Zákoníku práce odpovědni za zajištění BOZP a v neposlední řadě pro;
 • zájemce o hlubší poznání problematiky BOZP.

Kurz může sloužit jako příprava k následnému složení zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP.

Kurz je koncipován tak, aby každý účastník získal nejen teoretické, ale zejména i praktické schopnosti plnit úkoly prevence rizik a to v mezích právních a ostatních předpisů BOZP a tím ve své firmě nebo na jím řízeném pracovišti, mohl vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Každý účastník kurzu obdrží sadu vzorových dokumentů BOZP, které mu výrazně ulehčí aplikaci požadavků předpisů BOZP do praxe.

Informace o kurzu

Pořadatel kurzu: Ing. Vít Hofman | SAW
V Teničkách 620
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215070
info@bezpecnostpraceuh.cz
https://www.bezpecnostpraceuh.cz
Lektor kurzu: Ing. Vít Hofman
- osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- technik požární ochrany
- dodavatel služeb BOZP, PO pro firmy
Místo konání: Uherské Hradiště
Termíny konání: V iz kalendář termínů 
Způsob registrace: Online přihláška
emailem:  info@bezpecnostpraceuh.cz
telefonicky: +420 730 732 751
Kapacita: 10 účastníků kurzu
Časový rozvrh: 24 hod výuky (3 x 8 hod) + zkouška (max 40 min), viz níže přiložený tematický plán a časový harmonogram.
Po - Pá: 9:00 až 17:00 (11:30 - 12:00 obědová přestávka).
Ubytování: Individuální
- zájemcům jsou na telefonním čísle +420 730 732 751 poskytnuty informace o možnostech ubytování 
Stravování: Individuální
- zájemcům jsou na telefonním čísle +420 730 732 751 poskytnuty informace o možnostech stravování
Cena kurzu: 5999 Kč + 21% DPH


Tematický plán a časový harmonogram kurzu BOZP

Blok Předmět školení Čas plán
1. den kurzu
Blok A: Úvod do BOZP, dnešní pojetí BOZP
A Úvod do BOZP, dnešní pojetí BOZP
 • Ústava ČR
 • Listina základních práv a svobod
 • Základní principy BOZP dle zákoníku práce a evropského práva
 • +Registr právních předpisů BOPZ, PO
0,5 hod
Blok B: Prevence rizik
B1 Prevence rizik - řízení rizik
 • Vymezení prevence rizik a úkolů prevence rizik
 • Řízení rizik (identifikace nebezpečí, odhadování rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, posuzování rizik, regulování rizik, dokumentace rizik, komunikace rizik)
 • Praktické příklady procesu řízení rizik
 • +Vzor směrnice: Stanovení organizace řízení rizika
 • +Registr rizik
2 hod
B2 Zařazení prací do kategorií ("kategorizace prací")
 • Rizikové faktory pracovního prostředí
 • Měření a zjišťování rizikových faktorů
 • Oznámení / návrh o zařazení prací do kategorií
 • Rizikové práce
 • Důsledky zařazení prací do kategorií
 • +Vzor: Návrh na zařazení prací do kategorií
1 hod
B3 Pracovnělékařské služby
 • Obsah pracovnělékařských služeb a popis jednotlivých úkolů
 • Pracovnělékařské prohlídky (obsah, požadavky, periody)
 • +Vzor: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
 • +Vzor: Formulář žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • +Vzor: Formuář lékařského posudku
 • +Vzor: Prohlášení uchazeče o zaměstnání o své zdravotní způsobilosti
1 hod
B4 Zajištění první pomoci
 • Školení o poskytování první pomoci
 • Lékárničky první pomoci
 • Prostředky pro přivolání první pomoci
 • +Vzor: Směrnice pro poskytování první pomoci
 • +Vzor: Traumatologický plán
1 hod
B5 Kouření, alkohol a další návykové látky
 • Návykové látky
 • Kontroly zaměstnanců na přítomnost návykových látek
 • +Vzor: postup pro provádění dechových zkoušek
 • +Vzor: protokol o provedené dechové zkoušce
0,5 hod
B6 Požadavky na pracoviště a organizaci práce na nich
 • Obecně závazné požadavky na pracoviště
 • Obecně závazné požadavky na organizaci práce
 • +Vzor: Doklad o denní kontrole pracoviště
 • +Vzor: Kniha bezpečnosti práce
2 hod
2. den kurzu
B7 Bezpečnost práce vybraných pracovních činností
 • Kovoobrábění / dřevoobrábění
 • Svařování
 • Skladování a manipulace (regály)
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou (žebříky)
 • Stavební práce
 • Práce venku
 • Práce v podzemí a v uzavřených prostorech
 • Práce při údržbě zeleně
 • Popř. jiné, dle účastníků kurzu
 • +Vzor: Povolení požárně nebezpečných prací
 • +Vzor: Protokol o kontrole regálu
 • +Vzor: Protokol o kontrole žebříku
 • +Vzor: Místní řád skladu
2 hod
B8 Požární ochrana
 • Začlenění provozovaných činností
 • Stanovení podmínek požární ochrany
 • Dokumentace požární ochrany
 • Věcné prostředky požární ochrany
 • Požárně bezpečnostní zařízení
 • Školení o požární ochraně
 • Kontroly na úseku požární ochrany
 • Cvičná evakuace (požární poplach)
 • +Vzor: Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ
 • +10% sleva na činnost technika požární ochrany SAW
1 hod
B9 Požadavky na stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí
 • Podmínky bezpečného provozu
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy
 • Kontroly, revize, údržba, opravy
 • +Vzor: Místní provozní bezpečnostní předpis pro žebříky
 • +Vzor: Místní provozní bezpečnostní předpis pro regály
2 hod
B9.1 Požadavky na dopravní prostředky a provoz dopravy
 • Podmínky bezpečného provozu
 • Mísntí provozní bezpečnostní předpis
 • Odborná a zdravotní způsobilost
 • Kontroly, revize, opravy, údržba
 • +Vzor: Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků
1 hod
B10 Nebezpečné chemické látky a směsi
 • Manipulace
 • Doprava
 • Skladování
 • Likvidace
 • +Vzor: Formulář pro seznámení zaměstnance s chemickou látkou
 • +Vzor: Písemná pravidla pro nakládání s nebzepečnými chemickými látkami a směsmi
1 hod
B11/1 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, část I.
 • Základní požadavky na OOPP
 • Hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP
 • Jednotlivé OOPP - popis, použití, novinky
1 hod
3. den kurzu
B11/2 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, část II.
 • Dokumentace k OOPP
 • Poskytování MČDP + ON
 • +Vzor: Směrnice pro poskytování OOPP
 • +Vzor: Evidenční list pro výdej a poskytnutí OOPP
1 hod
B12 Školení a informování na úseku BOZP
 • Obsah školení
 • Lhůty školení
 • Kdo může školit, jak školit
 • Ověření znalostí
 • Informování BOZP
 • +Vzor: Osnova školení o právních a ostatních předpisech BOZP
 • +Vzor: Prezenční listina školení BOZP
 • +Vzor: Zkušební test BOZP
 • +VZor: Záznam o absolvování zkušebního testu
2 hod
Blok C: Pracovní úrazy a nemoci z povolání
C Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Co to je pracovní úraz
 • Co to je nemoc z povolání
 • Postupy při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • +Vzor: Kniha úrazů
2 hod
Blok D: Kontroly na úseku BOZP
D1 Kontroly na úseku BOZP (vnitro firemní)
 • Co, kdo, jak, jak často kontrolovat
 • Formy dokladů kontrol
 • +Vzor: Kniha bezpečnosti práce
2 hod
D2 Státní odborný dozor nad BOZP
 • Simulace vzorového průběhu kontroly OIP
 • Analýza vybraných kontrolních protokolů OIP
 • Možné důsledky a sankce
1 hod
4. den kurzu
Blok E: Závěrečné ověření znalostí, ukončení kurzu
E Závěrečná zkouška 
 • Společný zkušební test (60 otázek) / 60 min
 • Individuální ústní přezkoušení: 2 otázky z 30ti možných / max 10 min otázka
 • +osvědčení o absolvování kurzu, úspěšně vykonané zkoušce a získání potřebných znalostí BOZP
Max 6 hod
  Pozn.: Závěrečnou zkoušku je možno vykonat v individuálních termínech, dle dohody, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení kurzu.