Odeslání záznamu o úraze - hlášení změn

Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

  1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti;
  2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu;
  3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn;
  4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu;
  5. organizační složce pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za pracovní úraz (Kooperativa pojišťovna nebo Česká pojišťovna).