Šetření příčin a okolností úrazu

Krok zpět X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení 
 
 

Řádně vyšetřete úraz! Časem se vám to může vyplatit. 
Při šetření úrazu se zejména zaměřte na následující skutečnosti:

 1. proč k úrazu došlo?
 2. zda byli přímí (viděli) či nepřímí (neviděli, byli na blízku před a po úraze) svědci úrazu;
 3. při jaké činnosti se úraz stal a zda tuto činnost zaměstnanec spadala do činností obvyklých, pro práci zaměstnance;
 4. zda a kdy byla u zaměstnance ověřena jeho zdarvotní způsobilost;
 5. zda a kdy bylo u zaměstnance provedeno školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 6. zda byla vyhodnocena rizika a přijata opatření, vztahující se k danému úrazu;
 7. zda měl zaměstnanec stanoven bezpečný pracovní postup;
 8. zda zaměstnanec dodržel stanovený bezpečný postup a pokyny zaměstnavatele, včetně např. bezpečnostního značení apod.;
 9. zda nebyl zaměstnanec pod vlivem alkoholu;
 10. zda měl zaměstnanec pro práci poskytnuty odopvídající OOPP, dle vyhodnocení rizik a zpracovaného seznamu OOPP zaměstnavatele;
 11. zda byly stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zaměstnanec při práci použitl nebo která mohla úraz ovlivnit, v řádném stavu - revize, kontroly, údržba, opravy, provozní dokumentace apod.;
 12. zda bylo pracoviště v pořádku, z hlediska bezpečného stavu.
Velmi vhodné může být pořídit fotodokumentaci nebo i videdokumentaci místa úrazu, popř. i nákres okolností úrazu.
 

Místo úrazu? A co s ním?

Zásadně neměňte místo úrazu do doby objasnění úrazu.
Zejména pozor na úrazy externích zaměstnanců! Zaměstnavatel externího zaměstnance má právo podílet se na šetření úrazu!

Koho k šetření úrazu přizvat?

K šetření pracovního úrazu přizvěte:

 1. osobu odborně způsobilou v BOZP;
 2. vedoucího pracoviště;
 3. zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovolí;
 4. svědky úrazu;
 5. odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců;
 6. zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, pokud se jednalo o externistu.

Dokumentace šetření úrazu

O šetření úrazu pořiďte dokumentaci. Sepište vše, co jste při šetření zjistili, včetně svědeckých výpovědí.
Čím vážnější úraz, tím podrobnější dokumentaci pořiďte. 
U jednoduchých úrazů postačí záznam v knize úrazů.