Pracovnělékařské služby

Nabídka klientům
Pomůžeme Vám nastavit systém pracovnělékařských služeb tak, aby plně respektoval veškeré zákonné požadavky.
Zejména řešíme smlouvy s poskytovateli pracovnělékařských služeb, skutečný výkon těchto poskytovatelů, obsah a četnost pracovnělékařských prohlídek, hlídání termínů prohlídek, vzory formulářů a některé další.
Zavedeme systém pro správu pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců.
"Pokud i Vy chcete patřit mezy ty podnikatele, kteří v případě byť náhodného úrazu svého zaměstnance chtějí zůstat naprosto v klidu, pak i vy chcete právě náš systém pro správu pracovnělékařských služeb a zdravotních prohlídek zaměstnanců."
 

Málo který ze zaměstnavatelů a často bohužel i "bezpečáků" si uvědomuje, co vše pracovnělékařské služby obnášejí a jak je tato problematika důležitá. 

Opravdu nejde pouze o pracovnělékařské prohlídky. Dle § 53, zákona č. 373/2011 Sb., vzpp, jsou pracovnělékařské služby definovány následovně:  

"Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby (dále jen „práce“)."

Výše uvedené ustanovení podrobněji rozvádí § 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Pracovnělékařské služby
Již máte uzavřenu smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb?
Autor obrázku: Vic; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons

Bohužel většina smluv, uzavřených mezi zaměstnavateli a poskytovateli, uvádí jakožto předmět, právě a pouze výše uvedené činnosti, někdy ani ty ne.

Zaměstnavatel však s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzpp, musí plnit i některé další úkoly.

Lékárnička první pomoci
Zdá se Vám takto vybavená lékárnička dostatečná?
Autor obrázku: Mattes; zdroj: https://commons.wikimedia.org/, licence: Public domain