Posouzení pracovišť

Nabídka klientům
  1. Posoudíme Vaše pracoviště ve vztahu k požadavkům právních a ostatních předpisů BOZP a rovněž ve vztahu k rizikům, která mohou být zdrojem ohrožení zdraví osob, na pracovištích se pohybujících.
  2. Zpracujeme závěrečnou zprávu, včetně grafické přílohy a navrhneme úpravy, vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků.

"Na pracovištích si všímáme jak nejmenších detailů, tak skutečností, které jsou denně na očích a mohou upadnout do tmy. Protože tma je kde? Pod svícnem. Pokud si necháte posoudit pracoviště od nás, dovíte se o nich skutečnosti, které Vám je pomohou ještě více zdokonalit."

Stav pracovišť a to jak výrobních tak i administrativních, má přímý vliv na bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, na něm se pohybujících. Stav pracovišť však ovlivňuje i náladu člověka, pracovní morálku, spokojenost a tím i nepřímost výkonnost každého zaměstnance.


Na každém pracovišti jsou rizika. Pro každé pracoviště platí předpisy BOZP!
Autor obrázku: Joe Mabel; zdroj: commons.wikimedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Zákonných požadavků na to, jak má každé pracoviště vypadat, je nesčetně. Zmiňme např. zákony č. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb., 48/1982 Sb., 91/1993 Sb., a nebo české technické normy, jako např. ČSN 26 9030. Pozn.: Vše samozřejmě myšleno ve znění pozdějších předpisů.

Navíc, ve vztahu k prevenci rizik, musí zaměstnavatel zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, což mu mimo jiné ukládá odst. (7), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp.

Bezpečné pracoviště - stroje
Také Vás bijí do očí ty bezpečnostní závady?
Autor obrázku: Three-quater-ten; zdroj: en.wikipedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

V takovém množství předpisů a ještě větším množství požadavků, se člověk, které se této problematice nevěnuje aktivně, jakož své hlavní pracovní činnosti, bude jen těžko orientovat.

My Vám s touto orientací pomůžeme. Projdeme všechna Vaše pracoviště. Sepíšeme zjištěné nedostatky, připomínky. Vytvoříme závěrečnou souhrnnou zprávu, s jejímž obsahem Vás seznámíme a navrhneme případné úpravy, vedoucí ke zlepšení stavu pracovišť z hlediska jak BOZP, tak i PO.