Ing. Vít Hofman | SAW - hodnocení a řízení rizik
SAW Registr rizik online,
plnění povinností elegantně a efektivně!

Nyní máte jedinečnou a unikátní možnost, vyzkoušet si zdarma funkčnost zkušební verze SAW online registru rizik, který je již zaveden a plně funkční u řady našich klientů a to vždy k jejich naprosté spokojenosti.

Nežijte historií a drže krok s dobou - S námi to dokážete!

Riziko - registr rizika - řízení rizika

Nabídka SAW - zavedení registru rizika online

V případě Vašeho zájmu, pro Vás velmi rádi zajistíme následující:
 1. celou problematiku řízení rizik (identifikace nebezpečí, hodnocení rizik) zapracujeme do podrobného manuálu - Vaší vnitřní směrnice;
 2. vytvoříme na míru pro Vás online registr rizika - splňující požadavky právních předpisů;
 3. zavedeme ve Vaší firmě registr rizika online;
 4. stanovíme pravomoci, odpovědnosti za vedení a používání registru rizika;
 5. proškolíme Vás o způsobu zacházení s registrem a o celé problematice řízení rizika;
 6. budeme Vám garantovat funkci OZO BOZP, v rámci hodnocených rizik;
 7. v případě Vašeho zájmu, provedeme prvotní identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na vašich pracovištích;
 8. samozřejmě Vám budeme trvale k dispozici, pro případ podpory ve vztahu k rizikům.

Cena za poskytnuté služby je stanovena individuálně, dle Vašich konkrétních požadavků a náročnosti práce. Vždy však získáte přesný cenový rozpis a tak přesně víte, za co platíte.

O registru rizik

Každý zaměstnavatel má jasně danou, odst. (2), (3), (4), § 102, zákoníku práce, vzpp uloženou, povinnost, soustavně identifikovat nebezpečné činitele pracovního prostředí a pracovních podmínek a hodnotit rizika z nich plynoucí. O tomto procesu je povinen vést dokumentaci. Zpravidla se vypracovává tzv. "registr rizik", tedy přehled hodnocených rizik. 

V dnešní době je, bohužel, ještě velká spousta zaměstnavatelů, která buď záměrně, ale častěji díky přístupu a často až podvodným praktikám rádoby odborně způsobilých osob,
hodnotí rizika jen "papírově". 

K tomuto hodnocení nejčastěji slouží různé softwarové nástroje (původně určené zejména jako podpora pro odborně způsobilé osoby a zaměstnavatele), které Vám po pár minutách klikání vyplyvnou stovky a možná dokonce i tisíce ohodnocených rizik. Externista za takový registr vyinkasuje pěkný balík, vy jej hodíte někam do skříně a pak se na něj, prostě jen práší.

Více o hodnocení rizik, včetně nekalých praktik některých dodavatelů služeb BOZP, PO, naleznete v článku: "Pohlídejte si svá rizika!", publikovaném u nás na webu 20. 1. 2014.

Opravdu máte zapotřebí, nechat ze sebe dělat hlupáky?
Možná to jde i jinak. Možná Vám v tom pomůže právě náš,
SAW online registr rizik.

SAW online registr rizika je unikátní nástroj, určený všem zodpovědným zaměstnavatelům, pro něž není hodnocení rizik jen zbytečnou byrokratickou fraškou, ale smysluplnou činností - základním kamenem dnešní BOZP.

Hlavní výhody SAW online registru rizik

SAW online registr rizika využívá všechny výhody dnešního světa, technologií a možností. Tento nástroj je možno ovládat z jakéhokoliv chytrého zařízení (telefon, tablet, notebook, TV, PC apod.).

Hlavní výhodou je řádně, smysluplně a jednoduše nastavená metodika hodnocení rizik, kterou po krátkém zaškolení zvládne úplně každý. Registr, pomocí nakódovaného algoritmu, dokáže sám vypočítat míru hodnoceného rizika a toto riziko zařadit do jedné z kategorií závažnosti. Odpadá tedy ruční, poměrně dosti složitý výpočet.

Registr rizika výslednou míru rizika určuje zejména z:

 • pravděpodobnosti přítomnosti (možnosti) rizika; 
 • pravděpodobnosti, s jakou přítomné riziko může způsobit negativní událost;
 • předpokládaným následkům, při negativním působení rizika;
 • počtu potencionálně zasažených osob;
 • druhu exponovaných osob.

Další velkou výhodou registru je, že do něj data může zadávat každá oprávněná (registrovaná) osoba. Není problém, oprávnit každého zaměstnance. Vše samozřejmě probíhá pod dohledem osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP (OZO BOZP), aby byl naplněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb., vzpp.

Každý zaměstnanec tedy, pokud zjistí doposud nerozpoznané riziko, má možnost toto do registru zapsat a případně i ohodnotit. Odpovědné osoby za pracoviště nebo OZO BOZP, se o takovém kroku hned doví a má možnost reagovat.

Obdobně každá oprávněná osoba, může online zadat prokazatelný záznam o přijetí opatření, k minimalizaci rizika, stejně tak OZO BOZP může provést záznam o schválení rizika. Je tedy jasně dokladováno, že řízení rizik je soustavnou činností, tak jak to požaduje Zákoník práce. Tento požadavek v žádném případě není naplněn tím, že si necháte rizika "jednorázově" vypracovat od externisty a ty hodíte do šuplete. 

Správný registr rizik musí být živý organismus,
neustále se měnící, přizpůsobující!
SAW online registr rizik takový skutečně je!

Každá změna dokumentu (přidání, změna, smazání textu apod.) se v registru archivují. Lze přesně dohledat, kdo a kdy, jakou změnu provedl.

Rizika lze v registru velmi jednoduše a efektivně řadit a zejména filtrovat, např. dle pracovišť na něž se vztahují, dle provozovaných strojů nebo dle závažnosti (kategorie) rizik apod.

Výstupy z registru mohou velmi efektivně sloužit ke školení zaměstnanců. Díky možnosti filtrovat pouze rizika, která mohou ohrozit externí zaměstnance, mohou výstupy registru sloužit velmi efektivně také pro informování externích zaměstnanců o rizicích a o přijatých opatřeních, ve smyslu odst. (3), § 101, Zákoníku práce, vzpp.

Tak co? Máte zájem SAW registr rizik online bezplatně vyzkoušet?

Pokud máte zájem SAW registr rizik online zdarma, ve zkušební verzi vyzkoušet, vyplňte prosím níže uvedený formulář. 
Žádosti budou vyřizovány postupně. 
Nabídka je omezena na prvních 100 zájemců nebo do konce července.

Objednávka SAW registru rizik online, zdarma, na zkoušku