Management rizik ("řízení rizik")

Nabídka klientům:
Na míru pro Vás navrhneme, vytvoříme, ve spolupráci s Vámi zavedeme a popř. i budeme udržovat systém managementu rizik.
"Díky našemu modernímu a efektivnímu přístupu k řízení rizik a využití kombinace vlastních, správných nástrojů - to je to, co nás odlišuje od konkurence, nebudete mít s tímto důležitým úkolem BOZP již nikdy problémy. A výstupy pro Váš byznys budou přínosem."
 
Každý zaměstnavatel je povinen, dle ust. odst. (3), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzppsoustavně vyhledávat nebezpečné činitele pracovního prostředí, hodnotit a posuzovat rizika z nich plynoucí, přijímat vhodná opatření k omezení rizik, seznamovat zaměstnance popř. i jiné osoby s riziky a v neposlední řadě o celém procesu vést podrobnou dokumentaci. Výše uvedené činnosti, můžeme souhrnně označit, jako proces managementu, tedy řízení rizik. Proces managementu rizika je poměrně náročný, ať už co se týče metodiky vyhledávání nebezpečných činitelů, metodiky analýzy rizik, či vedení souhrnné dokumentace. Přitom proces managementu rizika, je jedním z hlavních poslání na úseku BOZP, od nějž se odrážejí mnohé další, dílčí oblasti, jako je např. kategorizace prací, poskytování OOPP, školení BOZP a některé jiné. Management rizika je schematicky znázorněn tabulkou 1.
 
Řízení rizika
Posuzování rizika Regulování rizika Vedení dokumentace o rizicích Komunikace rizika
Analýza rizika Hodnocení rizika
Identifikace nebezpečí Odhad rizika
Práce ve výškách - rizika práce
Nepodceněná rizika práce ve výškách.
Autor obrázku: U.S. Army Corps of Engineers; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons

Posuzování rizika

Posuzování rizika je proces, v rámci nějž se identifikují nebezpečí, která jsou zdroji rizika, odhadnou rizika z nich plynoucí, tj. provede se analýza rizika a následně se analyzovaná rizika vyhodnotí, tj. zařadí do kategorií, skupin a stupňů, dle jejich přijatelnosti a důležitosti.
 

Analýza rizika

Analýzou rizika se rozumí systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a následnému odhadu rizika z tohoto nebezpečí plynoucího. Identifikované nebezpečí přitom může být zdrojem rizika jak pro jednotlivce, obyvatelstvo nebo i pro majetek či životní prostředí.
Pro zdárné provedení analýzy rizika, je nutné získat vstupní data, tj. identifikovat nebezpečí. Na základě identifikace nebezpečí, je dále možné provést odhad rizika.
 

Identifikace nebezpečí

Identifikace nebezpečí je proces, při němž se zúčastněné osoby snaží odhalit veškerá nebezpečí, která mohou být zdrojem rizika.
Při identifikaci nebezpečí se berou v potaz jak faktory fyzikální, chemické, biologické, tak i faktory organizačního charakteru. Zjištěná nebezpečí, jsou všechny fyzické osoby povinny hlásit příslušnému vedoucímu zaměstnanci pracoviště, na němž je nebezpečí zjištěno.
Pro identifikaci nebezpečí, je možno použít deduktivní metodu pozorování a sběru dat, předem připravený kontrolní seznam (checklist), běžně užívané metody, jako jsou např. What-If; HAZOP, Dow`s Chemical Index; Dow`s Fire&Explosion Index popř. i některé další.
 

Hodnocení rizika

Odhad rizika je proces, prováděný na základě analýzy rizika. Na základě odhadu rizika, je utvořena představa o míře, tj. závažnosti rizika.
 

Regulování rizika

Regulování rizika je proces přijímání bezpečnostních opatření proti působícím rizikům, za účelem jejich minimalizace, popř. i eliminace. Přijetím bezpečnostních opatření se snižuje míra rizika, tj. v ideálním případě dochází ke snížení skupiny a kategorie rizika.
Za přijetí bezpečnostních opatření proti působení rizika, jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci pracovišť, na nichž dochází k expozici tomuto riziku.
 
Rizika práce při řezání
Znáte dobře svá rizika?
Autor obrázku: Jorge Royan; zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
 
Bezpečnostní opatření jsou přijímána v hierarchii, stanovené právním předpisem a to následovně:
  1. omezování vzniku rizik;
  2. odstraňování rizik u zdroje jejich původu;
  3. přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví;
  4. nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy;
  5. nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky;
  6. omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu;
  7. plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí;
  8. přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany;
  9. provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení;
  10. udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení dokumentace o rizicích

Proces managementu rizika, musí být dle požadavků Zákoníku práce, dokumentován. Za standardní dokumentaci se dá považovat metodika, která proce managementu rizika ve firmě popisuje a dále přehled rizik, většinou nazývaný registr rizik. V registru musí být nejen uvedena všechna hodnocená a regulovaná rizika, ale zároveň také veškerá přijatá bezpečnostní opatření. Registr rizik je dokladem o fungování managementu rizik a proto veškeré důležité skutečnosti, v něm musejí být uvedeny.
 

Komunikace rizik

Hodnocená rizika musejí být komunikována. Komunikací rizika se rozumí informování všech zainteresovaných osob, tj. osob, které jsou exponovány riziku, o nebezpečí, které je zdrojem rizika, o míře a stupni rizika, o navržených a přijatých bezpečnostních opatření, vedoucích k minimalizaci nebo eliminaci rizika. Komunikace rizika musí být provedena vždy prokazatelným způsobem.
 

Závěrem nutno podotknout, že celý proces managementu rizika, ve smyslu Zákoníku práce, není jednorázovou činností, ale musí být průběžně udržován, aktualizován a realizován.