Audit bezpečnosti práce (BOZP)

Nabídka klientům:
Provedeme ve Vaší společnosti audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak důkladně, jak jste doposud nezažili. Cíl auditu je jediný! Zvýšit úroveň BOZP ve společnosti a ochránit životy a zdraví osob.

"Odpovědným zaměstnavatelům, kteří k bezpečnosti přistupují zcela vážně, s respektem a plně si uvědomují její význam, nabízíme provedení komplexních, smysluplných a velmi důkladných auditů BOZP."

Audit bezpečnosti práce

Pro koho je tedy bezpečnostní audit určen?

Připadá i Vám činnost inspektorů práce, inspektorů požární ochrany nebo auditorů systémů bezpečnosti (např. OHSAS 18001, bezpečný podnik) příliš fádní a nedostatečná? 
Chcete omezit riziko profesní slepoty Vaší odborně způsobilé osoby v bezpečnosti práce a vedoucích zaměstnanců? 

Máte zájem nejenom odhalit systémové neshody, ale zejména udělat něco pro zlepšení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách Vaší společnosti? 

Pokud si na výše uvedené otázky odpovídáte: "ANO",
je tato unikátní služba určena právě Vám.

Jaké jsou cíle auditu BOZP?

Hlavním cílem auditu by nemělo být někoho kárat za to, že opomněl některou z povinností BOZP. Skutečným cílem auditu je umožnit zlepšení stavu BOZP.

Auditem se např. často podaří prokázat, že rozsah služeb poskytovaných externími firmami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo požární ochranu, je zcela nedostačující nebo že se vedoucí zaměstnanci zaměřují až zbytečně na několik dílčích (často poměrně "zbytečných") oblastí BOZP, přičemž ty skutečně důležité zcela ignorují.

Po naší vzájemné dohodě budou upřesněny oblasti auditu. Může být proveden jak komplexní audit, tak i dílčí audit, zaměřující se na konkrétní oblast. 

Oblastmi komplexního auditu jsou především:

A. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 1. prevence rizik - řízení rizik;
 2. kategorizace prací a systém pracovnělékařských služeb;
 3. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;
 4. zajištění poskytování první pomoci;
 5. zajištění školení o právních a ostatních předpisech BOZP zaměstnancům;
 6. zajištění bezpečnosti práce ve vztahu k provozovaným zařízením;
 7. úroveň zpracování povinné dokumentace BOZP;
 8. řešení pracovních úrazů;
 9. způsob provádění kontrolní činnosti BOZP;
 10. provedení fyzické kontroly pracovišť s ohledem na BOZP.
B. Požární ochrana
 1. začlenění provozovaných činností;
 2. úroveň stanovení podmínek požární bezpečnosti;
 3. úroveň vypracování povinné dokumentace požární ochrany;
 4. způsob vedení dokladů požární ochrany;
 5. zajištění školení o požární ochraně;
 6. zajištění odborné přípravy požární ochrany;
 7. způsob provádění pravidelných kontrol na úseku požární ochrany;
 8. zajištění požární ochrany ve vztahu k provozovaným zařízením;
 9. způsob provádění cvičného požárního poplachu;
 10. provedení fyzické kontroly pracovišť s ohledem na PO.

Kolik Vás audit bude stát?

Předně je nutno připomenout, že se nejedná o běžný audit, kdy si auditor v připraveném formuláři jen stroze odškrtává daná políčka buď "fajfkou" nebo "křížkem". Jedná se o hloubkový audit, kdy je každé jeho jedno téma důkladně diskutováno s cílem zjistit byť i drobné nedokonalosti a navrhnout možná zlepšení.

Cena auditu se odvíjí tedy zejména z časové náročnosti auditu, která je přímo závislá na:

 1. oborovém zaměření firmy;
 2. rozsahu (velikosti) pracovišť;
 3. počtu zaměstnanců.

Orientační cenu auditu si můžete zjistit pomocí tohoto kalkulátoru. Cena bude přesně stanovena na základě Vaší písemné objednávky a po upřesnění všech podstatných skutečností.

A výsledek auditu BOZP?

Výsledkem auditu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, pro Vás bude podrobná auditní zpráva, která bude obsahovat nejen zjištěné skutečnosti, ale i výpis porušených právních ustanovení a zejména, návrh a doporučení opatření, vedoucích ke zlepšení stavu. V případě Vašeho zájmu může být zpráva doplněna o fotodokumentaci skutečností, zjištěných při kontrole pracovišť.

Se zjištěnými nedostatky jsme samozřejmě připraveni, Vám pomoci!