Kategorizace prací

Nabídka klientům:
Zařadím za Vás Vaše práce do kategorií.
Vypracuji návrh / oznámení o zařazení prací do kategorií a tento předložím Krajské hygienické stanici ke schválení.
Pomohu Vám s další "agendou", související s výsledky zařazení prací do kategorií.
SAW kategorizace prací - poptávka
 
"Ke každé jedné práci přistupuji při zařazování do kategorií nanejvýše zodpovědně a důsledně. A to jsem prací zařadil již stovky - proto jsem také na hygieně jako doma. Svěřte mně do rukou tuto náročnou činnost, je to skvělá investice do budoucnosti Vašeho podnikání."
saw line black
 
§ 37, zákona č. 258/2000 Sb., vzpp, ukládá každému zaměstnavateli povinnost, zařadit práce do kategorií.  Zákon zná čtyři kategorie. Jsou jimi, zjednodušeně řečeno:
  • kategorie 1: pro práce bez zvýšené míry ohrožení pracovními riziky;
  • kategorie 2: pro práce se zvýšenou mírou ohrožení pracovními riziky;
  • kategorie 3: pro rizikové práce;
  • kategorie 4: pro extrémně rizikové práce.
Do výše uvedených 4 kategorií, se práce zařazují, na základě zhodnocení 13ti rizikových faktorů, které uvádí v příloze 1, vyhláška č. 432/2003 Sb.
Jsou jimi např. prach, hluk, vibrace, nebezpečné chemické látky, zraková zátěž, psychická zátěž, biologické činitele a další.
Kontrolované pásmo - kategorie práce riziková
Vstup do kontrolovaného pásma, kde probíhá likvidace azbestu.
Autor obrázku: Fevs101; zdroj: en.wikipedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
 
O zařazení prací do kategorií, musí být zpracována dokumentace, s přesně stanovenými kritérii. 
Pro práce zařazené do kategorie 1 a 2, je to oznámení o zařazení prací do kategorií, pro práce zařazené do kategorie 3, 4, je to návrh na zařazení prací do kategorií. Oba výše uvedené dokumenty se předkládají na příslušnou Krajskou hygienickou stanici (KHS). Oznámení se dává KHS navědomí, návrh k rozhodnutí.
 
Chemická rizika dle kategorie práce
Každá profese s sebou nese rizika. Je jen na Vás, zda je včas rozpoznáte a řešíte.

Autor obrázku: CEphoto, Uwe Aranas; zdroj obrázku: https://en.wikipedia.org; licence: Wikimedia Commons

 
Pozn.: od 1. dubna 2013, se na základě schválené kategorizace prací, budou provádět pracovnělékařské prohlídky (lhůty, obsah).