Zpracování dokumentace BOZP

Nabídka klientům:
  • Zpracujeme dokumentaci BOZP, šitou na míru pro Vaši firmu.
  • Zejména zpracováváme vnitřní směrnice na úseku BOZP, místní, provozní bezpečnostní předpisy (MPBP), provozní řády, dopravně provozní řády, registry rizik, formuláře a některé další.

"Ať se nám to líbí nebo ne, dokumentace BOZP dnes hraje v oboru prim. 
Je totiž posledním dokladem, který může prokázat Vaši vinu, či nevinu. Proto vypracování každého doukmentu věnujeme maximální pozornost a péči a to i za cenu zvýšených nákladů - jinak to totiž nemá cenu. 
Náš výsledný systém dokumentace je pak přehledný, bez formálních i faktických chyb, prakticky použitelný a navíc - pro Vás kdykoli online k dispozici!"

Se zpracovanou dokumentací Vás vždy řádně obeznámíme a samozřejmě i doložíme, že zpracování konkrétního dokumentu vyplývá z požadavků právního, či ostatního předpisu BOZP.

Zpracovanou dokumentaci předáváme v tištěné či elektronické podobě. Po dohodě je možno získat od nás kompletní dokumentaci v open formátu (např. *.doc, *.xls).

Naše dokumentace je zpracovaná na vysoké obsahové i formální úrovni tak, aby byla přínosem pro Vás a nestala se jen "lapačem prachu" někde ve skříni, v šanonu a zejména, aby na 100% plnila svůj účel.

Dokumentaci zpracujeme buď komplexně, v relevantním rozsahu pro Vaši firmu nebo si můžete objednat i vypracovnání některých konkrétních dokumentů, uvedených níže v taublce.

Název dokumentu Zpracován dle předpisu
Dokumentace o vyhledávání rizik odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace o zařazení prací do kategorií odst. (3), (4), § 37, zákona č. 258/2000 Sb.
Dokumentace o hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP odst. (5), § 104, zákona č. 262/2006 Sb.,
Dokumentace o informování externích zaměstnanců o rizicích odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb.
Formulář pro určení koordinujícího zaměstnavatele odst. (3), § 101, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace školení a informování o právních a ostatních předpisech BOZP odst. (1), (3), § 103, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace k poskytování první pmoci odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace k provedení evakuace osob odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace požární ochrany odst. (1), § 15, zákona č. 133/1985 Sb.
Místní řád skladu ČSN 26 9030
Dopravně provozní řád pro vybrané dopravní prostředky § 3, NV. č. 168/2002 Sb.
Technologické postupy k provádění rizikových prací např. odst. (1), (2), § 2, NV. č. 28/2002 Sb.; body II/5, 7/e, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb.
Dokumentace k ochraně před nebezpečím výbuchu § 6, NV. č. 406/2004 Sb.
Místní provozní bezpečnostní předpisy odst. (1), § 4, NV. č. 378/2001 Sb.
Provozní řád pro tlakové láhve na technické plyny čl. 12, ČSN 07 8304
Provozní řád pro "dopravníky" bod 5, přílohy 4, NV. č. 378/2001 Sb.
Provozní řád pro "zásobníky" bod 13, přílohy 5, NV. č. 378/2001 Sb.
Návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb písm. a), odst. (2), § 54, zákona č. 373/2011 Sb.
Formulář: žádost o pracovnělékařskou prohlídku § 15, vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Formulář: vzor lékařského posudku § 17, vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Kniha úrazů § 2, NV. č. 201/2010 Sb.
Protokol o zařazení / nezařazení §§ 3, 4, zákona č. 59/2006 Sb.
Dokumentace k prevenci závažných havárií zákon č. 59/2006 Sb.
Organizační směrnice o plnění úkolů BOZP odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Směrnice, kterou se zakazují některé práce, tzv. "Seznam zakázaných prací" odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Písemná pověření odpovědných osob na úseku BOZP např. písm. a), odst. (3), § 3;  NV. č. 101/2005 Sb.
Kniha bezpečnosti práce odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Protokol o provedené dechové zkoušce + písemné pověření písm. i), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb.
Lhůtník školení BOZP odst. (3), § 103, zákona č. 262/2006 Sb.
Lhůtník periodických pracovnělékařských prohlídek odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Lhůtník kontrolní činnosti na úseku BOZP odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Kniha kontrol žebříků odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Kniha kontrol regálů odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Kniha kontrol ocelovýchkonstrukcí odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Kniha stavu elektrických zařízení odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Provozní deník zařízení odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Provozní deník manipulačního motorového vozíku odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Deník lékárničky odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Hodnocení rizik pro výběr a umístění bezpečnostních tabulek a značení odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Evidence bezpečnostních tabulek a značení -
Pracovní postupy z hlediska BOZP písm. d), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb.
Dokumentace o poskytování ochranných nápojů odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Formulář pro evidenci rizikových prací § 40, zákona č. 258/2000 Sb.
Dokumentace k systému řízení (např. dle OHSAS 18001:2008, program "Bezpečný podnik"  a další.) např. ČSN OHSAS 18001:2008
Politika BOZP Závazek vedení společnosti

Dokumenty BOZP
Nejste na to sami!
Autor obrázku: Niklas Bildhauer; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons