Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,


  ZÁKON

  České národní rady

  ze dne 17. prosince 1985

  o požární ochraně

  Změna: 425/1990 Sb.

  Změna: 40/1994 Sb.

  Změna: 203/1994 Sb.

  Změna: 163/1998 Sb.

  Změna: 71/2000 Sb.

  Změna: 237/2000 Sb.

  Změna: 320/2002 Sb.

  Změna: 413/2005 Sb.

  Změna: 186/2006 Sb.

  Změna: 281/2009 Sb.

  Změna: 341/2011 Sb., 350/2011 Sb.

  Změna: 350/2012 Sb.

  Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

  § 1

  Úvodní ustanovení

  (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a
  zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při
  živelních  pohromách  a  jiných mimořádných událostech stanovením
  povinností  ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a
  fyzických  osob,  postavení a působnosti orgánů státní správy a
  samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností
  jednotek požární ochrany.

  (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
  požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání
  požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen
  poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí
  nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá
  okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.

  ČÁST PRVNÍ

  POVINNOSTI  MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, PRÁVNICKÝCH A
  FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

  ODDÍL PRVNÍ

  Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a
  fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních
  předpisů a fyzických osob

  § 2

  Obecná ustanovení

  (1) Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i
  fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních
  předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují plnění
  povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na
  jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku
  požární ochrany (dále jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou
  součást  své  řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a
  neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

  (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na
  úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování
  činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických
  osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto
  osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách
  více  právnických  osob  nebo podnikajících fyzických osob, plní
  povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně,
  vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.
  Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností
  na úseku požární ochrany.

  nadpis vypuštěn

  § 3

  Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů

  (1) Ministerstva a jiné státní orgány v rozsahu své působnosti
  spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") při
  zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým
  osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené
  na základě tohoto zákona.

  (2) Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti uložené
  jinak tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

  § 4

  Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

  (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do
  kategorií

  a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,

  b) se zvýšeným požárním nebezpečím,

  c) s vysokým požárním nebezpečím.

  (2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují
  činnosti

  a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku^1a)
  látky  a  směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu
  upravujícího oblast chemických látek^1b) jako oxidující, extrémně
  hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují
  kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až
  F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném
  předpisu Evropské unie^13), pokud celkové množství těchto látek a směsí
  přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,

  b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v
  zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se
  součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných
  v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné
  uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60
  kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

  c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo
  páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že
  nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje
  v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

  d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně
  třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,

  e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120
  kg/m2 a vyšší,

  f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v
  bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo
  plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k
  vytápění, vaření a ohřevu vody,

  g) v budovách^1c) o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce
  větší než 22,5 m, kromě bytových domů,^1d)

  h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob,^1e) ve stavbách
  pro obchod,^1f) ve stavbách ubytovacích zařízení^1g) a ve stavbách,
  které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se
  sníženou schopností pohybu a orientace,^1h)

  i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod
  s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může
  současně vyskytovat sedm a více osob,

  j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

  (3) Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují
  činnosti

  a) při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního
  právního  předpisu  upravujícího oblast chemických látek^1b) jako
  oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a
  směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a
  2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v
  přímo použitelném předpisu Evropské unie^13), pokud celkové množství
  těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,

  b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob
  hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s
  roční produkcí 5 000 tun a vyšší,

  c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v
  potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava
  kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního
  právního  předpisu  upravujícího oblast chemických látek^1b) jako
  extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo
  plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií
  nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a
  2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské
  unie^13),

  d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než
  45 m,

  e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a
  vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

  (4) Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se
  považují činnosti, které nejsou uvedené v odstavcích 2 a 3.

  (5) Vyjde-li najevo, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
  se nesprávně začlenila do kategorie podle odstavce 1, rozhodne o jejím
  správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

  § 5

  Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

  a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární
  techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní
  zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a
  udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky,
  věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
  kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,^1i) lze
  instalovat a používat pouze schválené druhy,

  b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména
  udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
  techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k
  rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení
  a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu
  ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

  c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární
  bezpečnosti výrobků nebo činností,

  d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními
  značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to
  včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a
  požárně bezpečnostní zařízení,

  e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11
  odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty
  požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a
  neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

  f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění
  povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady,
  dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v
  souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená
  opatření,

  g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo
  vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění
  příčiny vzniku požáru,

  h)  bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku
  hasičského  záchranného  sboru kraje^1j) každý požár vzniklý při
  činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo
  užívají.

  (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat
  porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou
  povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
  vzniku  a  šíření  požáru.  Spalování hořlavých látek na volném
  prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
  územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,^1j) který může
  stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
  činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto
  dotčena.^1k)

  § 6

  nadpis vypuštěn

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se
  zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále
  povinny

  a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární
  nebezpečí provozované činnosti,

  b)  prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární
  bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a
  zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování
  údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,

  c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických
  zařízení  způsobem  a  ve lhůtách stanovených podmínkami požární
  bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

  d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou
  kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami
  technických  a technologických zařízení, pokud to není stanoveno
  zvláštními právními předpisy,^1l) a zabezpečit provádění prací, které
  by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

  e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných,
  používaných,  zpracovávaných  nebo skladovaných látek a materiálů
  potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví
  osob a majetku.

  (2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce
  1 písm. b) musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků
  známých v době jejich stanovení.

  § 6a

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují
  činnosti  s  vysokým  požárním  nebezpečím,  jsou  dále  povinny
  prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit
  posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a
  majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

  (2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje

  a) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku
  a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a
  majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné
  likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,

  b) stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení
  pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a
  majetku,

  c) návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

  (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují
  činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního
  nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením
  jimi provozované činnosti.

  (4) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního
  nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je
  nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a
  současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto
  posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

  (5) Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti
  zakládající  povinnost  podle  odstavce  1, právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této
  skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů
  posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke
  schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

  (6) Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního
  nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny
  plnit.

  (7) Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst.
  1 je odpovědná za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.

  § 6b

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností
  podle požárního nebezpečí,

  b) vymezení složitých podmínek pro zásah,

  c) množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických osob a
  podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a
  požárně  bezpečnostními  zařízeními, jakož i požadavky na jejich
  projektování, montáž, provoz, kontrolu, údržbu a opravy,

  d) druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  a požárně bezpečnostních zařízení,

  e) způsob vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce,

  f) lhůty a způsob provádění kontrol dodržování předpisů o požární
  ochraně,

  g) postup při poskytování výrobků a vzorků orgánu státního požárního
  dozoru k provedení požárně technické expertizy za účelem zjišťování
  příčin vzniku požáru,

  h) způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se
  zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím,

  i) způsob posuzování požárního nebezpečí.

  nadpis vypuštěn

  § 7

  (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen
  tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární
  techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

  (2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o
  celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době
  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených v §
  5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření
  pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární
  ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního
  zákona.^1m)

  § 8

  zrušen

  § 9

  zrušen

  § 10

  zrušen

  § 11

  Odborná způsobilost

  (1) Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a mohou
  zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno
  jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v
  základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých
  ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy
  škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož
  součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární
  ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v
  odstavci  4,  nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné
  způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé
  osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České
  republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor")^1j) vykonávající funkce
  stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru.

  (2) Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a
  mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k
  výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky
  odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

  (3) Fyzickým osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 vydá ministerstvo
  osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Ministerstvo
  může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí
  osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo
  technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.

  (4) Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména

  a) právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,

  b) požární bezpečnosti staveb a technologií,

  c) posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,

  d) funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků
  požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

  e) fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických
  účinků zplodin hoření.

  (5) Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být
  vykonávána v pracovněprávním vztahu^1n) anebo na základě zvláštního
  zákona.^1o)

  (6) Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm.
  c) může vykonávat preventista požární ochrany. Preventista požární
  ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy (§ 16
  odst. 1).

  (7) Osoba odborně způsobilá podle odstavce 1 má odbornou způsobilost i
  k výkonu činnosti technika požární ochrany. Osoba odborně způsobilá
  podle odstavce 2 má odbornou způsobilost i k plnění úkolů podle
  odstavce 6.

  (8)  Prováděcí  právní  předpis stanoví způsob ověřování odborné
  způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení, obsah a rozsah odborné
  přípravy.

  § 12

  zrušen

  § 13

  Preventivní požární hlídka

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní
  požární hlídky

  a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují
  činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním
  nebezpečím,

  b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje [§ 27 odst. 1 písm. f)]
  nebo obecně závazná vyhláška obce [§ 29 odst. 1 písm. o)].

  (2) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování
  předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná
  opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany
  a zúčastnit se likvidace požáru.

  § 14

  zrušen

  § 15

  Dokumentace požární ochrany

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti
  uvedené v § 4 odst. 2 a 3 jsou povinny zpracovávat předepsanou
  dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní
  stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace
  požární ochrany.

  § 16

  Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti
  uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení
  zaměstnanců  o  požární  ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců
  zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů
  požární ochrany.

  (2) Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na
  všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
  poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.^1n) Školení se
  provádí  zvlášť  pro  vedoucí  zaměstnance a zvlášť pro ostatní
  zaměstnance.

  (3) Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích
  právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o
  požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti
  uvedené v § 4 odst. 2 a 3 nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

  (4) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty
  školení zaměstnanců o požární ochraně, jakož i odborné přípravy
  preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních
  požárních hlídek.

  § 16a

  (1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících
  činnosti uvedené v § 4 odst. 2 provádí

  a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení
  vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,

  b) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou
  přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do
  preventivních požárních hlídek,

  c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany
  školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

  (2) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících
  činnosti uvedené v § 4 odst. 3 provádí

  a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení
  vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,

  b) odborně způsobilá osoba odbornou přípravu preventistů požární
  ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,

  c) technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení
  ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

  nadpis zrušen

  § 17

  Základní povinnosti fyzických osob

  (1) Fyzická osoba je povinna

  a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při
  používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
  komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných
  látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
  zapálení,

  b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k
  uzávěrům plynu, vody a topení,

  c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na
  označených místech,

  d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární
  ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

  e)  zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným
  prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále
  udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu;
  uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a
  věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

  f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro
  rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

  g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů
  při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu
  bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické
  expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

  h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému
  sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v
  prostorách, které vlastní nebo užívá,

  i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti
  výrobků nebo činností.

  (2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou
  posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů
  dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

  (3) Fyzická osoba nesmí

  a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít
  linku tísňového volání,

  b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá
  odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními
  právními předpisy,^1l)

  c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití
  hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a
  požárně bezpečnostních zařízení,

  d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro
  požární techniku,

  e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární
  ochrany,

  f) provádět vypalování porostů.

  (4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru
  podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem
  státního požárního dozoru.

  (5)  Prováděcí  právní  předpis stanoví některé podmínky požární
  bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

  ODDÍL DRUHÝ

  Pomoc při zdolávání požárů

  § 18

  Osobní pomoc

  Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

  a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

  b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k
  zamezení jeho šíření,

  c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit
  jeho ohlášení,

  d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele
  zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

  § 19

  Věcná pomoc

  Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární
  ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová
  zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

  § 20

  Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc

  (1) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na

  a)  útvary  a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a
  příslušníky Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních
  sborů, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by
  poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

  b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné
  hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by
  poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u
  těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný
  závažný následek,

  c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví
  a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně
  ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.^1p)

  (2) Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19,
  jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím
  vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

  § 20a

  Náhrada ušlého výdělku

  (1) Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně
  výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu
  velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží jí
  náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

  (2) O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje,
  v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří
  měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento
  nárok zanikne.

  § 21

  Náhrada výdajů

  (1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří
  tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může
  oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do
  dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu
  výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož
  územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě
  výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

  (2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly
  věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající
  fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených.
  Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

  (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

  § 22

  Vstup na nemovitosti

  (1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup
  na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k
  zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací,
  zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět
  odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu
  těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

  (2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany,
  vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na
  nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje
  nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem
  uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí
  dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno
  užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

  (3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem
  na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje
  nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom,
  zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí,
  jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka
  nebo uživatele.

  ČÁST DRUHÁ

  Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany

  ODDÍL PRVNÍ

  Orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost

  § 23

  Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský
  záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany
  stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také
  orgány krajů^2a) a orgány obcí.

  Ministerstvo

  § 24

  (1) Ministerstvo na úseku požární ochrany

  a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,

  b) předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu hasičského záchranného
  sboru a návrh na poskytnutí dotací občanským sdružením,

  c) předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky
  sborů dobrovolných hasičů obcí,

  d)  zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování
  finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na
  pořízení a obnovu požární techniky pro obce, jejichž jednotky požární
  ochrany jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo
  svůj územní obvod (dále jen "vybrané obecní úřady"),

  e) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro
  období stavu ohrožení státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na
  činnost v tomto období,^2b)

  f) řídí výkon státní správy,

  g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na
  úseku požární ochrany,

  h)  kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským
  záchranným sborům krajů,

  i) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v
  jednotkách požární ochrany,

  j) zabezpečuje výzkum a vývoj,

  k) stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných
  případech se zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory
  příčin vzniku požárů,

  l) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti
  na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování,

  m) vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,

  n) na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a
  metodickou pomoc při posuzování dokumentace staveb a technologií
  zvláštního významu,

  o) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek
  požární ochrany a ústřední řízení záchranných prací,

  p) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se
  zásahy jednotek požární ochrany,

  r) zabezpečuje provádění požárně technických expertíz,^*)

  s) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru.^*)

  (2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem
  technické  podmínky požární ochrany technologií, podmínky požární
  bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a
  technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  a požárně bezpečnostních zařízení.

  (3)  Ministerstvo  stanoví prováděcím právním předpisem technické
  podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb,
  a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení
  šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě
  ohrožení  stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a
  bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení
  těchto  podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou
  technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky
  požární ochrany staveb.

  § 25

  (1) Ministerstvo je orgánem státní správy ve věcech škol požární
  ochrany.^3) V rámci této působnosti zřizuje, zrušuje a řídí střední
  školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany, provádí v
  nich inspekci výchovy a vzdělávání a hospodářsky je zabezpečuje.

  (2) Výkon státní správy ve škole požární ochrany provádí ředitel, který

  a) řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává
  své zástupce, odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za
  odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za
  vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následných
  opatření,  kontroluje  práci pedagogických pracovníků a ostatních
  pracovníků a studijní výsledky žáků,

  b) rozhoduje o přijetí ke studiu, o přerušení studia, o přiznání a
  odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům škol, o podmíněném
  vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia, o žádosti žáka ke změně
  studijního oboru a opakování ročníku,

  c) zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli
  informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví finanční a hmotné zabezpečení
  žáků, organizaci přijímacího řízení, průběh studia a jeho ukončování.

  nadpis vypuštěn

  § 26

  Hasičský záchranný sbor

  (1) Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen
  "generální ředitelství") plní úkoly ministerstva na úseku požární
  ochrany uvedené v § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1.

  (2) Hasičský záchranný sbor kraje

  a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

  b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na
  úseku požární ochrany,

  c) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární
  ochrany,

  d)  odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského
  záchranného sboru kraje,

  e) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského
  záchranného sboru,

  f) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,

  g) koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,

  h) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních
  prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,

  i) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní
  orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,

  j) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek
  požární ochrany a řízení záchranných prací,

  k) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se
  zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,

  l) v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou
  přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů
  podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
  velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,

  m) projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,

  n) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a
  předkládá ji krajskému úřadu,

  o) zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na
  úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.

  § 27

  Kraj

  (1) Krajské úřady

  a) projednávají koncepci požární ochrany v kraji,

  b) vytvářejí podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského
  záchranného sboru,

  c) organizují s hasičským záchranným sborem kraje požární ochranu v
  období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

  d) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární
  ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí
  spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování
  jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky,

  (2) Rada kraje

  a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,

  b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení

  1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,

  2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,

  3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

  4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,

  5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

  (3) Kraj

  a) projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,

  b) k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární
  ochrany přispívá

  1. hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb,

  2. obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných
  hasičů obcí.

  § 28

  zrušen

  § 29

  Obec a obecní úřad

  (1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

  a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí
  hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
  mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního
  předpisu^3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných
  hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách
  a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

  b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

  c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných
  hasičů obce,

  d)  zabezpečuje  materiální  a  finanční  potřeby jednotky sboru
  dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,

  e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
  jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných
  sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
  nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci
  podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle
  trvajícího zásahu na území obce,

  f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných
  hasičů obce, který se ve své pracovní době^3b) nebo v době, ze které mu
  plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti,
  zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních
  pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení
  anebo nařízené odborné přípravy,

  g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů
  obce preventivní zdravotní prohlídky,

  h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
  bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

  i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

  j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

  k)  zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou
  použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky
  pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

  l)  umožňuje  dislokaci  jednotek hasičského záchranného sboru v
  katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a
  vybavení těchto jednotek,

  m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení
  požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční
  prostředky,

  n) organizuje preventivně výchovnou činnost,

  o) obecně závaznou vyhláškou

  1. vydává požární řád obce,

  2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
  se zúčastní větší počet osob.

  (2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým
  osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

  (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

  a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných
  hasičů obce na jejich odborné přípravě,

  b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a
  válečného stavu.

  (4) Vybrané obecní úřady

  a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a
  záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
  mimo svůj územní obvod,

  b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k
  zásahům mimo svůj územní obvod,

  c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného
  pokrytí  území  kraje  jednotkami  požární  ochrany,  zabezpečují
  nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně
  jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.^3c)

  § 30

  Vláda stanoví nařízením

  a) druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich obsah a
  vedení,

  b)  minimální  podmínky  a  rozsah  poskytování péče zasahujícím
  příslušníkům  jednotky  hasičského záchranného sboru, zaměstnancům
  zařazeným v jednotce hasičského záchranného sboru podniku, členům
  jednotky  sboru  dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru
  dobrovolných hasičů podniku (§ 65) a příslušníkům vojenské hasičské
  jednotky (§ 65a), jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci
  podle § 18,

  c) systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru
  dobrovolných hasičů vybraných obcí a odměnu za ni,

  d) způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sboru
  dobrovolných hasičů obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení
  anebo nařízené odborné přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z
  podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti,

  e) podmínky akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných
  obcí.

  ODDÍL DRUHÝ

  Státní požární dozor

  § 31

  Výkon státního požárního dozoru

  (1) Státní požární dozor se vykonává

  a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
  ochraně,

  b) posuzováním

  1. územního a regulačního plánu,

  2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního
  rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a
  5,

  3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e)
  bodech 4 až 9 stavebního zákona,

  4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104
  odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb
  uvedených v § 31 odst. 3,

  5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení,
  kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu
  ohlášení do režimu stavebního povolení,

  6. dokumentace ke změně v užívání stavby,

  7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o
  dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení
  nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;

  posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle
  zvláštního právního předpisu^13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu,
  který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to
  pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

  c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb
  vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b),
  včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

  d)  posuzováním  výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle
  zvláštních právních předpisů,^1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti
  a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních
  zařízení (§ 6a),

  e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým
  požárním nebezpečím,

  f) zjišťováním příčin vzniku požárů,

  g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§
  65 odst. 1 písm. b) až d)],

  h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou
  plnění těchto opatření.

  (2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán
  vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky
  kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření a lhůty k odstranění
  zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být
  projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního
  orgánu, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající
  fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni
  podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.

  (3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává

  a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení
  podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení
  uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,

  b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až
  i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104
  odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro
  bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro
  více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního
  zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s
  hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

  c)  u  udržovacích  prací,  stavebních  úprav, nezbytných úprav,
  zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).

  (4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění
  stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné
  stanovisko nebo stanovisko vyžadované zvláštním právním předpisem.^3d)

  § 31a

  Prováděcí právní předpis stanoví

  a) způsob výkonu státního požárního dozoru,

  b) obsah a rozsah požárně technických expertiz,

  c) obsah a rozsah požárně bezpečnostních řešení.

  Orgány vykonávající státní požární dozor

  § 32

  Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b)
  a c) u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů,
  nebo u staveb, které si vyhradí.

  § 33

  zrušen

  § 34

  zrušen

  § 35

  Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor

  a) podle § 31 odst. 1 písm. a) u právnických osob, podnikajících
  fyzických osob a u ministerstev a jiných státních orgánů (§ 3 odst. 2),
  u obcí (§ 29) a u fyzických osob; u fyzických osob v rozsahu plnění
  povinností podle § 2 odst. 2 a § 7,

  b) podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) s výjimkou případů, u kterých
  vykonává státní požární dozor ministerstvo v rozsahu § 32,

  c) podle § 31 odst. 1 písm. e) až h).

  Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu

  § 36

  (1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají
  bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí
  nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne
  o

  a) vyloučení věci z užívání,

  b) zákazu činnosti,

  c) zastavení provozu.

  (2) O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla
  znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě vzniku požáru.

  (3) Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené v
  odstavcích 1 a 2 oznámit ústně a uvést je do zápisu; písemné vyhotovení
  tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.

  (4) Proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 je možno
  podat odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto
  rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Odvolací orgán o něm
  rozhodne neodkladně.

  § 37

  Vydání rozhodnutí o zastavení provozu podle § 36 odst. 1 písm. c) musí
  být předem projednáno se statutárním orgánem právnické osoby, s
  podnikající fyzickou osobou anebo jejím odpovědným zástupcem.

  § 38

  Užívat věc, která byla vyloučena z užívání [§ 36 odst. 1 písm. a)],
  obnovit zakázanou činnost [§ 36 odst. 1 písm. b)] nebo obnovit
  zastavený provoz [§ 36 odst. 1 písm. c)] lze až po odstranění
  nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a jen s
  písemným souhlasem orgánu, který vyloučil věc z užívání nebo rozhodl o
  zákazu činnosti anebo o zastavení provozu.

  ODDÍL TŘETÍ

  zrušen

  § 39

  zrušen

  § 40

  zrušen

  § 41

  zrušen

  § 42

  zrušen

  ČÁST TŘETÍ

  zrušena

  ODDÍL PRVNÍ

  zrušen

  § 43

  zrušen

  § 44

  zrušen

  § 45

  zrušen

  § 46

  zrušen

  ODDÍL DRUHÝ

  zrušen

  § 47

  zrušen

  § 48

  zrušen

  § 49

  zrušen

  § 50

  zrušen

  § 51

  zrušen

  § 52

  zrušen

  § 53

  zrušen

  § 54

  zrušen

  nadpis zrušen

  § 55

  zrušen

  § 56

  zrušen

  § 57

  zrušen

  § 57a

  zrušen

  § 57b

  zrušen

  § 57c

  zrušen

  nadpis zrušen

  § 58

  zrušen

  § 59

  zrušen

  ODDÍL TŘETÍ

  zrušen

  § 60

  zrušen

  nadpis zrušen

  § 61

  zrušen

  § 61a

  zrušen

  § 62

  zrušen

  § 63

  zrušen

  § 64

  zrušen

  ČÁST ČTVRTÁ

  Jednotky požární ochrany

  § 65

  Druhy jednotek požární ochrany

  (1) Jednotkami požární ochrany jsou

  a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z
  příslušníků  hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník")
  určených k výkonu služby na stanicích hasičského záchranného sboru
  kraje,

  b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze
  zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří
  vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání (dále jen
  "zaměstnanec podniku"),

  c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z
  fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární
  ochrany jako své zaměstnání,

  d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze
  zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří
  nevykonávají  činnost  v této jednotce požární ochrany jako své
  zaměstnání.

  (2) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení
  požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných
  mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti.^3b)
  Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení
  nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.^4a)

  (3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je
  vykonávána  zpravidla  v  pracovněprávním  vztahu k obci nebo v
  pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.

  (4) Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů
  obcí a členové jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků musí být
  starší 18 let a zdravotně způsobilí.

  (5) Ministerstvo může k plnění mimořádných úkolů na úseku požární
  ochrany zřídit jednotku generálního ředitelství.

  (6) Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně
  dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí
  být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno
  požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby
  jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí
  uvedené v příloze zákona.

  (7) Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označení
  vozidel, lodí a letadel. Stanovené barevné označení vozidel, lodí a
  letadel jednotek požární ochrany^4b) mohou používat jen jednotky
  požární ochrany uvedené v odstavci 1.

  (8) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany,

  b) organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek
  zaměstnanců podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a
  podniků, obsah lékařského posudku, seznam nemocí, vad a stavů, pro
  které nelze vydat kladný posudkový závěr,

  c) barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

  d) způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek požární
  ochrany požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jakož i
  jejich používání.

  § 65a

  Vojenská hasičská jednotka

  (1) Za jednotky požární ochrany uvedené v § 65 odst. 1 písm. b) a d) se
  ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních,
  vojenských záchranných útvarech a u právnických osob založených nebo
  zřízených Ministerstvem obrany považují vojenské hasičské jednotky.

  (2) Vojenská hasičská jednotka je složena z vojáků a občanských
  zaměstnanců (dále jen "členové vojenské hasičské jednotky"). Zřizování,
  vnitřní organizace a vybavení vojenských hasičských jednotek požární
  technikou  a věcnými prostředky požární ochrany je v působnosti
  Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany rovněž stanoví podmínky výkonu
  služby, odborné způsobilosti, nástupního odborného výcviku, odborné
  přípravy, zdravotní způsobilosti a funkční označení členů vojenských
  hasičských jednotek, které nesmí být zaměnitelné s hodnostním označením
  příslušníků hasičského záchranného sboru.

  (3) Pro vojenskou hasičskou jednotku se při společném zásahu jednotek
  požární ochrany a vojenských hasičských jednotek uplatňuje právo
  přednostního velení jako pro jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku
  a členové vojenské hasičské jednotky jsou podřízeni veliteli zásahu.

  (4) Tam, kde není zřízena vojenská hasičská jednotka, může orgán
  požární ochrany Ministerstva obrany nařídit zřízení požární hlídky.

  § 66

  Jednotka hasičského záchranného sboru kraje

  (1) Jednotka hasičského záchranného sboru kraje je součástí hasičského
  záchranného sboru kraje.

  (2) V případech určených vládou může být zřízena jednotka hasičského
  záchranného sboru kraje i u právnických osob.

  § 67

  Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

  (1) Jednotku hasičského záchranného sboru podniku zřizuje k plnění
  úkolů podle § 70 odst. 1 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
  provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3, kterou určí hasičský
  záchranný sbor kraje; u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  s celostátní působností nebo působností zasahující do dvou nebo více
  krajů, po souhlasu generálního ředitelství. Hasičský záchranný sbor
  kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo
  dokumentace zdolávání požárů.^4c) Počet zaměstnanců podniku a vybavení
  této jednotky stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí
  nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje.

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jmenuje a odvolává
  velitele této jednotky po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje
  k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele.

  (3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou zrušit
  jednotku  hasičského  záchranného sboru podniku jen se souhlasem
  hasičského záchranného sboru kraje; u právnické osoby nebo podnikající
  fyzické osoby s celostátní působností nebo působností zasahující do
  dvou nebo více krajů si hasičský záchranný sbor kraje vyžádá souhlas
  generálního ředitelství.

  Jednotky sborů dobrovolných hasičů

  § 68

  (1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
  Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje
  k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
  starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího
  na úseku požární ochrany.

  (2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující činnosti
  uvedené v § 4 odst. 2 a 3, které určí hasičský záchranný sbor kraje,
  mohou místo jednotky hasičského záchranného sboru podniku zřídit
  jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Hasičský záchranný sbor
  kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo
  dokumentace zdolávání požárů. Velitele této jednotky po vyjádření
  hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci
  velitele jmenují a odvolávají právnické osoby nebo podnikající fyzické
  osoby. Počet členů a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
  podniku stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo
  dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje.

  (3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru
  dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů
  podniku (dále jen "dobrovolná jednotka požární ochrany") se mohou do
  těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje
  zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo
  podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem
  kraje.

  (4) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit
  dobrovolnou jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského
  záchranného sboru kraje.

  § 69

  (1) Požární hlídku zřizuje

  a) právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující činnosti
  uvedené v § 4 odst. 2 a 3, kterou určí hasičský záchranný sbor kraje na
  základě  výsledků  posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace
  zdolávání požárů, pokud nezřizuje jednotku požární ochrany podle § 67
  ani podle § 68,

  b) obec, která nezřizuje jednotku požární ochrany podle § 68, kterou
  určí hasičský záchranný sbor kraje.

  (2) Na požární hlídky zřízené podle odstavce 1 se obdobně vztahují
  ustanovení tohoto zákona o jednotkách požární ochrany.

  § 69a

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny
  zřídit jednotku požární ochrany, a obce mohou na základě smlouvy o
  sdružení uzavřené podle zvláštního zákona^4d) vzájemně mezi sebou nebo
  s hasičským záchranným sborem kraje sdružovat prostředky a zřídit
  společnou jednotku požární ochrany. Společnou jednotku požární ochrany
  mohou dvě nebo více obcí zřídit jen vytvořením svazku obcí.^4e) Druh
  společné jednotky požární ochrany se stanoví podle toho, jakou jednotku
  požární ochrany jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby nebo
  obce povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1.

  (2) Hasičský záchranný sbor kraje schvaluje zřizování společných
  jednotek požární ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy
  požadavky základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.
  Ministerstvo schvaluje zřizování společné jednotky požární ochrany,
  pokud je jedním z účastníků hasičský záchranný sbor kraje. V hlavním
  městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň budou společné jednotky
  požární ochrany zřízeny smlouvou o sdružení^4f) mezi těmito městy a
  hasičským záchranným sborem kraje. Tyto smlouvy upraví užívání majetku
  ve vlastnictví těchto měst a další vztahy.

  (3) Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany podle § 68 odst. 1,
  jsou povinny sdružit prostředky na společnou jednotku podle odstavce 1
  s hasičským záchranným sborem kraje^4d) nebo obcí, jejichž jednotky
  požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem kraje k
  prvnímu zásahu pro uvedenou obec.

  (4) Prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární ochrany
  zřízenou podle odstavce 3 musí být minimálně ve výši potřebné k
  zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním
  stavu.^3c)

  (5) U obce sdružující prostředky v místě dislokace stanice hasičského
  záchranného sboru kraje musí být prostředky vynakládané obcí na
  společnou jednotku požární ochrany minimálně ve výši potřebné k
  zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva příslušného typu
  stanice hasičského záchranného sboru kraje vynásobené počtem těchto
  stanic zřizovaných v obci podle základní tabulky plošného pokrytí
  uvedené v příloze zákona.

  § 69b

  Povinnosti zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární
  ochrany

  Zaměstnanci podniků a členové dobrovolných jednotek požární ochrany
  jsou povinni

  a) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek
  požární ochrany,

  b) při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní
  pohromě nebo jiné mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a
  pokyny svých nadřízených,

  c) dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě
  zásahu,

  d) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a
  udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost,

  e) podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám.

  § 70

  Základní úkoly jednotek požární ochrany

  (1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly

  a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany
  nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

  b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
  událostech,

  c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému
  hasičskému záchrannému sboru kraje.

  (2) Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených
  v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá
  činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování
  následků  živelních  pohrom a jiných mimořádných událostí včetně
  zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se
  člení na organizační a operační řízení.

  (3)  Organizačním  řízením  se  rozumí činnost k dosažení stálé
  organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární
  ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Operačním řízením se
  rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu
  nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a
  záchranných  prací  při živelních pohromách a jiných mimořádných
  událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.

  (4) Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s
  Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.^5)

  (5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a
  ochrany obyvatel.^5a)

  (6) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) organizaci řízení v jednotkách požární ochrany,

  b) podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany,

  c) zásady velení a činnosti velitelů, příslušníků, zaměstnanců podniku
  a členů dobrovolných jednotek požární ochrany při zásahu,

  d) zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a
  ochrany obyvatel.

  § 71

  Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany

  (1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek
  požární ochrany jsou při činnosti v jednotce požární ochrany podřízeni
  svým velitelům a při zdolávání požáru veliteli zásahu.

  (2) Velitel jednotky požární ochrany odpovídá za připravenost a činnost
  jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.

  § 72

  Odborná způsobilost a příprava

  (1) Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici
  speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce
  vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.

  (2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek
  požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů
  až po absolvování základní odborné přípravy.

  (3) Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany
  jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy.
  Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek požární
  ochrany ve své pracovní době, považuje se to za překážku na straně
  zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu.^4a)

  (4) Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a
  tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.

  (5) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením.
  Ověřování odborné způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení o
  odborné způsobilosti provádí

  a)  ministerstvo  u  příslušníků, velitelů, strojníků a techniků
  speciálních služeb jednotek hasičských záchranných sborů podniků a u
  osob vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí
  a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků jako svoje zaměstnání,

  b) hasičský záchranný sbor kraje u velitelů a strojníků dobrovolných
  jednotek požární ochrany,

  c) velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků u zaměstnanců
  podniku.

  (6) Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení
  odejmout, vykazuje-li osoba uvedená v odstavcích 1 a 5 ve své činnosti
  závažné nedostatky.

  (7) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění odborné přípravy
  příslušníků, zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární
  ochrany, její ověřování a osvědčování, vydávání a odnímání osvědčení,
  jakož i organizování soutěží v požárním sportu a tělesné přípravě.

  § 73

  Poskytování pomoci při zdolávání požárů

  (1) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny si
  poskytovat při zdolávání požárů vzájemnou pomoc.

  (2) Hasičské záchranné sbory krajů jsou oprávněny v případě naléhavé
  potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární
  ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky
  požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje. Obdobné
  oprávnění má ministerstvo při potřebě nasazení jednotek požární ochrany
  a věcných prostředků požární ochrany z více krajů, při poskytování
  mezistátní pomoci, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

  (3) Orgán, který rozhoduje o opatřeních uvedených v odstavci 2, je
  povinen přihlédnout k tomu, aby byla v nutném rozsahu zabezpečena
  požární ochrana v územních obvodech obcí nebo u právnických osob a
  podnikajících fyzických osob, které takovou pomoc poskytnou.

  (4) O použití Armády České republiky k záchranným pracím^6a) a o
  poskytování mezistátní pomoci platí zvláštní právní předpisy.^7)

  ČÁST PÁTÁ

  Spolupráce na úseku požární ochrany

  § 74

  Hasičský záchranný sbor, správní úřady a orgány samosprávy, jakož i
  právnické osoby a podnikající fyzické osoby při plnění úkolů podle
  tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými
  organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární
  ochrany.

  § 75

  Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a
  organizace působící na úseku požární ochrany

  (1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a
  organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů
  na úseku požární ochrany zejména tím, že

  a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

  b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných
  hasičů obcí,

  c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav
  požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární
  ochrany, včetně vodních zdrojů,

  d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na
  preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

  e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci
  historie požární ochrany a hasičstva.

  (2) Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům
  a  organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být
  poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem.^7a)

  ČÁST ŠESTÁ

  POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB

  Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

  § 76

  (1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru
  může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
  fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
  nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
  provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší
  povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

  a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami,
  příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na
  kterých  se  nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně
  bezpečnostní zařízení,

  b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně
  a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo
  neodstraňuje zjištěné závady,

  c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a
  odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů
  požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární
  ochrany,

  d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,

  e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje
  v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti
  v ní stanovené,

  f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné
  prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto
  neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky,
  věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení
  používá neschválené druhy,

  g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v
  souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla
  povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského záchranného sboru kraje,

  h) neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
  kraje vznik požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách,
  které vlastní nebo užívá,

  i) nepodá písemnou zprávu o odstranění závad zjištěných při kontrole ve
  lhůtě stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor,

  j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na
  požární  nebezpečí  nebo  prokazatelně nestanoví podmínky požární
  bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2,

  k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných
  činností, technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje
  údržbu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve
  lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení,

  l) nestanoví požadavky na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1
  písm. d) nebo nezabezpečí provádění prací, které by mohly vést ke
  vzniku požáru osobou s příslušnou kvalifikací,

  m) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel
  jednotek požární ochrany.

  (2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru
  může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
  fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o
  požární ochraně tím, že

  a) nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 nebo je
  nepředloží ve stanovené lhůtě orgánu státního požárního dozoru,

  b) nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,
  neudržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
  techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným
  zařízením  elektrické  energie,  uzávěrům  vody, plynu, topení a
  produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání
  požárně bezpečnostních zařízení,

  c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu
  činnosti nebo rozhodnutí o zastavení provozu,

  d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního
  nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní
  požární hlídku podle § 13 odst. 1,

  e) nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli
  k tomu byla povinna,

  f) nevybaví jednotku požární ochrany potřebnou požární technikou,
  věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními
  anebo jednotku požární ochrany využívá k činnostem, které by mohly
  ohrozit její akceschopnost,

  g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,

  h)  neprovede  ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění
  zjištěných nedostatků,

  i) neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární
  ochrany obce potřebnou věcnou pomoc,

  j) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v
  souvislosti se zdoláváním požáru nebo prováděním záchranných prací,

  k) nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných,
  používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných
  ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku,

  l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní
  organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

  m) neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně
  technické expertizy v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,

  n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném
  prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví
  opatření proti vzniku a šíření požáru,

  o) neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje
  podle jeho pokynu v případě změny charakteru nebo podmínek anebo
  rozsahu provozované činnosti, která je předmětem posouzení požárního
  nebezpečí,

  p) nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k
  odstranění nedostatků v předloženém posouzení požárního nebezpečí,

  r) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo
  umožněno použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru,
  neplní povinnosti k ochraně lesů v době zvýšeného nebezpečí vzniku
  požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2,

  s) při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem
  požárně  technické charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto
  neodpovídají vykazovanému přepravovanému nákladu.

  (3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru
  může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
  fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím,
  jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
  uvedené v odstavcích 1 a 2.

  (4) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší
  jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru
  kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může hasičský záchranný sbor kraje
  uložit pokutu až do 10 000 000 Kč.

  (5) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně
  poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena
  pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při
  výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše
  dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.

  (6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době
  trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.

  (7) Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou
  osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením
  pokuty podle odstavců 1 až 4 zůstává nedotčena odpovědnost právnické
  osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu a postih
  jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.

  § 77

  (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se
  o porušení povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor,
  a musí být pravomocně skončeno do tří let od porušení povinnosti.

  (2) Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty. Pokuta
  uložená podle § 76 je příjmem státního rozpočtu.

  Přestupky

  § 78

  (1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo

  a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených
  místech,

  b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany,
  ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru
  kraje nebo obce,

  c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární
  ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a),

  d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových
  a jiných spotřebičů a komínů,

  e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky
  požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije
  nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany
  nebo požárně bezpečnostních zařízení,

  f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije
  linku tísňového volání,

  g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti
  výrobků nebo činností,

  h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě
  nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,

  i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním
  požáru, ačkoli je k tomu povinen,

  j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů
  ke zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky
  nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy,

  k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými
  nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu
  znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům
  plynu, vody a topení,

  l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně
  nebo jiného zdroje zapálení,

  m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro
  rychlé zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní
  jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo
  provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření
  nutných ke zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,

  n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o
  zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,

  o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá
  odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními
  právními předpisy,

  p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou
  posoudit následky svého jednání,

  r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,

  s) vypaluje porosty,

  t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
  kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,

  u) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární
  techniku,

  v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel
  jednotek požární ochrany,

  z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo
  umožněno použití požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k
  ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti
  vlastníka podle § 2 odst. 2.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do
  10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20
  000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do 25 000
  Kč.

  § 79

  (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a
  jejich projednávání obecné předpisy.^8)

  (2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor
  kraje, který pokutu rovněž vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona.^7b)
  Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

  ČÁST SEDMÁ

  Náhrada škody

  § 80

  Odškodňování úrazů

  (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti

  a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v
  požární hlídce,

  b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při
  odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky požární ochrany,
  (dále jen "poškozený"), uhradí škodu tím vzniklou stát, obdobně podle
  předpisů o odškodňování pracovních úrazů,^9) pokud mu nevznikl nárok na
  náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu.

  (2) Náhradu škody podle odstavce 1 poskytuje v zastoupení státu
  hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu k poškození na
  zdraví nebo k smrti poškozeného došlo.

  § 81

  Jednorázové mimořádné odškodnění

  (1) Vláda stanoví nařízením, v kterých případech a v jakém rozsahu
  náleží poškozenému a pozůstalým po poškozeném, kromě nároků podle
  předpisů o odškodňování pracovních úrazů, i jednorázové mimořádné
  odškodnění, a kdy je možné takové odškodnění přiznat osobám, které byly
  na poškozeného odkázány výživou.

  (2)  Toto  nařízení upraví také jednorázové mimořádné odškodnění
  zaměstnanci podniku a členovi jednotky sboru dobrovolných hasičů
  podniku a pozůstalým po nich.

  (3) Jednorázové mimořádné odškodnění zaměstnancům podniku, členům
  jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, jakož i jiným zaměstnancům
  právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a pozůstalým po nich
  poskytuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pokud ke
  škodě na zdraví došlo v souvislosti s činností jejich jednotek požární
  ochrany na vlastní nemovitosti nebo v jejich vlastních objektech. V
  ostatních  případech  poskytuje  jednorázové  mimořádné odškodnění
  ministerstvo.

  (4) Nárok na odškodnění podle odstavců 1 až 3 se promlčuje ve lhůtě tří
  let ode dne vzniku škody.

  Náhrada věcné škody

  § 82

  Právnická nebo fyzická osoba má nárok na náhradu věcné škody, která jí
  vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru, popřípadě při
  cvičení jednotky požární ochrany. Ve zvlášť odůvodněných případech se
  může přiznat náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci za věc
  poškozenou.

  § 83

  (1) Právnické nebo fyzické osobě se nahrazuje také věcná škoda, která
  jí vznikla v důsledku opatření nutných ke zdolání požáru, zamezení jeho
  šíření nebo záchranných prací provedených na příkaz velitele zásahu
  nebo velitele jednotky požární ochrany nebo při cvičení jednotky
  požární ochrany; to neplatí, jestliže škoda vznikla použitím hasicích
  látek v souvislosti se zdoláváním požáru.

  (2) Náhrada věcné škody podle odstavce 1 se neposkytuje právnické nebo
  fyzické osobě, jejíž objekty byly zasaženy požárem.

  § 84

  (1) Náhradu škody podle § 82 a 83 poskytuje a o ní rozhoduje hasičský
  záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl nebo se
  konalo cvičení jednotky požární ochrany.

  (2) Jestliže vznikla právnické nebo fyzické osobě věcná škoda v
  souvislosti  s  pomocí poskytnutou v zájmu právnické osoby nebo
  podnikající fyzické osoby, má hasičský záchranný sbor kraje vůči této
  právnické osobě nebo této podnikající fyzické osobě právo na náhradu
  toho, co právnické nebo fyzické osobě poskytl.

  (3) Právo na náhradu škody podle § 82 a 83 je třeba uplatnit do tří
  měsíců ode dne, kdy se poškozený dověděl o škodě, nejpozději do dvou
  let od vzniku škody; jinak toto právo zanikne.

  ČÁST OSMÁ

  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

  § 85

  Působnost ministerstva a hasičského záchranného sboru kraje při výkonu
  státního požárního dozoru se nevztahuje na

  a) útvary a zařízení Policie České republiky, Bezpečnostní informační
  služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Vězeňské služby; v
  těchto útvarech a zařízeních se zabezpečují a provádějí uvedené úkoly
  podle zvláštních předpisů,

  b) báňská díla, zařízení, pracoviště a činnosti v podzemí podléhající
  dozoru orgánů státní báňské správy, která vykonává státní správu na
  tomto úseku,

  c) námořní lodě a civilní letadla; v těchto dopravních prostředcích se
  zabezpečují a provádějí uvedené úkoly podle zvláštních předpisů,

  d) drážní vozidla a říční plavidla s výjimkou zjišťování příčin vzniku
  požárů,

  e) objekty Ministerstva zahraničních věcí nacházející se mimo území
  České republiky.

  § 85a

  (1) Působnost ministerstva a hasičského záchranného sboru kraje při
  výkonu státního požárního dozoru se nevztahuje na vojenské objekty,
  vojenské  útvary, vojenská zařízení, vojenské záchranné útvary a
  právnické osoby založené nebo zřízené Ministerstvem obrany (dále jen
  "objekty").

  (2)  V objektech uvedených v odstavci 1 vykonává požární dozor
  Ministerstvo obrany vlastními orgány požární ochrany.

  § 86

  Ustanovení tohoto zákona se vztahují na železniční, vodní a leteckou
  dopravu, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána,
  nestanoví jinak.

  § 87

  (1) Ustanovení tohoto zákona se nedotýkají výsad a imunit přiznávaných
  podle mezinárodního práva nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká
  republika vázána.

  (2) Při zdolávání požárů lze vstoupit do objektů, které požívají
  ochrany podle odstavce 1, jen na základě příslušného souhlasu.

  § 88

  Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany

  (1) Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelé
  jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných
  hasičů podniků a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku
  požární ochrany oprávněni

  a) nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky
  požární ochrany, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž
  přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k
  úspěšnému provedení zásahu,

  b)  nařídit  provedení nutných opatření směřujících k odstranění
  nebezpečí opětovného vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně
  informují orgán vykonávající státní požární dozor.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob prokazování oprávnění podle
  odstavce 1.

  § 89

  Povinnost mlčenlivosti

  (1) Osoby pověřené plněním úkolů na úseku požární ochrany jsou povinny
  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v
  zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami.
  Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo po
  splnění úkolu.

  (2)  O  zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje ředitel
  hasičského záchranného sboru kraje.

  § 89a

  Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu
  podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

  § 90

  Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací^10) nejsou
  ustanovením § 89 dotčeny.

  § 91

  Ocenění mimořádné odvahy

  (1) K ocenění mimořádné odvahy a obětavosti zaměstnanců podniků, členů
  dobrovolných jednotek požární ochrany a občanů při záchraně života a
  majetku může ministr vnitra udělit věcný nebo peněžitý dar nebo
  medaili. Věcný nebo peněžitý dar může udělit též generální ředitel.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob udělování medaile.

  § 92

  Živelní pohromy a jiné mimořádné události

  Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, vztahují se ustanovení tohoto
  zákona o poskytování osobní a věcné pomoci, o jednotkách požární
  ochrany,  o  právech a povinnostech zaměstnanců podniků a členů
  dobrovolných jednotek požární ochrany, o náhradě škody a o ocenění
  mimořádné odvahy přiměřeně také na záchranné práce při živelních
  pohromách.  Totéž  platí při záchranných pracích při mimořádných
  událostech, pokud jsou bezprostředně ohroženy lidské životy nebo hrozí
  značná škoda.

  § 93

  Stejnokroje a funkční označení

  (1) Zaměstnancům podniků náleží stejnokroj s funkčním označením a
  označením příslušnosti k jednotce hasičského záchranného sboru podniku.

  (2) Členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů
  dobrovolných hasičů podniků náleží stejnokroj a funkční označení.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti funkčních označení a
  stejnokrojů zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární
  ochrany, případně stanoví další osoby plnící úkoly na úseku požární
  ochrany, kterým náleží stejnokroj.

  § 94

  zrušen

  § 95

  Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení

  Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou
  rozhodování podle § 68 odst. 2 a § 73 odst. 3. Stanoviska uplatněná k
  politice  územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou
  správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako
  podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní
  souhlas jsou závazným stanoviskem podle správního řádu^11) a nejsou
  samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

  § 96

  zrušen

  § 97

  nadpis vypuštěn

  Jednotky požární ochrany mohou poskytovat pohotovostní a jiné služby
  nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o
  práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde
  k ohrožení jejich akceschopnosti.

  nadpis vypuštěn

  § 98

  (1) Za odborně způsobilé osoby se též považují osoby, které jsou ke dni
  účinnosti  tohoto  zákona  držiteli  platného  osvědčení  odborné
  způsobilosti podle dosavadních předpisů.

  (2) Jednotky hasičských záchranných sborů podniků a dobrovolné jednotky
  požární ochrany zřízené podle dosavadních předpisů se považují za
  jednotky požární ochrany zřízené podle tohoto zákona.

  (3) Posouzení požárního nebezpečí činností uvedených v § 4 odst. 3
  písm. a) až e) schválená podle dosavadních předpisů se považují za
  posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
  podle tohoto zákona. Ostatní posouzení požárního nebezpečí podle
  dosavadních předpisů se za posouzení požárního nebezpečí podle § 6a
  nepovažují.

  (4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které ke dni účinnosti
  tohoto zákona provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 3, jsou povinny
  posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 předložit ke schválení
  orgánu státního požárního dozoru do jednoho roku ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  (5) Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí
  podle tohoto zákona.

  § 99

  Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro
  požární bezpečnost staveb^12) (dále jen "autorizovaná osoba"), je při
  realizaci technických podmínek požární ochrany staveb stanovených
  prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít
  postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo
  jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany. Při
  použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň
  stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího
  právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3.

  § 100

  zrušen

  Závěrečná ustanovení

  § 101

  Ministerstvo vydá

  a) prováděcí právní předpisy k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst.
  2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5, § 24 odst. 2, § 31a, § 65 odst. 8 písm.
  a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 2 a §
  93 odst. 3,

  b) po projednání s Ministerstvem zdravotnictví prováděcí právní předpis
  k provedení § 65 odst. 7 písm. b),

  c) po projednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství,
  mládeže a tělovýchovy prováděcí právní předpis k provedení § 25 odst.
  3.

  § 101a

  zrušen

  § 102

  zrušen

  § 103

  (1) Zrušují se:

  1. zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České
  národní rady č. 146/1971 Sb. (pol. 40 a 41 přílohy C), zákona České
  národní rady č. 130/1974 Sb., zákona č. 20/1975 Sb. a zákona České
  národní rady č. 49/1982 Sb. (pol. 23 přílohy),

  2. § 18 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při
  zajišťování socialistického pořádku, pokud upravuje skutkové podstaty
  přestupků proti ochraně před požáry,

  3. vládní nařízení č. 12/1951 Sb., o náhradě škody příslušníkům
  hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními
  pohromami,

  4. vyhláška Ministerstva vnitra č. 248/1951 Ú.l., kterou se upravují
  podrobnosti o náhradě škody v oboru ochrany před požáry a jinými
  živelními pohromami,

  5. vyhláška Ministerstva vnitra č. 91/1952 Ú.l., kterou se vydává
  služební a disciplinární řád pro příslušníky požárních sborů, požárních
  hlídek a pro příslušníky velitelství požární ochrany,

  6. vyhláška ministra vnitra č. 169/1955 Ú.l., o zajištění a organizaci
  požární ochrany v závodech, ve znění vyhlášky ministra vnitra č.
  119/1958 Ú.l. a vyhlášky Ministerstva vnitra České socialistické
  republiky č. 60/1976 Sb.,

  7. vyhláška Ministerstva vnitra č. 198/1958 Ú.l., o opatřování,
  rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany,

  8. vyhláška Ministerstva vnitra č. 106/1959 Ú.l., o organizaci požární
  ochrany, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., (pol. 42
  přílohy C),

  9. vyhláška Ministerstva vnitra č. 70/1960 Sb., o zajištění pohotovosti
  hasicích zařízení,

  10. vyhláška Ministerstva školství a kultury a Ministerstva vnitra č.
  87/1960 Sb., o zavedení bezpečného filmu,

  11. vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č.
  60/1976 Sb., kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární
  ochraně,

  12. vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č.
  35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné
  nafty, ve znění vyhlášky č. 46/1981 Sb.,

  13. směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky čj.
  PO-2065  ze dne 3. července 1972 o ochraně úrody před požáry,
  registrované v částce 14/1972 Sb.

  (2) Platnosti pozbývají

  1. pro příslušníky směrnice Ministerstva vnitra České socialistické
  republiky čj. PO-2403 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování
  pracovníků požární ochrany do hodností, registrované v částce 25/1976
  Sb.,

  2. předpisy, které byly ponechány v platnosti podle vyhlášky předsedy
  vlády č. 129/1967 Sb. a uvedeny v částce 47/1967 Sb. (část XVIII).

  § 104

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.

  Kempný v. r.

  Korčák v. r.

  Příl.

  KATEGORIE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ TABULKA PLOŠNÉHO POKRYTÍ

  Kategorie jednotek požární ochrany

  Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky

  a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

  1. JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností
  zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,

  2. JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří
  vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní
  působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

  3. JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří
  vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní
  působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

  b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

  1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku,

  2. JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří
  vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,

  3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

  V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i
  mimo svůj územní obvod.
+--------------------------------------------------------+
|      Základní tabulka plošného pokrytí      |
+----------------+---------------------------------------+
|Stupeň nebezpečí|Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu|
|  území obce  |     na místo zásahu       |
+---------+------+---------------------------------------+
|   I  |  A |2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min |
|     +------+---------------------------------------+
|     |  B |1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min |
+---------+------+---------------------------------------+
|  II  |  A |2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min|
|     +------+---------------------------------------+
|     |  B |1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min|
+---------+------+---------------------------------------+
|  III  |  A |2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min|
|     +------+---------------------------------------+
|     |  B |1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min|
+---------+------+---------------------------------------+
|  IV  |  A |1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min|
+---------+------+---------------------------------------+

Poznámka: 1 JPO - jedna jednotka PO; 2 JPO - dvě jednotky PO;
     min - minut.

  Síly a prostředky požadované základní tabulkou plošného pokrytí jsou

  a) pro první jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo
  zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo družstvo s
  cisternovou automobilovou stříkačkou;

  Poznámka:

  U obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce III A,
  III B nebo IV, může být první jednotkou požární ochrany jednotka, která
  nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň
  přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a
  vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je
  možné použít zdroj požární vody, a za podmínky, že druhá a další
  jednotka požární ochrany cisternovou automobilovou stříkačku má.

  b) pro druhou a další jednotku požární ochrany, která se dostaví na
  místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo
  družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou a další technika podle
  složitosti zdolávání požáru.

  Poznámka:

  U všech obcí nebo objektů, s výjimkou objektů zařazených do stupně
  nebezpečí území obce I A, I B, může být druhou nebo další jednotkou
  požární ochrany také jednotka, která nemá cisternovou automobilovou
  stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární
  stříkačkou  o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním
  automobilem, pokud v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl.VI zákona č. 186/2006 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c)
  zahájený před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
  právních předpisů.

  2. Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona
  zůstávají  pro účely stavebního řízení podle zvláštního právního
  předpisu^3f) v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek
  podle § 31 odst. 1 písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením
  zjišťuje,  zda stavba odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně
  bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a
  stanoviskům vydaným k této dokumentaci ještě před účinností tohoto
  zákona.

  4. Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky
  na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem^13).

  5. Jedná-li se o stavby, nad kterými není vykonáván státní požární
  dozor podle § 31 odst. 3, postupuje stavební úřad při posuzování
  požární bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti
  tohoto zákona, podle bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím
  účinnosti tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb
  odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se
  podle bodů 1 a 2.

  1a) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
  požadavcích na výstavbu.

  1b) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a
  o změně některých zákonů (chemický zákon).

  1c) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1d) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1e) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1f) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1g) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1h) § 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné
  technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou
  schopností pohybu a orientace.

  1i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
  změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

  1j) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
  a o změně některých zákonů.

  1k) Například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o
  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

  1l) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
  elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

  1m) § 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb.

  1n) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

  1o)  Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1p) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
  předpisů.

  2a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

  2b) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

  3) § 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
  škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.
  138/1995 Sb.

  3a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
  některých zákonů.

  3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí
  zákoník práce a některé další zákony.

  3c) § 32 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

  3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  3e) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení stavebního zákona.

  3f) § 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon).

  3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  4a) § 124 zákoníku práce.

  4b)  Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární
  techniky.

  4c) § 12 vyhlášky č. 21/1996 Sb.

  4d) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

  4e) § 49 a 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

  4f) § 20 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
  České republiky a o změně některých zákonů.

  5) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie
  a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  5a) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
  (krizový zákon).

  6a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

  7) Například vyhláška č. 80/1971 Sb., o Smlouvě mezi Československou
  socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních
  vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a
  vzájemné pomoci v hraničních otázkách.

  7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
  některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon č. 250/2000
  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

  7b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
  pozdějších předpisů.

  8) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

  9) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,
  kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

  10) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
  bezpečnostní způsobilosti.

  11) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  12) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
  výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  13) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
  ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
  směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
  nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

  13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
  a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

  *) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. q).

  *) v úplném znění 67/2001 Sb. označeno jako písm. r).