Vyhláška č. 246/2001 Sb.,

246/2001 Sb.
              VYHLÁŠKA
            Ministerstva vnitra
           ze dne 29. června 2001
      o stanovení podmínek požární bezpečnosti
        a výkonu státního požárního dozoru
         (vyhláška o požární prevenci)

   Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101
písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2,
§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5  a § 31a zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):

              ČÁST PRVNÍ
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

                § 1

             Základní pojmy

   Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických,
  stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru
  nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat
  a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,
b) požární technikou -  zásahové požární automobily, požární
  přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla,
c) věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané
  k ochraně,  záchraně a  evakuaci osob,  k hašení  požáru
  a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany
  při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva
  při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti
  požární hlídky,
d) požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení
  a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo
  jiného zařízení,
e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární
  ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika,
  pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním
  předpisem,1) věcné  prostředky požární ochrany  a požárně
  bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci,
  provoz, kontrolu, údržbu a  opravy jsou kladeny zvláštní
  požadavky,
f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený
  v české technické normě, jehož dodržením se považuje požadavek
  příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro
  příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za
  normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená
  ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,2)
g) hořlavou látkou - látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu,
  která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své
  látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,
h) požárním nebezpečím -  pravděpodobnost vzniku požáru nebo
  výbuchu s následným požárem,
i) požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjádřená
  měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných
  hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování
  látky při procesu hoření nebo s ním související,
j) technicko  bezpečnostním  parametrem  -  požárně technická
  charakteristika,  která  kvalitativně  nebo  kvantitativně
  vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za
  předvídatelných podmínek  se činnost považuje  z hlediska
  nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za
  bezpečnou,
k) průvodní dokumentací - montážní návod, technické podmínky pro
  projektování nebo provoz, návod  k obsluze, požadavky na
  kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro
  používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,
l) veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při
  provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo
  obdobném pracovním vztahu3) k jejím provozovatelům, nejsou
  vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani
  provozovateli těchto činností,
m) požárem - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení
  nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních
  hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při
  kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní
  prostředí bezprostředně ohroženy,
n) ohlašovnou  požárů -  místo s  trvalou obsluhou vybavené
  potřebnými  komunikačními  prostředky,  které  je  určeno
  k přijímání hlášení o vzniku  požáru nebo jiné mimořádné
  události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění
  dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární
  techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
2) ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný
  slovník.
3) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
  předpisů. 

              ČÁST DRUHÁ
       STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
        U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB

              ODDÍL PRVNÍ
    VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH
    FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
        A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
         [K § 6b písm. c) a d) zákona]

                § 2

            Základní požadavky

   (1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení
právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou
činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické
osoby")  věcnými  prostředky  požární  ochrany  a  požárně
bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení
stavby,4) nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.6)

   (2) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení
právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními stanovené
podle odstavce 1 může být rozšířeno (např. na základě schváleného
posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární
bezpečnosti).

   (3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí
a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
b) osobní ochranné prostředky,
c) prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové
  matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické
  vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
d) prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na
  vodě, ve vodě a pod hladinou,
e) prostředky  pro  práci  s  nebezpečnými  látkami  a  pro
  dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
g) spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních
  středisek,
h) hasiva a příměsi do hasiv,
i) požární příslušenství,
j) přenosné  zásahové  prostředky  (např.  požární stříkačky,
  generátory, ventilátory).

   (4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení7) se rozumí
a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární
  signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci
  hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční
  požárně poplachové zařízení),
b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo
  polostabilní  hasicí  zařízení,  automatické protivýbuchové
  zařízení, samočinné hasicí systémy),
c) zařízení pro usměrňování pohybu  kouře při požáru (např.
  zařízení  pro odvod  kouře a  tepla, zařízení přetlakové
  ventilace,  kouřová klapka  včetně ovládacího  mechanismu,
  kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační
  výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční
  vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární
  vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst
  a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně
  nástěnných  hydrantů, hadicových  a hydrantových  systémů,
  nezavodněné požární potrubí),
f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka,
  požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního
  vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti
  stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
  vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
g) náhradní  zdroje  a  prostředky  určené  k  zajištění
  provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo
  zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo
  výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody
  určené k hašení požárů.

   (5)  V  prostorách  a  zařízeních  právnických  osob
a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství,
druhy a způsob vybavení  věcnými prostředky požární ochrany
a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2,
popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují
alespoň
a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu
  přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí
  schopností8) nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu,
  zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno
  žhnutím), nebo
b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu
  přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně
  70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek
  přecházejících do kapalného stavu), nebo
c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny
  hodnoty jejich  hasicí schopnosti, jeden  přenosný hasicí
  přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží
  objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje
  musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody,
  6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného
  ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu
  uhličitého (CO2).

   (6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů
odpovídá požadavkům podle odstavce 5, ale hasicí přístroje nejsou
dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení
prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze
použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden
přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo
nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.
------------------------------------------------------------------
4) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení stavebního zákona.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění
  vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).
6) Například vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické
  způsobilosti  a technických  podmínkách provozu silničních
  vozidel  na pozemních  komunikacích, ve  znění pozdějších
  předpisů, vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon
  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
7) ČSN ISO 8421 - 1 - 8 Požární ochrana - Slovník.
8) ČSN EN 3-4 Přenosné  hasicí přístroje. Část 4: Množství
  a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost. 

                § 3

          Umístění hasicích přístrojů

   (1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné
a rychlé použití.

   (2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno
viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních
důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor.
V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska
rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých
nebo skrytých  prostorách) se k  označení umístění hasicích
přístrojů  použije  příslušná  požární  značka9) umístěná na
viditelném místě.

   (3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší
pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů
a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na
charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých
látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že
bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební
látkou.

   (4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební
konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny,
na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje
umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5
m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné
vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny
proti pádu.

   (5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné
hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost
osob.
------------------------------------------------------------------
9) Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
  značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky. 

                § 4

   Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků
    požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

   (1) Za vyhrazené druhy požární techniky se považují zásahové
požární  automobily  s  výjimkou  velitelských  automobilů
a vyšetřovacích automobilů s celkovou  hmotností do 2000 kg
a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů1)
a kontejnerů.

   (2) Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se
považují
a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
b) dýchací přístroje,
c) prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové
  matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické
  vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
d) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
e) ochranné oděvy pro práci ve vodě,
f) hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,
g) požární hadice, proudnice a armatury,
h) motorové stříkačky.

   (3) Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále
jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují
a) elektrická požární signalizace,
b) zařízení dálkového přenosu,
c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení,
e) automatické protivýbuchové zařízení,
f) zařízení pro odvod kouře a tepla,
g) požární klapky.
------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární
  techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

                § 5

     Projektování požárně bezpečnostních zařízení

   (1) Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se
postupuje  podle  normativních  požadavků.10)  Návrhy požárně
bezpečnostních  zařízení  jsou  nedílnou  součástí  požárně
bezpečnostního řešení stavby.

   (2) V případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících
požárně bezpečnostních zařízení musí být projektem řešeny jejich
základní funkce a stanoveny priority (např. pořadí a způsob
uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom
zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.

   (3) U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jejichž
projektování není vymezeno normativními požadavky, se postupuje
podle projekčních  předpisů výrobců nebo  dovozců (dále jen
"výrobce") těchto zařízení.

   (4) Je-li vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení tvořeno
hlavními funkčními komponenty (§ 7  odst. 7) 2 a více různých
výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení
jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce.

   (5) Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
podle odstavce 1 se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé
pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti
podle  zvláštního právního  předpisu.11) V  případě, že  je
projektován konkrétní typ  vyhrazeného požárně bezpečnostního
zařízení, musí být splněny i požadavky uvedené v § 10 odst. 2.

   (6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení
podrobnější dokumentace podle zvláštního právního předpisu,12)
(dále jen "podrobnější dokumentace") musí být splněny požadavky
uvedené v § 10 odst. 2.

   (7) V případě souběhu 2 a více vzájemně se ovlivňujících
požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel
požárně bezpečnostního řešení stavby i při zpracování podrobnější
dokumentace podle odstavce 6.
------------------------------------------------------------------
10) Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní
  objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní
  objekty, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování
  požární  vodou, ČSN  73 0875  Požární bezpečnost staveb
  - Navrhování elektrické požární signalizace.
11) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
  architektů a  o výkonu povolání  autorizovaných inženýrů
  a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993
  Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb.
12) § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

                § 6

       Montáž požárně bezpečnostních zařízení

   (1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být
dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace,
popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní
dokumentaci výrobce.

   (2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního
zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1
písemně. 

                § 7

      Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně
           bezpečnostních zařízení

   (1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu,
kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů,
systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních
přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2
provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje,
zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním
a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

   (2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje
podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce,
popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější
dokumentace.

   (3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního
zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce,
kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle
podmínek stanovených touto  vyhláškou. U vyhrazených požárně
bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace
výrobce,  i u  dalších požárně  bezpečnostních zařízení  se
provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní
dokumentaci (např. provozní kniha).

   (4)  Kontrola  provozuschopnosti  požárně  bezpečnostního
zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními
předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho
výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová
dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního
nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

   (5)  Při  provozu,  kontrole  provozuschopnosti,  údržbě
a opravách  požárně  bezpečnostního  zařízení,  u něhož není
k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se
postupuje podle průvodní  dokumentace a podmínek stanovených
výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu
požárně bezpečnostního zařízení.

   (6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým
plnit svoji  funkci, musí se  tato skutečnost na  zařízení
a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit.
Provozovatel  v  takovém  případě  provede  opatření k jeho
neprodlenému  uvedení do  provozu a  prostřednictvím odborně
způsobilé  osoby  nebo  technika  požární  ochrany zabezpečí
v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická
opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného
uvedení zařízení do provozu.

   (7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat
pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce.
Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou
výrobky  stanovenými  podle  zvláštního  právního předpisu14)
(hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají
vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za
udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární
bezpečnost stavby.15)

   (8)  Doklad  o  kontrole  provozuschopnosti  požárně
bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:
a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání
  provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním
  čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci
  též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická
  osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této
  fyzické osoby,
b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti
  požárně bezpečnostního zařízení  provedena, není-li shodná
  s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to
  nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného
  zařízení,
d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně
  způsobu  a  termínu  jejich  odstranění  a  vyjádření
  o provozuschopnosti zařízení,
e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
f) potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis
  osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele
  údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání
  a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku
  nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance
  obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
------------------------------------------------------------------
13) Například ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování
  požární vodou.
14) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.
  71/2000 Sb.
15) § 55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. 

                § 8

         Elektrická požární signalizace

   (1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných
jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti
elektrické požární signalizace při provozu, a to
a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení,
  které elektrická požární signalizace ovládá,
pokud v  ověřené projektové dokumentaci  nebo v podrobnější
dokumentaci, popřípadě  v průvodní dokumentaci  výrobce nebo
v posouzení požárního  nebezpečí není, vzhledem  k provozním
podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

   (2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při
provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto
zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární
signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly
provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti
nahrazuje.

   (3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů
požáru  se provádí  za provozu  pomocí zkušebních přípravků
dodávaných výrobcem. 

                § 9

            Hasicí přístroje

   (1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem
o jeho kontrole  provedené podle podmínek  stanovených touto
vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

   (2) Kontrola  hasicího přístroje se  provádí v rozsahu
a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky
a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy,
vznikne-li  pochybnost o  jeho provozuschopnosti  (např. při
mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní
dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení
požárního  nebezpečí  pro  některé  případy instalací (např.
v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První
kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena
nejdéle jeden rok před jeho instalací.

   (3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická
zkouška a plnění.

   (4) Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je
možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství
(např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty
odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.

   (5) Periodická zkouška, při které se provádí povrchová
prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška
pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury
nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích
přístrojů
a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,
b) ostatních jednou za 5 let.

   (6) Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu,
opatří hasicí přístroj plombou  spouštěcí armatury a trvale
čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na
instalovaný  hasicí  přístroj,  nevylučuje-li  to konstrukční
provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do
typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

   (7) Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení
úkonu podle odstavce 6, termín příští kontroly nebo příští
periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu,
která úkon podle odstavce 6 provedla, a to jméno a příjmení této
osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu,
sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané
v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu;
u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

   (8) Doklad o provedené  kontrole, údržbě nebo opravách
hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:
a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání
  vlastníka (uživatele) hasicího  přístroje a identifikačním
  čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci
  též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího
  přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého
  pobytu této fyzické osoby,
b) adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován,
  není-li shodná s adresou podle písmene a),
c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní
  číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje,
d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti,
  údržbě  nebo  opravě,  jejím  výsledku  a  vyjádření
  o provozuschopnosti hasicího přístroje,
e) potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis
  osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele
  údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání
  a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku
  nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance
  obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

   (9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí
z používání hasicí přístroj
a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo
b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
  nebo
c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se
  vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.
Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho
vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení. 

               § 10

   Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu
    provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a
            hasicích přístrojů

   (1)  Při projektování,  popřípadě zpracování podrobnější
dokumentace, montáži a kontrole provozuschopnosti vyhrazených
požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při provádění kontrol,
údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích
přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit
podmínky stanovené právními  předpisy, normativními požadavky
a průvodní  dokumentací  výrobce  konkrétního  typu  požárně
bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

   (2) Osoba,  která příslušnou činnost  podle odstavce 1
provedla, odpovídá za kvalitu  provedené činnosti a písemně
potvrzuje, že  při tom splnila  podmínky stanovené právními
předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce
konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího
přístroje.

   (3) Podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě
technického vybavení osob provádějících činnosti podle odstavce
1 mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci výrobců požárně
bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto
stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným
normativním požadavkům.

   (4) Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně
bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro
jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky
uvedené v odstavcích 1 a 2.

   (5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání
a odnímání oprávnění  k některým činnostem  podle zvláštního
právního předpisu16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.
------------------------------------------------------------------
16) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
  v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

              ODDÍL DRUHÝ
       ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ
         POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE
          [K § 6b písm. e) zákona]

               § 11

    Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

   (1) Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné
práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických
opatření  umožňujících při  využití existujících předpokladů,
zejména stavebně technických,  provedení rychlého a účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

   (2) K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1
zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) bylo zřetelně označeno  číslo tísňového volání (ohlašovny
  požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení
  požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; právnické
  osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se
  zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární
  poplachové směrnice,
b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena
  jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového
  volání,
c) byly dodrženy  trvale volné průjezdné  šířky příjezdových
  komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro
  požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) bylo provedeno označení17) a umožněno použití nástupních ploch
  pro požární techniku a požárních výtahů,
e) byla zajištěna  trvalá použitelnost vnitřních  a vnějších
  zásahových cest  (např. požární výtahy,  požární žebříky)
  a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,
f) byla označena9) rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní
  vypínače  elektrického  proudu,  uzávěry  vody,  plynu,
  produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

   (3)  K  provedení  evakuace  osob,  zvířat a materiálu
a k provedení záchranných prací  podle odstavce 1 zajišťují
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) byly označeny9) nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy
  a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných
  činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním
  poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být
  provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou
  zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby,
  schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby
  nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
c) chráněné únikové cesty18) a všechny jejich součásti nebyly
  využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.19)
------------------------------------------------------------------
 9) Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
  značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
17) Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
  na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
  pozemních komunikacích (dopravní značka B 29 s dodatkovou
  tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku").
18) § 19 vyhlášky  č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických
  požadavcích na výstavbu.
19) Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní
  objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní
  objekty. 

              ODDÍL TŘETÍ
     LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL
       DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
          [K § 6b písm. f) zákona]

               § 12

       Způsob provádění pravidelných kontrol

   (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně
podle § 5 odst. 1  písm. e) zákona se zabezpečují formou
preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění
povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen
"preventivní požární prohlídky").

   (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy
zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob
a podnikajících  fyzických osob,  způsobu dodržování podmínek
požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností
stanovených předpisy o požární ochraně.

   (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění
zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární
závady"). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje
osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

   (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech
objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické
osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.

   (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo
podnikající fyzické  osoby provozují činnosti  bez zvýšeného
požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí
v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují
současně nejméně 3 osoby  v pracovním poměru nebo obdobném
pracovním vztahu  k provozovateli nebo  veřejnost, popřípadě
v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé
těchto činností.

   (6) Provedení preventivní  požární prohlídky se dokládá
záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem.
Záznam  o  preventivní  požární  prohlídce  musí být sepsán
bezprostředně po jejím provedení.

   (7) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum
provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti,
navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis
vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené
osoby (§ 30) a záznam o splnění navržených opatření.

   (8)  Systém provádění  preventivních požárních prohlídek
a způsob vedení záznamů podle odstavce 6 lze podrobně upravit
schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární
ochrany  zpracovanou na  základě stanovení  podmínek požární
bezpečnosti (např. § 30). 

               § 13

       Lhůty preventivních požárních prohlídek

   (1) Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí
v následujících lhůtách:
a) v objektech a  zařízeních, kde jsou  provozovány činnosti
  s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4
  odst. 3 zákona),
b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se
  zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně
  jednou za 6 měsíců,
c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez
  zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v § 12 odst. 5, nejméně
  jednou za rok.

   (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným
posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany
zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti
(např. § 30). 

             ODDÍL ČTVRTÝ
       POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ
       K PROVEDENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
          [K § 6b písm. g) zákona]

               § 14

       Postup při poskytování určených výrobků

   (1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické
osoby poskytují orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny
vzniku požáru (§ 50 odst. 2) na základě jeho vyžádání.

   (2) Na základě žádosti osoby předávající výrobek nebo vzorek
podle odstavce 1 vyhotovuje orgán státního požárního dozoru
potvrzení ("Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku"),
jehož stejnopis předávající osoba obdrží.

   (3) Protokol o předání výrobku nebo vzorku vždy obsahuje
označení události, místa, objektu, datum a čas odebrání výrobku
nebo vzorku, jeho popis, jakož i údaje o předávající osobě včetně
jejího vyjádření, údaje o přebírající osobě a podpisy těchto
osob. 

              ODDÍL PÁTÝ
     ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
        A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
       [K § 6b písm. a), b), h) a i) zákona]

               § 15

      Způsob určení podmínek požární bezpečnosti
     při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

   (1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění
vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku
požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární
bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen
"místa"), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou
definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2
zákona).

   (2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle
odstavce 1, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným
požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí
a) vyskytující se možné zdroje zapálení,
b) požárně  technické  charakteristiky,  popřípadě  technicko
  bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke
  stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob
  a majetku,
c) základní  charakteristiky  požární  bezpečnosti  staveb
  a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové,
  popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků,
  technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska
  jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin
  hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od
  vybraných druhů objektů, lesů  a komunikací jsou uvedeny
  v příloze č. 1 této vyhlášky.

   (3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví
podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím, přičemž se vždy
a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární
  bezpečnosti  pro zahájení,  průběh, přerušení  a skončení
  činnosti,
b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet
  zaměstnanců  zařazených do  těchto preventivních požárních
  hlídek,
c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů
  a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy),
d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo
  vzniku výbuchu s následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny
  výrobcem, například
  1. určení  provozních   podmínek  technických  zařízení
   a technologického procesu,  podmínek případných odstávek
   zařízení nebo omezení provozu,
  2. stanovení  maximálního  množství  hořlavých  a  hoření
   podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen
   "množství látek"),
  3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par
   hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů,
f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení
  nebo přechodného zastavení provozu (dále jen "doba sníženého
  provozu") a v mimopracovní době,
g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně
  bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální
  hasební látky a postupy,  přičemž se vychází z podmínek
  stanovených touto vyhláškou,
h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu
  provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například
  pro mimořádné provozování  těchto činností na přechodných
  pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu
  činnosti projektována, dosud  schválena nebo jinak určena
  (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo
  když se změní výchozí podmínky.

   (4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech
se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů
dokumentace požární ochrany uvedených v § 27.

   (5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti
odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární
ochrany), přičemž vychází ze  stavu vědeckých a technických
poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto
požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními
požadavky.20)

   (6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným
požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek
podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno
jinak.
------------------------------------------------------------------
20) Například ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní
  pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady. 

               § 16

       Způsob posuzování požárního nebezpečí
       činností s vysokým požárním nebezpečím

   (1) Při posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým
požárním nebezpečím (dále jen "posouzení požárního nebezpečí") se
postupuje obdobně podle § 15 odst. 1 až 3, přičemž se klade
zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.

   (2) Způsob posuzování požárního nebezpečí stanovený touto
vyhláškou se přiměřeně vztahuje i na doplnění, přepracování nebo
zpracování nového posouzení požárního nebezpečí, popřípadě na
odstraňování nedostatků zjištěných při jeho schvalování (§ 6a
odst. 4  a 5 zákona). Podmínky  a způsob předkládání této
dokumentace ke schválení orgánu státního požárního dozoru jsou
upraveny v § 40 odst. 7 a 8.

   (3) Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska
možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů
rizik ohrožení osob, zvířat  a majetku, zhodnocení možností
provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně
popisu jeho možných následků vždy obsahuje
a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb
  a technologií [§ 15 odst. 2 písm. c)], zjištění množství látek
  a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro
  detekci  a  signalizaci  technologických  stavů; porovnání
  zjištěných skutečností se stavem žádoucím podle příslušné
  dokumentace  (např. příslušné  technické předpisy, ověřená
  projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců)
  a vyhodnocení rozdílů,
b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení,
  uvedení požárně technických charakteristik, popřípadě technicko
  bezpečnostních parametrů vyskytujících se látek, potřebných ke
  stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob
  a majetku včetně zdůvodnění výběru látek a jejich požárně
  technických charakteristik určených jako rozhodné a potřebné
  pro stanovení preventivních opatření,
c) vyjádření a posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení
  osob nebo zvířat, možností jejich evakuace a záchrany; při
  zjišťování počtu osob, které se při provozovaných činnostech
  vyskytují, se postupuje obdobně podle § 17 odst. 4 a 6,
d) zjištění a zhodnocení  vnějších zdrojů rizik ohrožujících
  posuzovanou činnost, tj. z prostoru, ve kterém vlastní činnost
  není provozována, a rizik vznikajících z neprovozních nebo
  havarijních stavů obslužných zařízení (zdrojů energií včetně
  náhradních zdrojů, dodávek surovin, chlazení, výměny vzduchu,
  zabezpečovacích systémů apod.),
e) zhodnocení možností  provedení rychlé a  účinné likvidace
  případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení
  záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele
  posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících
  tento rámec; při tom se postupuje následujícím způsobem:
  1. stanovení míst, kde lze předpokládat vznik požáru a jeho
   šíření, a  vyhodnocení těchto míst  z hlediska určení
   nejsložitější varianty požáru,
  2. posouzení  provozuschopnosti  a  účinnosti instalovaných
   požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro
   včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního
   poplachu,
  3. určení počtu a druhů hasicích přístrojů a porovnání se
   skutečným stavem,
  4. stanovení časových a prostorových parametrů nejsložitější
   varianty požáru, potřebných sil, technických prostředků
   a hasebních  látek  pro  nejsložitější  varianty požáru
   a stanovení podmínek pro jejich připravenost k zásahu,
   popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební
   látky a postupy,
f) popis  možných následků  požáru, kde  se uvedou  rozumně
  předvídatelné následky vzniklé porušením stavebních konstrukcí
  a zařízení nebo jejich částí, tepelnými účinky a toxickými
  zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo
  par, poškozením nebo zničením komunikací, sdělovacích a jiných
  technických zařízení.

   (4) Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhují
organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na
snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení
osob, zvířat a majetku  (vlastní systém přípravy na řešení
závažných havárií a systém  řízení při jejich vzniku, jeho
organizační struktura, materiální a technické vybavení, zřízení
jednotky požární ochrany apod.). Systémová řešení se specifikují
v návrzích na opatření.

   (5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění
vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených v odstavcích 3 a 4.
Opatření jsou
a) organizačního charakteru - například stanovení organizační
  struktury pro plnění povinností na úseku požární ochrany,
  zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou
  přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních
  hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany,
  způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, opravě
  a kontrolám technických a požárně bezpečnostních zařízení,
  není-li  tato stanovena  výrobcem, zpracování  a kontrola
  dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny provádění
  preventivních požárních prohlídek, zajištění požární ochrany
  v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
b) technického charakteru -  například zvláštní požadavky na
  provádění  údržby,  oprav,  obsluhy  a  kontroly objektů,
  technických a technologických zařízení, stanovení technických
  parametrů, které  nelze překročit (teplota,  tlak apod.),
  zajištění spojovacích prostředků, vybavení ohlašoven požárů,
  označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení
  požární  technikou,  věcnými  prostředky  požární ochrany,
  popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními, zajištění volných
  únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro
  požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického
  proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě
  dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními,
  výstražnými a bezpečnostními značkami9) nebo tabulkami, způsob
  manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,
c) jiná - například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení
  závažných havárií a systému řízení při jejich vzniku, stanovení
  jeho  organizační  struktury,  specifikace  materiálního
  a technického  vybavení,  vícestupňové  systémy  požárně
  bezpečnostních zařízení, zřízení jednotky požární ochrany (druh
  jednotky požární ochrany, početní stavy, vybavení apod.).

   (6) Skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. e) k účinné
likvidaci požáru mohou být nahrazeny dokumentací zdolávání požárů
(§ 34). V takovém případě dokumentace zdolávání požárů tvoří
nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí. 

               § 17

       Způsob určování činností se zvýšeným
         a s vysokým požárním nebezpečím

   (1)  Pro účely  stanovení podmínek  požární bezpečnosti
a posouzení požárního nebezpečí se při určování množství látek
vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku,21) které
je rozhodující pro zařazení provozovaných činností do kategorií
podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:
a) množství látek vyskytujících  se při provozování činností
  v jednom  prostoru (jeden  nebo více  stavebních objektů,
  skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo
  jejich části, zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo
  podnikající fyzická osoba užívá  a které spolu stavebně,
  provozně nebo  technologicky souvisejí, (dále  jen "jeden
  prostor"), se sčítají,
b) v případě provozování činnosti v jednom stavebním objektu,
  který není prokazatelně dělen do požárních úseků, považuje se
  tento  objekt za  jeden požární  úsek a  množství látek
  vyskytujících se v jednotlivých jeho částech se sčítají;
  jedná-li se o stavební objekt nebo zařízení, které z části
  tvoří požární úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom
  se množství  látek vyskytujících se  v požárních úsecích
  s množstvím látek vyskytujících se v dalších částech objektu
  vzájemně nesčítají,
c) do roční produkce hořlavých kapalin, hořlavých plynů nebo
  hoření podporujících plynů se započítává množství těchto látek,
  které se vyrobí, vyskytují se při výrobě nebo naplní do
  zásobníků, cisteren nebo nádob za jeden rok v jednom stavebním
  objektu nebo v jednom prostoru,
d) v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy
  a množství látek v těchto obalech, za podmínek uvedených
  v písmenech a), b) a c), sčítají,
e) provozní  náplně a  záložní palivo,  které jsou součástí
  silničních  a kolejových  vozidel, se  do množství látek
  nezapočítávají; množství látek  vyskytujících se v jiných
  částech  silničních  nebo  kolejových  vozidel  (nádržích,
  kontejnerech apod.) se do celkového množství látek započítává
  pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází
  k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej).
  Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.22)

   (2) Pro účely určení množství látek podle odstavce 1 se
vychází z kapacity, která  je uvedena v ověřené projektové
dokumentaci stavby nebo průvodní dokumentaci zařízení. Pokud
v ověřené projektové dokumentaci nebo v průvodní dokumentaci tato
kapacita uvedena není, vychází se z maximálního množství látek,
které se v místě provozování činností vyskytují nebo se mohou
vyskytovat.

   (3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin
ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje
za nebezpečnou  pro výbuch s  následným požárem (dále  jen
"nebezpečná koncentrace"), přesahuje-li technicko bezpečnostní
parametry stanovené v průvodní dokumentaci. Nejsou-li technicko
bezpečnostní  parametry  stanoveny  nebo  doloženy  průvodní
dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení
hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez výbušnosti23) pro hořlavé
prachy nebo páry hořlavých kapalin.

   (4) Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti pro účely
určení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst.
2 písm. d) zákona se vychází ze skutečných projektovaných hodnot
vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby (např.
trvalá pracovní místa).19) Není-li toto ověřenou projektovou
dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního
skutečného  počtu osob  současně vykonávajících  činnosti na
pracovišti, které jsou k němu v pracovním poměru nebo obdobném
pracovním vztahu. Za pracoviště se přitom považuje stavebně
oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení.

   (5) Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží
v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její
nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.

   (6) Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních
prostorách se postupuje obdobně podle odstavce 4. Za podzemní
prostory se přitom považuje stavebně nebo technologicky oddělený
prostor, který je využívaný k činnostem uvedeným v zákoně a jehož
stropní konstrukce a začátek únikové cesty se nachází pod úrovní
podlahy východu do volného prostoru nebo pod úrovní okolního
terénu.
------------------------------------------------------------------
19) Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní
  objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní
  objekty.
21) § 18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
22) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní
  silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č.
  157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb.
  m. s., a sdělení č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků
  Přílohy  I -  Řád pro  mezinárodní železniční  přepravu
  nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy
  pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)
  k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9.
  května 1980.
23) Čl. 1.30.1 ČSN ISO 8421 - Požární ochrana. Slovník - Část 1:
  Obecné termíny a jevy požáru. 

               § 18

          Složité podmínky pro zásah

   Pro potřeby  členění provozovaných činností  podle míry
požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona se za složité
podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné
podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti
provozovány
a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž
  hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta
  orientace osob (podzemní hromadné garáže, tunely nad 350
  m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky
  požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo
  postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba,
  skladování  nebo prodej  výbušin, pyrotechnických výrobků,
  hořlavých  nebo  hoření  podporujících  plynů,  výskyt
  radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu,
  rozvodny  elektrického proudu,  kabelové kanály  a mosty,
  energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice
  osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1
  MVA a vyšším),
c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické
  látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je
  množství  uvedené  v  příloze  č.  1 zvláštního právního
  předpisu,24)
d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených
  v příloze č. 2 této vyhlášky,
e) v objektech  a  zařízeních  administrativních,  školských
  a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky
  o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních
  podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové
  cesty,
f) ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou
  schopností pohybu a orientace,25) ve stavbách ubytovacích
  zařízení26) o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více
  nadzemních podlažích,  pokud tyto objekty  nemají zřízeny
  chráněné únikové cesty,
g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob27) a ve
  stavbách pro obchod.28)
------------------------------------------------------------------
24) Zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).
25) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické
  požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou
  schopností pohybu a orientace.
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
27) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
28) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

               § 19

       Hodnoty nahodilého požárního zatížení

   (1) Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost
a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu
nebo užívání v posuzovaném prostoru nebo požárním úseku vyskytují
(např. hořlavé zařizovací předměty, popřípadě jejich hořlavé
části, technologická zařízení, náplně, izolace, zpracovávané nebo
skladované hořlavé látky včetně hořlavých obalů a hořlavých
přepravních prostředků). Do nahodilého požárního zatížení se
nezapočítává hmotnost a výhřevnost pevně zabudovaných stavebních
hmot a konstrukcí.

   (2) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění
činností podle požárního nebezpečí jsou uvedeny v příloze č. 2
této vyhlášky. Není-li hodnota nahodilého požárního zatížení pro
některé provozované  činnosti v příloze č.  2 uvedena jako
samostatná položka, použije  se hodnota nahodilého požárního
zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu. 

              ODDÍL ŠESTÝ
    OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA
       A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
       [K § 11 odst. 8 a § 16 odst. 4 zákona]

               § 20

         Ověřování odborné způsobilosti,
         vydávání a odnímání osvědčení

   (1) Komise ministerstva podle § 11 odst. 1 a 2 zákona (dále
jen "komise") se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších
odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů,
nejméně 3, přičemž 1 z jejích členů, kterého určí ministerstvo,
vykonává funkci předsedy.

   (2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 11
odst. 1 a 2 zákona (dále jen "zkouška") podává uchazeč komisi.
Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky
komise vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy
komise.

   (3)  Při zkoušce  komise zjišťuje  znalosti v  rozsahu
tematických okruhů uvedených v § 22 a v příloze č. 3 této
vyhlášky, která obsahuje zkušební témata.

   (4) Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který
v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky
jinak vážně narušuje.

   (5) Zkouška se člení na dvě části, jimiž se rozumí písemný
test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými
okruhy podle odstavce 3.

   (6) Uchazeč koná nejprve písemný test, který netrvá déle než
60 minut. Písemný test obsahuje 50 otázek. Úspěšné složení
písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení.
Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických
okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou
přípravu odpovědí činí nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá
déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na
které uchazeč odpovídá bez přípravy.

   (7) Jestliže uchazeč odpověděl v písemném testu správně
alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním
stupněm "prospěl" a postupuje k ústnímu přezkoušení. V opačném
případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".

   (8) Při  ústním přezkoušení uchazeč  prokazuje potřebné
znalosti včetně jejich samostatné aplikace. V případě, že odpoví
správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm
"prospěl".

   (9) Je-li uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl"
z písemného testu i z ústního přezkoušení, je jeho zkouška
hodnocena klasifikačním stupněm "prospěl". V opačném případě je
hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl" a v případě opakování
zkoušky opakuje jak písemný test, tak ústní přezkoušení. Totéž
platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.

   (10)  Výsledek zkoušky  oznamuje uchazeči  komise ústně
bezprostředně po vyhodnocení výsledků.

   (11) Ten, kdo neuspěl při zkoušce se může podrobit opakované
zkoušce, která se koná v rozsahu podle odstavce 5. Zkoušku lze
konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.

   (12) Ten, komu bylo osvědčení odňato (§ 11 odst. 3 zákona),
se může podrobit zkoušce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení. 

               § 21

   Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti

   (1)  Uchazeči,  který  úspěšně  vykonal  zkoušku,  vydá
ministerstvo  osvědčení  o  odborné  způsobilosti  (dále jen
"osvědčení"). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, titul a rodné
číslo uchazeče, katalogové číslo osvědčení, označení odborné
způsobilosti, datum vydání osvědčení, úřední razítko ministerstva
a podpis pověřeného vedoucího zaměstnance ministerstva. Vzory
osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky.

   (2) Absolventům  škol požární ochrany  nebo absolventům
vysokoškolského studia  podle § 11  odst. 1 zákona  vydává
ministerstvo  osvědčení na  základě jejich  žádosti doplněné
prokazatelným dokladem o ukončení studia.

   (3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

   (4) Osvědčení se odnímá na základě písemného návrhu orgánu
státního požárního dozoru, který obsahuje jméno, příjmení, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a katalogové číslo osvědčení odborně
způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, odůvodnění návrhu,
jakož i další podklady, jejichž součástí je popis závažných
nedostatků, pro které orgán státního požárního dozoru návrh na
odejmutí osvědčení předkládá. 

               § 22

       Obsah a rozsah odborné přípravy odborně
      způsobilých osob a techniků požární ochrany

   (1) Obsah a rozsah odborné přípravy k ověření odborné
způsobilosti je stanoven zvlášť pro odborně způsobilé osoby
a zvlášť pro techniky požární ochrany. Způsob zajištění odborné
přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se
připouští i individuální příprava.

   (2) Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její
rozsah je stanoven tematickými okruhy uvedenými v příloze č. 3
této vyhlášky.

   (3) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné
způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona tvoří
a) předpisy o požární ochraně,
b) požární bezpečnost staveb a technologií,
c) posuzování požárního nebezpečí,
d) základní  funkce  a  parametry  požární techniky, věcných
  prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
e) fyzikální  a  chemické  procesy  hoření,  výbuchu, hašení
  a toxických účinků zplodin hoření,
f) základy taktiky hašení požárů.

   (4) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné
způsobilosti techniků požární ochrany podle § 11 odst. 2 zákona
tvoří
a) předpisy o požární ochraně,
b) dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení
  do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti),
c) základní  funkce  a  parametry  požární techniky, věcných
  prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření,
  výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření. 

               § 23

       Školení zaměstnanců o požární ochraně

   (1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení
zaměstnanců") obsahuje seznámení
a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními
  povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných
  právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě
  výkonu práce zaměstnance,
c) s požárním  řádem,  s  požárními  poplachovými směrnicemi,
  popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací
  obsahující  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  při
  činnostech vykonávaných na pracovišti,
d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných
  technických zařízení v případě požáru,
e) se zajištěním  požární ochrany v  době sníženého provozu
  a v mimopracovní době,
f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární
  ochrany na pracovišti,
g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních
  zařízení na pracovišti.

   (2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání
a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance,
pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1,
s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně
jednou za 2 roky.

   (3) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje
skutečnosti uvedené v odstavci 1 týkající se všech jimi řízených
zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje
nejméně jednou za 3 roky.

   (4) Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených
zabezpečováním  požární  ochrany  v  době  sníženého provozu
a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti
a opakuje se nejméně jednou za rok.

   (5) Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst.
2 a 3 zákona na pracovištích právnických osob nebo podnikajících
fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném
pracovním vztahu, se školení  o požární ochraně zabezpečuje
v rozsahu školení zaměstnanců.

   (6)  Školení o  požární ochraně  pro osoby,  které se
příležitostně zdržují na  pracovištích právnických osob nebo
podnikajících  fyzických osob  provozujících činnosti uvedené
v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí
do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným
provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany
(např. § 36). 

               § 24

       Odborná příprava zaměstnanců zařazených
        do preventivních požárních hlídek

   (1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních
požárních hlídek  (dále jen "odborná  příprava preventivních
požárních hlídek") se provádí před zahájením činností se zvýšeným
nebo s vysokým požárním nebezpečím.

   (2) U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým
požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních
hlídek provádí nejméně jednou za rok.

   (3) Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních
hlídek obsahuje seznámení  s požárním nebezpečím provozované
činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání
jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se
zdoláváním požáru.

   (4) Praktická část odborné přípravy preventivních požárních
hlídek obsahuje seznámení s  rozmístěním a použitím věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se
způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob,
zvířat nebo materiálu.

   (5) Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do
preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky
jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních
požárních hlídek. 

               § 25

     Odborná příprava preventistů požární ochrany

   (1) Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí
před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

   (2) Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje
seznámení se skutečnostmi uvedenými v § 23 odst. 1 na všech
místech a  pracovištích, kde vykonávají  preventivní požární
prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich
provádění  a  způsobem  vedení  požární  knihy  nebo jiného
prokazatelného  vedení  záznamů  o  provedených preventivních
požárních prohlídkách (§ 12 odst. 6). 

               § 26

     Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců,
     odborné přípravy preventivních požárních hlídek
         a preventistů požární ochrany

   (1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy
preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů
požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení
a odborné  přípravy  musí  odpovídat  vykonávaným  činnostem
a pracovnímu zařazení zaměstnanců.

   (2) Znalosti  získané při školení  zaměstnanců, odborné
přípravě preventivních  požárních hlídek a  odborné přípravě
preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem
určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36). 

              ODDÍL SEDMÝ
    DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
           [K § 15 odst. 2 zákona]

               § 27

        Druhy dokumentace požární ochrany

   (1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární
bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých
povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci
požární ochrany tvoří
a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným
  požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí,
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů,
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné
  přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární
  ochrany,
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě
  preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace o činnosti  a akceschopnosti jednotky požární
  ochrany, popřípadě požární hlídky.29)

   (2) Součástí dokumentace požární ochrany je také další
dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná
a schvalovaná,  popřípadě vedená  podle zvláštních  předpisů,
například  požárně   bezpečnostní  řešení,4)  bezpečnostní
dokumentace,24) bezpečnostní listy,30) jakož i doklady prokazující
dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární
bezpečnosti výrobků  nebo činností, rozhodnutí  a stanoviska
správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných
činnostech.
------------------------------------------------------------------
 4) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení stavebního zákona.
24) Zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).
29) § 69 odst. 1 písm. a)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 14  zákona  č.  157/1998  Sb.,  o  chemických látkách
  a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,
  ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. 

               § 28

  Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným
   požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

   Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným
požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (dále jen
"začlenění") obsahuje
a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je
  tato činnost provozována,
b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení
  charakteristik potřebných pro začlenění,
c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se
  zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím
  (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),
d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  o začlenění. 

               § 29

         Posouzení požárního nebezpečí

   (1) Součástí  posouzení požárního nebezpečí  z hlediska
ohrožení osob, zvířat a majetku je
a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání
  provozovatele  činnosti  s  vysokým  požárním  nebezpečím
  a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku
  nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby
  její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba
  z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické
  osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,
b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik,
  kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím
  (§ 4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby
  nebo podnikající  fyzické osoby tyto  činnosti provozují,
  s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení
  činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato
  činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím
  účinnosti této právní úpravy,
c) jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí,
  je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu
  nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle;
  u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též
  údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné
  způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace
  dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se
  na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více
  zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho
  jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a funkční
  sestavení dokumentu jako celku,
d) rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona podle
  postupu uvedeného v § 16 této vyhlášky,
e) přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje
  a obsah dokumentu.

   (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím
současně  jiným  právním  předpisem24)  předepsáno zpracování
zvláštních dokumentů a tyto  obsahují i hodnocení požárního
nebezpečí včetně stanovení  příslušných opatření odpovídající
způsobem zpracování požadavkům § 6a zákona a rozsahem této
vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za
posouzení požárního nebezpečí podle zákona.
------------------------------------------------------------------
24) Zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií). 

               § 30

    Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

   (1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje
vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění
povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se
vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

   (2) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy
obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným
funkcím  s  uvedením  požadované  odborné  kvalifikace  nebo
způsobilosti a dále například
a) příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané
  právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost
  osob pověřených  obsluhou, kontrolou, údržbou  a opravami
  technických a  technologických zařízení, pokud  tato není
  stanovena zvláštním právním předpisem16) a osob pověřených
  prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)
c) vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických
  a technologických zařízení,
d) určení systému provádění preventivních požárních prohlídek,
  jejich rozsahu, popřípadě lhůt  a způsobu vedení záznamů
  o provedených preventivních požárních prohlídkách,
e) stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu
  a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také
  požadavky na zpracování  požárního evakuačního plánu nebo
  dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno
  jinak,
f) zajištění  požární  ochrany  v  době  sníženého  provozu
  a v mimopracovní době,
g) určení ohlašoven požárů,
h) doklady  o dodavatelském  způsobu zabezpečování  některých
  povinností na úseku požární ochrany.
------------------------------------------------------------------
16) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
  v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
  požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

               § 31

              Požární řád

   (1) Požární řád  upravuje základní zásady zabezpečování
požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným
nebo s vysokým požárním nebezpečím.

   (2) Požární řád obsahuje
a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního
  nebezpečí provozované činnosti,
b) požárně  technické  charakteristiky,  popřípadě  technicko
  bezpečnostní  parametry  látek  potřebné  ke  stanovení
  preventivních opatření,
c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které
  se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
d) stanovení podmínek požární  bezpečnosti k zamezení vzniku
  a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,
e) vymezení  oprávnění  a  povinností  osob  při zajišťování
  stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení,
  průběh, přerušení a ukončení činnosti,
f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob
  zabezpečení volných únikových cest,
g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

   (3)  Přílohou požárního  řádu jsou  pokyny pro činnost
preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných
a bezpečnostních  značek, věcných  prostředků požární ochrany
a požárně bezpečnostních zařízení.

   (4) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy
obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní
požární  hlídka  zřízena,  jmenný  seznam,  stanovení  úkolů
jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě
další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.31)

   (5) Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný
a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě
provozované činnosti.

   (6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí
být některé údaje podle odstavce 1 v požárním řádu uvedeny.
V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz na druh
dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.
------------------------------------------------------------------
31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
  požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

               § 32

          Požární poplachové směrnice

   (1)  Požární  poplachové  směrnice  vymezují  činnosti
zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

   (2) Požární poplachové směrnice obsahují
a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení
  požáru,
b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě
  jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku
  sboru dobrovolných hasičů podniku,
c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc
  při zdolávání požáru),
d) telefonní číslo ohlašovny požárů,
e) telefonní čísla tísňového volání,
f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů
  elektrické energie, plynu a vody.

   (3) Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly
dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující
se v místě provozované činnosti.

   (4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí
nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení
podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost
opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně
jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení
cvičného  požárního  poplachu  se  předem oznámí příslušnému
operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

   (5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou
v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli
činnosti. 

               § 33

           Požární evakuační plán

   (1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob,
zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

   (2) Požární evakuační plán obsahuje
a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze
  kterého bude evakuace řízena,
b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace
  prováděna,
c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby,
  popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance,
  který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
e) určení místa, na kterém  se bude soustřeďovat evakuovaný
  materiál, a určení způsobu jeho střežení,
f) grafické znázornění  směru únikových cest  v jednotlivých
  podlažích.

   (3) Požární  evakuační plán se  zpracovává pro objekty
a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo
kde  se provozují  činnosti s  vysokým požárním  nebezpečím
a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná
na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30),
i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

   (4) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se
ověřuje formou cvičného požárního poplachu za podmínek uvedených
v § 32 odst. 4 a 5.

   (5) Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského
záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je
požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě.
Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře
viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích
objektů a zařízení podle odstavce 3. Ve stavbách ubytovacích
zařízení26) se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje
také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových
cest.
------------------------------------------------------------------
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

               § 34

         Dokumentace zdolávání požárů

   (1) Dokumentaci zdolávání  požárů tvoří operativní plán
zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta
zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují
zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob,
zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících
fyzických osob.

   (2) Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty
a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo
kde  se provozují  činnosti s  vysokým požárním  nebezpečím
a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná
na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30),
i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

   (3) Operativní plán tvoří
a) základní text, který obsahuje operativně taktickou studii,
  stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení
  sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také
  stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
b) vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při
  zdolávání požáru, která obsahuje
  1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např.
   základní  charakteristiky  požární  bezpečnosti  staveb
   a technologií,  technických  zařízení  včetně  požárně
   bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových
   a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů,
   popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro
   postup jednotek požární ochrany,
  2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních
   objektů, zdrojů  vody pro hašení  požárů, příjezdových
   komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.

  Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

   (4) Operativní karta je zjednodušenou formou operativního
plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité
podmínky  pro zásah  vyskytují v  jednom stavebním objektu.
Operativní kartu tvoří
a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární
  bezpečnosti stavby a  technologií, konstrukční zvláštnosti
  objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování
  požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně
  bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob
  vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků
  na speciální hasební látky a postupy,
b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také
  umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů,
  příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

   (5) Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní
karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje
předurčené  požárním  poplachovým  plánem  kraje nebo okresu
a u jednotky  hasičského záchranného sboru  podniku. Není-li
jednotka  hasičského záchranného  sboru podniku  zřízena, je
dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.

   (6) Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání
požárů je požární poplachový plán, který je k dispozici u orgánu
státního požárního dozoru.

   (7) Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli
dokumentace zdolávání požárů  k nahlédnutí dokumentaci podle
odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc. 

               § 35

           Řád ohlašovny požárů

   (1) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo
dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární
bezpečnosti (např.  § 30) zřizuje  ohlašovnu požárů, vydává
k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.

   (2) Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení
o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance
a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko
hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním
podmínkám obsahuje
a) povinnosti  obsluhy (ověřování  spojení, ovládání  požárně
  bezpečnostních zařízení apod.),
b) seznam důležitých telefonních  čísel (operačního střediska
  hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb,
  vedoucích zaměstnanců apod.),
c) způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky
  požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného
  sboru kraje,
d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci
  a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
e) náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků
  nebo požárně bezpečnostních zařízení.

   (3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho
obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů. 

               § 36

    Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě
   preventivních požárních hlídek a preventistů požární
               ochrany

   (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců
a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový
rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň
školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad
o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy
proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly,
včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a
zákona.

   (2) Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních
hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový
rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě,
který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných
znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné
přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních
hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří
se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které
odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti
k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona. 

               § 37

             Požární kniha

   (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých
skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených
preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob
uvedených v § 23 odst.  4 a 5, odborné přípravě preventivních
požárních hlídek,  preventistů požární ochrany,  o vzniklých
požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole
dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro
který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba (např. § 30).

   (2) Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě
nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární
knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je
platným dokladem podle § 7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo
průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak. 

               § 38

    Doklady prokazující dodržování technických podmínek
     a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti
           výrobků nebo činností

   (1) Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických
a technologických  zařízení  se  prokazuje  doklady o jejich
kontrolách,  údržbě a  opravách provedených  podle požadavků
stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní
dokumentací výrobců.

   (2) Za doklady podle odstavce 1 se považují
a) zpráva o revizi nebo  zpráva o kontrole, zabezpečené ve
  stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna16)
  činnosti uvedené v odstavci 1 provádět,
b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti
  výrobků nebo činností,
d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části
  zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost
  stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot,
  textilií, dekorací apod.),
e) doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti
  stanovených zvláštními právními předpisy,31)
f) požárně technické charakteristiky látek podle § 39, popřípadě
  technicko bezpečnostní parametry.
------------------------------------------------------------------
16) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
  v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
  požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

               § 39

        Požárně technické charakteristiky

   (1) Pro určení vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo
skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou
potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života
a zdraví  osob a  majetku při  provozovaných činnostech  je
rozhodující
a) jejich množství,
b) způsob uložení a manipulace,
c) fyzikální stav a jeho případné změny,
d) tepelný režim,
e) reaktivita,
f) způsob balení,
g) objemy obalů a podobně.

   (2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke
stanovení  preventivních  opatření  použijí  potřebné požárně
technické  charakteristiky  včetně  technicko  bezpečnostních
parametrů. Jedná se například o hořlavost, oxidační vlastnosti,
bod vzplanutí, bod hoření, teplotu vznícení, koncentrační meze
výbušnosti,  index  šíření  plamene  po povrchu, výhřevnost,
vlastnosti produktů hoření.

   (3) Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se
používají  hodnoty požárně  technických charakteristik včetně
technicko bezpečnostních parametrů, které jsou uvedeny v průvodní
dokumentaci  výrobce  nebo  distributora.  Neexistuje-li tato
dokumentace, lze vycházet z jiného uznávaného zdroje (např.
normativní požadavky). 

               § 40

      Způsob vedení dokumentace požární ochrany

   (1) Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak,
zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany podle § 27
odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

   (2) Součástí dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1
je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování
nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele,
popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

   (3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm.
a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím
pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její
odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace
vztahuje.

   (4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst.
1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí
v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za
rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která
měla vliv na její obsah.

   (5) Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace
požární ochrany podle § 27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné
organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou
nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní
řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny
podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné
organizační  nebo  provozní  dokumentace  za příslušné druhy
dokumentace požární ochrany.

   (6) Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které
právnické  osoby nebo  podnikající fyzické  osoby vykonávají
mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou
stanoveny jiným právním předpisem,31) určí se druhy a způsob
zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo
některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární
bezpečnosti podle § 15 (např. pokyny pro činnost preventivní
požární hlídky).

   (7) Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se
zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního
dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.

   (8) Dokumentace požární  ochrany, kterou orgán státního
požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které
je součástí posuzované dokumentace (§ 31 odst. 1 zákona), se
předkládají ve 2 vyhotoveních.

   (9) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem,
aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož
i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany
musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být
uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat
plnění povinností stanovených zákonem.

   (10) Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má
být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne
o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných
podkladů orgán státního požárního dozoru.
------------------------------------------------------------------
31) Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky
  požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

              ODDÍL OSMÝ
     OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
          [K § 31a písm. c) zákona]

               § 41

          Požárně bezpečnostní řešení

   (1) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází
z požadavků  zvláštních  právních  předpisů,32)  normativních
požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné
podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného
  stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází
  z výšky  stavby,  stavebních  konstrukcí,  umístění stavby
  z hlediska   předpokládaných   odstupových,   popřípadě
  bezpečnostních  vzdáleností, údajů  o navržené technologii
  a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
b) řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro
  požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody,
  popřípadě jiné hasební látky,
c) předpokládaný rozsah vybavení  objektu vyhrazenými požárně
  bezpečnostními  zařízeními, včetně  náhradních zdrojů  pro
  zajištění jejich provozuschopnosti,
d) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu, popřípadě
  vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo
  požární hlídky,
e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných
  odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové
  komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení
  k sítím technického vybavení apod.

   (2) Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí
dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje
a) seznam použitých podkladů pro zpracování,
b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky
  stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie
  a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
c) rozdělení stavby do požárních úseků,
d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika,
  stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti
  požárních úseků,
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů
  z hlediska jejich požární odolnosti,
f) zhodnocení navržených stavebních  hmot (stupeň hořlavosti,
  odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po
  povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob,
  zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest,
  jejich kapacity, provedení a vybavení,
h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností
  a vymezení  požárně  nebezpečného  prostoru,  zhodnocení
  odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu
  k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
i) určení  způsobu zabezpečení  stavby požární  vodou včetně
  rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě
  způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde
  nelze použít vodu jako hasební látku,
j) vymezení zásahových  cest a jejich  technického vybavení,
  opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení
  požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací,
  popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,
  popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo
  požární techniky,
l) zhodnocení technických,  popřípadě technologických zařízení
  stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění
  apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti
  stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
n) posouzení  požadavků  na  zabezpečení  stavby  požárně
  bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh
  způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen
  "návrh"); návrh vždy obsahuje
  1. způsob  a  důvod  vybavení  stavby vyhrazenými požárně
   bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě
   vzájemných vazeb,
  2. vymezení chráněných prostor,
  3. určení technických a  funkčních požadavků na provedení
   vyhrazených  požárně  bezpečnostních  zařízení,  včetně
   náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
  4. stanovení  druhů  a  způsobu  rozmístění  jednotlivých
   komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních,
   signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany
   elektrických,  sdělovacích a  dalších vedení, zajištění
   náhradních zdrojů apod.,
  5. výpočtovou část,
  6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,
o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek
  a tabulek,9) včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na
  kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně
  bezpečnostní zařízení.

   (3) Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku
orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně
bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle
normativních požadavků.33) Výkresy požární bezpečnosti stavby
obsahují
a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární
  bezpečnosti,
b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
c) vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného
  prostoru,  celkový počet  unikajících osob  a počty osob
  unikajících jednotlivými směry,
d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
f) umístění hlavních uzávěrů  vody, plynu, popřípadě dalších
  rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních
  značek a tabulek,9)
h) vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních
  objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární
  techniku a zásahových cest.

   (4) Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení
může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu
a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí
být dostatečným podkladem  pro posouzení požární bezpečnosti
navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí
požárně bezpečnostního řešení  expertní zpráva nebo expertní
posudek.
------------------------------------------------------------------
 9) Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
  značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
32) Například vyhláška č. 137/1998 Sb.
33) ČSN 01 3495 Výkresy  ve stavebnictví - Výkresy požární
  bezpečnosti staveb. 

             ODDÍL DEVÁTÝ
   NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB
           [K § 17 odst. 5 zákona]

               § 42

            Tepelné spotřebiče

   (1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod
výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje
podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů
spotřebičů.

   (2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná
vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové
krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou
nebo předepsána technickou  dokumentací, stanoví se bezpečné
vzdálenosti podle normativních požadavků.34)

   (3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel
ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.
------------------------------------------------------------------
34) Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

               § 43

            Komíny a kouřovody

   (1) Komíny a kouřovody  se udržují v takovém stavebně
technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při
provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola
komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním
právním předpisem.35)

   (2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách
se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně
1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
------------------------------------------------------------------
35) Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. 

               § 44

       Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky

   (1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv
nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

   (2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se
podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu
samovznícení.

   (3) Ke  skladování nebo ukládání  hořlavých kapalin se
používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu
určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se
skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.5)

   (4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve
sklepních  prostorách  bytových  domů36)  nebo  ubytovacích
zařízení26) s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění
těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných
přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

   (5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše
40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných
hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech
a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se
pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní
a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

   (6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např.
lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných
a dostatečně větraných a  proti nežádoucím vlivům chráněných
místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní
okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech
určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů36)
a ubytovacích zařízení.26)
------------------------------------------------------------------
 5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění
  vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
36) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

              ČÁST TŘETÍ
       ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

              ODDÍL PRVNÍ
         VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
          [K § 31a písm. a) zákona]

               § 45

            Požární kontroly

   (1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 písm. a), g) a h)
zákona jsou
a) komplexní  kontroly,  kterými  se  prověřuje celkový stav
  organizačního zabezpečení, plnění  povinností a dodržování
  podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární
  ochraně,
b) tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení
  požární ochrany ve vymezených oblastech,
c) kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených
  opatření.

   (2) Požárními kontrolami podle odstavce 1 písm. a) se vždy
zjišťuje
a) správnost začlenění (§ 28), stav a úroveň zabezpečení požární
  ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická
  zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů
  o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
b) vybavení a doklady  o provozuschopnosti požární techniky,
  věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních
  zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy
  odpovídají stanoveným požadavkům,
c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností
  vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
d) zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení
  a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených,
e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární
  ochraně, odborné přípravy  požárních hlídek a preventistů
  požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku
  zaměstnanců zařazených  do jednotek požární  ochrany nebo
  požárních hlídek,
f) zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních
  hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné
  přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
g) zabezpečení  požární  ochrany  v  době  sníženého provozu
  a v mimopracovní době.

   (3) Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob
a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým
požárním nebezpečím, je také ověření, zda posouzení požárního
nebezpečí podle § 6a odst. 1 zákona odpovídá skutečnému stavu
a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení
požárního nebezpečí.

   (4) Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje
písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením. 

               § 46

            Stavební prevence

   (1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované
podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "podklady nebo
dokumentace") se zjišťuje
a) možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořící nebo
  požárem ohrožené stavby nebo její části, do volného prostoru
  nebo do jiné požárem neohrožené části stavby,
b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu,
c) rozdělení  stavby  do  požárních  úseků, stanovení jejich
  velikosti, zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi
  jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, zabránění možnosti
  šíření požáru na sousední objekty,
d) zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům
  (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost
  šíření plamene po povrchu apod.),
e) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, popřípadě
  jinými hasebními látkami, věcnými prostředky požární ochrany
  a požárně bezpečnostními zařízeními,
f) vymezení zásahových cest, příjezdových komunikací, popřípadě
  nástupních ploch pro požární techniku,
g) opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení
  požáru a záchranné práce,
h) navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
  (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění, apod.)
  z hlediska požadavků požární bezpečnosti, popřípadě stanovení
  zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních
  konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek
  a tabulek.9)

   (2) V případě, že předložené podklady nebo dokumentace
vykazují z hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, orgán
státního požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do
souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko
s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno.

   (3) Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které bylo
součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního
požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.

   (4) Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární
bezpečnosti staveb, prováděném  zpravidla při ústním jednání
spojeném s  místním šetřením,37) se  zjišťuje, zda skutečné
provedení stavby odpovídá  požadavkům vyplývajícím z požárně
bezpečnostního řešení,4) podmínkám vyplývajícím ze stavebního
povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti.
Zjistí-li při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek
obdobně odstavec 2.

   (5) Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení
k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování
požadovaných vlastností výrobků se vychází z
a) dokladů  o  montáži,  funkčních  zkouškách  a  kontrolách
  provozuschopnosti  požárně  bezpečnostních  zařízení (např.
  § 6 a 7), včetně provozní dokumentace,
b) dokladů  potvrzujících oprávnění  osob k  montáži požárně
  bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže
  těchto  zařízení podle  projektových požadavků  a dokladů
  o provedení funkčních zkoušek podle § 7 odst. 1,
c) dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických,
  popřípadě  technologických zařízení  (doklady o  výchozích
  revizích, provozních zkouškách apod.),
d) dokladů  potvrzujících  použití  výrobků  a  konstrukcí
  s požadovanými  vlastnostmi  z  hlediska  jejich  požární
  bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.38)
------------------------------------------------------------------
 4) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení stavebního zákona.
 9) Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
  značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
37) § 31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
38) § 47 zákona č. 50/1976 Sb.
  Zákon č. 22/1997 Sb.
  Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.
  81/1999 Sb. 

               § 47

    Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti

   (1) Při posuzování výrobků podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona
se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska
požární ochrany bezpečné39) a zda jsou podle míry požárního rizika
vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) technická dokumentace výrobku včetně popisu jeho konstrukce
  a funkce,
b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a údržbu,
c) odborné posudky specializovaných pracovišť,
d) vlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení
  výrobku,
e) průvodní dokumentace výrobce.

   (2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se
použijí  především  výsledky  zkoušek  provedených příslušnou
osobou,40) pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek,
použijí se výsledky zkoušek pro tento jednotlivý výrobek. Pokud
technické řešení není obsaženo v dokladech uvedených v odstavci
1, využijí se pro posouzení normativní požadavky nebo jiné
dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.41)
------------------------------------------------------------------
39) § 8 zákona č. 22/1997 Sb.
40) Například zákon č. 22/1997 Sb.
41) Například zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
  republiky  a Agrární  komoře České  republiky, ve znění
  pozdějších předpisů. 

               § 48

      Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených
         požárně bezpečnostních zařízení

   Při  posuzování funkčnosti  systémů vyhrazených  požárně
bezpečnostních  zařízení se  na základě  příslušných dokladů
zjišťuje, zda jsou z  hlediska požární ochrany bezpečná,14)
provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika
vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace,
  včetně popisu konstrukce a funkce systému,
b) doklady o uvedení na trh v České republice,40) popřípadě
  posudky  specializovaných  pracovišť  (např.  dokumentace
  o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému),
c) doklady  o  dokončené  montáži  podle  ověřené projektové
  a technické dokumentace včetně dokladů o kompletnosti systému
  a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností
  a parametrů systému,
d) doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho
  funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů, v těch případech,
  kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace
  výrobce,
e) doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách,
  údržbě a opravách.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.
  71/2000 Sb.
40) Například zákon č. 22/1997 Sb. 

               § 49

      Schvalování posouzení požárního nebezpečí

   (1)  Při schvalování  posouzení požárního  nebezpečí se
zjišťuje,  zda toto  splňuje požadavky  a obsahuje  všechny
náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou.

   (2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si
orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.
V případě, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje
nedostatky (§ 6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního
dozoru jeden výtisk ponechat pro potřebu dalšího jednání až do
konce řízení.

   (3) Při schvalování doplněných nebo přepracovaných posouzení
požárního nebezpečí podle § 6a odst. 5 zákona se zjišťuje, zda
výsledný dokument splňuje požadavky podle odstavce 1. Při tom se
sleduje, zda doplněné  nebo přepracované posouzení požárního
nebezpečí obsahuje zejména
a) název dokumentace, která se mění nebo doplňuje, včetně uvedení
  rozhodnutí o schválení původní dokumentace orgánem státního
  požárního dozoru,
b) specifikaci měněných, přepracovaných nebo doplněných částí,
c) údaje o zpracovateli doplňku nebo přepracovaného posouzení
  požárního nebezpečí.

   (4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného
posouzení požárního nebezpečí návrhy na opatření a lhůty k jejich
plnění, postupuje se podle § 6a odst. 6 zákona. 

               § 50

         Zjišťování příčin vzniku požárů

   (1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje
a) místo a doba vzniku požáru,
b) osoba, u které požár vznikl,
c) příčina vzniku požáru včetně možných verzí,
d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek
  požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové
  dokumentace,
e) následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné
  a usmrcené osoby,
f) výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
g) porušení předpisů o požární ochraně,
h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.

   (2) V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku
požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§ 14).

   (3) Při zjišťování příčin vzniku požárů orgány státního
požárního  dozoru  zpravidla  spolupracují  s orgány činnými
v trestním řízení,  orgány státní správy  a orgány státního
odborného dozoru.

   (4) Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se
uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků,
které slouží k dalšímu řízení.

   (5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu
státního požárního dozoru,  koncepce rozvoje požární ochrany
a zaměření preventivně výchovné činnosti se provádějí rozbory
požárů a technických zásahů, které obsahují
a) počet požárů ve sledovaném období,
b) výši přímých a následných škod způsobených požáry,
c) výši uchráněných hodnot při hasebních zásazích,
d) příčiny vzniku požárů a zdroje zapálení,
e) charakteristiky prostorů, kde k požárům došlo,
f) způsob záchrany a evakuace osob nebo zvířat anebo druh a způsob
  evakuace majetku, počet zachráněných a evakuovaných osob,
g) počet zraněných a usmrcených, důvody zranění nebo usmrcení,
h) zhodnocení porušení předpisů o požární ochraně v souvislosti se
  vznikem a šířením požárů,
i) činnost  jednotek  požární  ochrany  při  hašení  požárů
  a technických zásazích,
j) další  údaje  nezbytné  pro  zpracování  rozborů  požárů
  a technických zásahů.

   (6) Rozbory požárů a technických zásahů vycházejí z údajů
obsažených v dokumentaci o požárech a technických zásazích (např.
odborná vyjádření, znalecké posudky, spisy o požárech, statistika
událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok. 

               § 51

     Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru

   O výkonu státního požárního dozoru se vede dokumentace,
kterou tvoří
a) roční plány požárních kontrol,
b) zápisy o požárních kontrolách, kontrolních dohlídkách, písemná
  oznámení o zahájení komplexních požárních kontrol a další
  dokumentace o požárních kontrolách (podklady k zápisům, plány
  kontrol apod.),
c) posouzení požárního nebezpečí,
d) vydaná stanoviska, včetně podkladů k jejich vydání,
e) odborná vyjádření,  spisy o požárech,  popřípadě znalecké
  posudky, statistika událostí a další dokumentace o zjišťování
  příčin vzniku požárů,
f) dokumentace o správním a přestupkovém řízení,
g) dokumentace o preventivně výchovné činnosti,
h) písemné záznamy, protokoly a další dokumentace o jednáních
  uskutečněných při výkonu státního požárního dozoru,
i) rozbory požárů a technických zásahů a statistika událostí,
j) přehledy o výkonu státního požárního dozoru, popřípadě další
  dokumentace stanovená ministerstvem podle § 24 odst. 1 písm. f)
  zákona. 

              ODDÍL DRUHÝ
          POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
          [K § 31a písm. b) zákona]

               § 52

      Obsah a rozsah požárně technických expertiz

   (1) Požárně technická expertiza se zpracovává na základě
zadání orgánu státního požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů
uvedených v § 50 odst. 2 nebo právnických osob, podnikajících
fyzických osob a fyzických osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem
požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký
posudek.

   (2) Požárně technická expertiza obsahuje
a) základní údaje o požáru,
b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku,
c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek,
d) odpovědi na otázky zadavatele,
e) závěry.

   (3) Požárně technická expertiza se provádí v potřebném
rozsahu,  zpravidla ke  zjištění nebo  potvrzení skutečností
uvedených v § 50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je
také zkoumání
a) vlivu stavebních konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení
  a činnosti zasahujících jednotek požární ochrany na průběh
  a šíření požáru,
b) příčiny  případné nefunkčnosti  požární techniky,  požárně
  bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany
  při požáru,
c) toxických zplodin hoření. 

              ČÁST ČTVRTÁ
      SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

               § 53

   (1) Dokumentace požární ochrany zpracovaná a vedená podle
dosavadních právních předpisů, s výjimkou posouzení požárního
nebezpečí (§ 98 odst. 4 zákona), jejíž obsah nebo způsob vedení
neodpovídá podmínkám stanoveným touto vyhláškou, musí být uvedena
do souladu s touto vyhláškou nejpozději do jednoho roku ode dne
nabytí její účinnosti.

   (2) Do doby uvedení dokumentace požární ochrany zpracované
podle dosavadních předpisů do souladu s požadavky stanovenými
touto vyhláškou právnické osoby a podnikající fyzické osoby
provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona plní
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu
se skutečným stavem (§ 15 odst. 1 zákona). 

               § 54

   Zrušuje se vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

               § 55

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

              Ministr:
            Mgr. Gross v. r. 

 

               Příl.1

   Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy1)
     od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací

Pol. Objekty nebo prostory          Vzdálenost volného
                        skladu sena/slámy1)
                        v metrech

1.  závody (sklady), v nichž se vyrábějí,
   zpracovávají nebo uskladňují výbušné
   či lehce vznětlivé látky (např. celuloid,
   nitrocelulóza), nebo na volném prostranství
   se uskladňují snadno hořlavé kapaliny
   (např. benzin, sirouhlík, aceton)        300
2.  ostatní průmyslové závody, zemědělské
   závody a střediska, les             100
3.  okrajové budovy souvislé zástavby obcí      50
4.  veřejné komunikace                60
5.  krajní koleje železničních tratí2)        100
6.  elektrické vedení o vysokém napětí        30
7.  tuhé domovní odpady3)               50
8.  volný sklad sena a slámy4)            50
------------------------------------------------------------------
1) Bezpečnostní vzdálenost se nestanoví u volných skladů sena a
  slámy do 50 m3. Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN
  73 0804.
2) Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost
  od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li
  volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí
  se vzdálenost zmenšit až na 60 m.
3) Od činné hranice skládky.
4) Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako
  jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů,
  jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3. 

               Příl.2

      Hodnoty nahodilého požárního pn pro účely
      členění činností podle požárního nebezpečí

   Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn (v kg/m2) uvedené v
následující tabulce jsou vztaženy na 1 m2 podlahové plochy a lze
je použít bez dalšího průkazu o skutečném stavu nahodilého
požárního  zatížení  pn.  Hodnoty  mají charakter průměrného
(reprezentativního) zatížení.

Položka         Druh provozu           pn
                            kg/m2

1.           Administrativa
1.1   Prostory kancelářského charakteru, pisárny,
     kreslírny, studovny, čítárny včetně
     kancelářských prostorů vybavených výpočetní
     technikou (osobními počítači)          40
1.2   Kancelářské prostory s příručními knihovnami   60
1.3   Laboratoře a zkušebny:
     a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými
      kapalinami, popř. s hořlavými plyny      60
     b) ostatní                    30
1.4   Prostory určené k reprodukci, např.
     rozmnožovny, planografie, tiskárny (jako
     součást administrativních provozů)        75
1.5   Spisovny, kartotéky apod.            80
1.6   Archivy                     120
1.7   Kancelářské sklady
     a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)   75
     b) sklady kancelářských potřeb          90
1.8   Zasedací, přednáškové a konferenční síně,
     hovorny, bankovní a jiné haly s přepážkami    20
1.9   Předsálí, čekárny, kuřárny            10
1.10   Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby
     apod. (pokud se v těchto prostorech
     vyskytuje sedací nábytek, stolky, skříně,
     výstavní skříňky apod., postupuje se podle
     položky 1.9 nebo 1.8)               5
1.11   Společně šatny u shromažďovacích prostorů    75
1.12   Prostory určené k občerstvení (např.
     čajovny)                     15
1.13   Výpočetní střediska
1.13.1  sál počítače                   30
1.13.2  přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní
     kontroly                     90
1.13.3  sklad médií, dokumentace, papíru apod.
     a) skladování ve skříních z nehořlavých
      hmot                     75
     b) skladování volně               90

2.             Školství
2.1   Kmenové učebny, posluchárny           25
2.2   Odborné učebny                  35
2.3   Školní laboratoře, dílny a podobné prostory
     určené pro výuku                 45
2.4   Kabinety středních, odborných a vysokých škol
     včetně prostorů pro pedagogické pracovníky    50
2.5   Archivy                     120
2.6   Sklady vybavení škol               75
2.7   Společné šatny                  75
2.8   Vstupní prostory, haly, dvorany          5
2.9   Chodby                      5

3.           Osvěta, kultura
3.1   Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních
     domech, koncertních síních apod.)        25
3.2   Jeviště, sklady rekvizit a dekorací:
3.2.1  jeviště bez provaziště              75
3.2.2  jeviště s provazištěm              150
3.2.3  odkládací plocha, pomocná jeviště        75
3.2.4  sklady rekvizit a dekorací           150
3.3   Taneční sály                   15
3.4   Čítárny, studovny                40
3.5   Knihovny, půjčovny knih             120
3.6   Klubovny                     30
3.7   Výstavní síně, obrazárny galerie         15
3.8   Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez
     ohledu na druh vystavovaných předmětů)      60
3.9   Předsálí, kuřárny                10
3.10   Vstupní prostory, chodby             5
3.11   Společné šatny                  75
3.12   Šatny účinkujících                40
3.13   Prostory s historickou instalací ( v zámcích
     hradech, měšťanských domech, radnicích a
     jiných památkových objektech), kromě komunikací 45
3.14   Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení   90
3.15   Vstupní prostory a chodby s funkcí
     výstavních síní                 15
3.16   Rozhlasová studia                25
3.17   Televizní studia, filmové ateliéry        45
3.18   Kostely, modlitebny apod.            15

4.           Zdravotnictví
4.1   Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých
     se poskytuje zdravotnická péče (vyšetřovny,
     přípravny, terapeutické pokoje, speciální
     vyšetřovny, operační a zákrokové sály apod.),
     kromě prostorů dále uvedených          20
4.2   Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu,
     léčebný tělocvik, argoterapii, masáže      10
4.3   Komunikační prostory, chodby, koupelny,
     umývárny, WC, čisticí místnosti, vodoléčebné
     sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitární
     filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro
     zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady
     sádry a sejmutých sádrových obvazů        5
4.4   Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích,
     léčebnách, kromě pol. 4.5            20
4.5   Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách      30
4.6   Herny a ložnice v dětských zdravotnických
     zařízeních (jesle, kojenecké ústavy,
     dětské domovy)                  25
4.7   Čekárny, hovorny, kuřárny            10
4.8   Lékárny                     60
4.9   Laboratoře                    45
4.10   Lékařské soukromé ordinace            25
4.11   Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin
     apod.)                      75
4.12   Archivy, sklady rentgenu apod.         150

5.        Tělesná výchova a sport
5.1   Hlediště sportovních zařízení          15
5.2   Tělocvičny, sportovní haly:
     a) pouze pro tělovýchovu a sport         10
     b) víceúčelové                  20
5.3   Šatny cvičících:
     a) skříňky kovové                15
     b) skříňky dřevěné                40
     c) bez skříněk                  20
5.4   Šatny diváků                   75
5.5   Sklady tělovýchovného zařízení         100
5.6   Vstupní prostory, předsálí, chodby        5
5.7   Vstupní prostory a předsálí využité částečně
     pro obchod                    30

6.            Obchody
6.1   Maloobchodní prodejny:
6.1.1  nehořlavých výrobků (železářského zboží,
     klenotů, hodin, nehořlavých stavebních hmot
     a výrobků apod.) a prodejny květin, ovoce,
     zeleniny, nealkoholických nápojů a piva     10
6.1.2  osobních automobilů a jednostopých vozidel
     (autosalony), bez prodeje auto-moto výzbroje   20
6.1.3  domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla,
     porcelánu, keramiky, zbraní, prodejní galerie  25
6.1.4  auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik,
     olejů a sportovních potřeb pro automobilisty),
     informační techniky, hudebních nástrojů     35
6.1.5  masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského
     a cukrářského zboží               40
6.1.6  dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních
     doplňků, bižuterie                50
6.1.7  košíkářského provaznického a pryžového zboží   55
6.1.8  zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál,
     prodej bylin                   60
6.1.9  obuvi, koženého zboží              65
6.1.10  hraček, galanterie, sportovních potřeb,
     fotokino, řemeslnických potřeb, nábytku a
     doplňků                     70
6.1.11  potravin                     75
6.1.12  textilu (metrového a kusového), kancelářských
     potřeb, gramofonových desek, butiky,
     starožitnosti                  80
6.1.13  oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví       85
6.1.14  drogistického zboží, kromě barev a laků,
     podlahových krytin a koberců           90
6.1.15  knih a hudebnin                 110
6.1.16  barev a laků, pneumatik, motorových olejů    120
6.2   Prodejny se širším sortimentem zboží:
6.2.1  prodejní zařízení dočasného nebo trvalého
     charakteru s různým sortimentem zboží kromě
     případů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5
     a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky
      na otevřených tržištích            40
     b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
      maloobchod, umístěné ve stavebních
      objektech                   60
     c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
      velkoobchod umístěné ve stavebním objektu
      nebo prodej z kontejnerů           80
6.2.2  prodejny s průmyslovým zbožím širšího
     sortimentu (včetně prodeje širšího sortimentu
     stavebnin, potřeb pro kutily apod.,
     zahrnující hořlavé hmoty)
     a) skladovací výška zboží (např. v regálech)
      do 2,5 m                   55
     b) skladovací výška zboží (např. v regálech)
      přes 2,5 m                  75
6.2.3  velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso,
     uzeniny, pečivo, nápoje, zelenina, ovoce,
     hygienické zboží, prací prostředky atd.)
     a) skladovací výška zboží (např. v regálech)
      do 2,5 m                   70
     b) skladovací výška zboží (např. v regálech)
      přes 2,5 m                  90
6.2.4  obchodní domy textilního zboží (metrový i
     kusový textil, konfekce) a obuvnické zboží
     (včetně koženého zboží)             80
6.2.5  obchodní domy bez ohledu na sortiment
     (včetně hypermarketů):
     a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství
      přes 200 kg nebo hořlavých plynů v množství
      přes 100 kg na prodejní plochu jednoho
      podlaží požárního úseku            90
     b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů
      (barev, laků, ředidel, čistících prostředků
      apod.) přesahující specifikaci podle bodu
      a)                      110
6.3   Vzorkovny zboží a výrobků:
     a) převážně z nehořlavých hmot          25
     b) z hořlavých hmot               55
6.4   Příruční sklady:
6.4.1  knih, hudebnin                 150
6.4.2  barev, laků, pneumatik, motorových olejů,
     zboží z plastických hmot            180
6.4.3  příruční sklady ostatních prodejen (kromě
     položky 6.4.1 a 6.4.2):
     nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám
     zvyšuje o                    30
6.5   Pasáže
6.5.1  pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního
     prostoru                     5
6.5.2  pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních
     skříněk, informačních a reklamních panelů,
     odpočinkových laviček apod.           10
6.5.3  pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího
     nábytku a stolků pro odpočinek i občerstvení,
     s výskytem příležitostného stánkového prodeje,
     výstavních skříněk, regálů a s výskytem
     informačních a reklamních panelů apod.      15
     Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se
     zařazují pasáže (popř. ochozy v pasážích) u
     hypermarketů resp. u obchodních center, v
     případě výskytu stánků trvalého charakteru viz
     položka 6.2.1.

7.         Veřejné stravování a ubytování
7.1   Veřejné stravování:
7.1.1  prostory ke stravování s místy k stání (bufety,
     výčepy apod.)                  10
7.1.2  prostory ke stravování se stolovým zařízením
     se sedadly (jídelny, restaurace, menzy, hospody) 20
7.1.3  prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny,
     noční kluby apod.)                30
7.1.4  přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného
     stravování včetně pomocných provozů)       30
7.1.5  příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu
     na sortiment; oddělené sklady lze posoudit
     jako sklady prodejen příslušného druhu zboží)  60
7.2   Veřejné ubytování:
7.2.1  pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a
     noclehárny, internáty, studentské koleje,
     dětské domovy (v částech určených pro spaní
     včetně sociálního vybavení), jakož i přidružené
     prostory pro personál              30
7.2.2  příruční sklady a sběrny lůžkovin apod.     60
7.2.3  hotelové haly, recepce:
     a) vybavené pouze sedacím nábytkem        10
     b) vybavené různými službami pro hosty (např.
      prodejnou upomínkových předmětů,
      kadeřnictvím)                 20
7.2.4  chodby                      5

8.            Byty
8.1   Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců
     včetně příslušenství               40

9.           Služby a provozovny
9.1   Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků
     určených pro opravu čištění apod.:
9.1.1  výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty,
     hodiny, optické přístroje apod.)         10
9.1.2  výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty
     (mechanické průmyslové zboží, elektrospotřebiče,
     informační technika, měřicí přístroje, zbraně,
     bižutérie, deštníky a slunečníky)        25
9.1.3  výrobky převážně z hořlavých hmot:
     a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky,
      hudební nástroje, sběrny fotoprací      35
     b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a
      provaznické zboží, oděvy, kožené a kožešnické
      zboží, peří a sedlářské výrobky        45
     c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky,
      zboží z pryže a plastických hmot, sběrny
      reprodukčních a knihařských prací, oprav
      nábytku apod.                 60
9.2   U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění
     výrobků uvedených v položce 9.1 včetně
     příručních skladů se nahodilé požární zatížení
     zvyšuje o                    15
9.3   U samostatných skladových a expedičních
     prostorů pro výrobky uvedené v položce 9.1 se
     nahodilé požární zatížení zvyšuje o       30
9.4   Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní),
     popř. samostatné provozovny:
     a) zámečnická dílna, instalatérská dílna,
      zlatnická dílna, kovodílna uměleckých
      řemesel apod.                 30
     b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická
      dílna, auto-moto dílny, dílny jízdních kol
      a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování
      obrazů apod.                 40
     c) krejčovská dílna, obuvnická dílna,
      fotolaboratoře apod.             50
     d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací,
      lakýrnická dílna, dílna autobaterií apod.   60
     e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní
      koberců, tiskařská dílna a knihařská dílna
      apod.                     75
9.5   Provozovny:
9.5.1  obstaravatelské služby, prostory pro styk se
     zákazníkem včetně zázemí (cestovní kanceláře,
     sázkové kanceláře, reklamní a inzertní
     kanceláře apod.)                 30
9.5.2  půjčovny:
     a) průmyslového zboží              30
     b) sportovního zboží               50
     c) videozáznamů a videotechniky         60
     d) oděvů a úschovny kožešin           90
9.5.3  kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství
     apod.                      30
9.5.4  drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu,
     příruční sklady se posuzují podle položky
     6.1.5 maso, uzeniny)
9.6   Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně
     hygienického zázemí               10

10.     Garáže a servisy motorových vozidel
10.1   Osobní automobily, dodávkové automobily,
     jednostopá vozidla (skupina 1 podle ČSN
     73 6059):
     a) garáže a prostory pro čištění         15
     b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu
      náhradních dílů a materiálů)         15
10.2   Nákladní automobily, autobusy, speciální
     automobily, traktory a samojízdné pracovní
     stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059):
     a) garáže a prostory pro čištění         40
     b) prostory pro údržbu a opravy (bez skladů
      náhradních dílů a materiálů)         45
10.3   Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových
     hmot                       25
10.4   Sklad náhradních dílů, např. demontovaných
     dílů, sklad autopříslušenství apod. kromě
     položky 10.5                   55
10.5   Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel,
     čalounění, pneumatik              150
10.6   Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny     180
10.7   Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř
     i vně stavebního objektu (mimo prostor
     nádrží)                     30
10.8   Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven:
     a) vybavené pouze sedacím nábytkem        10
     b) vybavené různými službami pro zákazníky
      (např. bufety)                20
     c) vybavené současně prodejnou autopotřeb    50

11.             Doprava
11.1   Vstupní haly, průchody, chodby          5
11.2   Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně
     prostorů pro odbavení cestujících (např. u
     letišť):
     a) vybavení pouze sedacím nábytkem        10
     b) vybavení také prodejními stánky apod.     20
11.3   Úschovny zavazadel:
     a) společné                   150
     b) v kovových skříňkách             50

12.             Spoje
12.1   Telekomunikační a radiokomunikační provozy:
12.1.1  pracoviště informačního centra:
     a) automatické                  45
     b) manuální                   70
12.1.2  kontrolní pracoviště frekvenční modulace     15
12.1.3  nahrávání magnetofonových pásků         45
12.1.4  ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě      50
12.1.5  telefonní ústředna:
     a) pobočka do 100 přípojek            30
     b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek     65
12.1.6  faxová (příp. dálnopisná) ústředna:
     a) automatická                  65
     b) manuální                   20
12.1.7  sál televizních vysílačů             35
12.1.8  sál radioreléových zařízení           35
12.1.9  sál zesilovací stanice dálkových kabelů     55
12.1.10 sál tónové telegrafie              55
12.1.11 sál zesilovaní stanice              25
12.1.12 televizní převaděč:
     a) do 0,5 W                   10
     b) od 0,5 W do 1 kW               30
12.1.13 zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní
     apod.)                      45
12.2   Poštovní provozy:
12.2.1  přepážková hala a navazující administrativní
     prostory kromě dále uvedených provozů      40
12.2.2  výpravna balíkových a listovních závěrů,
     výpravna a sklad balíků             120
12.2.3  sklady
     a) tisku, obalů a tiskopisů           120
     b) prázdných pytlů                75

13.          Výrobní provozy
13.1   Průmysl strojírenský a hutnický:
13.1.1  slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny
     (bez olejových kalicích lázní)          10
13.1.2  soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny,
     válcovny, tažírny (drátů, plechu apod.),
     mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol,
     kuličkových ložisek, kovových nástrojů a nářadí,
     trezorů                     10
13.1.3  výroba a montáž silničních a kolejových
     vozidel (kromě lakoven), motorových letadel,
     kočárků, kancelářských strojů, optických
     přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů,
     tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných
     strojů                      20
13.1.4  výroba izolovaných drátů, kompletizovaných
     strojírenských produktů zahrnujících také
     hořlavé hmoty, bezmotorových letadel       30
13.1.5  lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev)    50
13.2   Průmysl elektrotechnický:
13.2.1  výroba elektrických přístrojů, elektrických
     spotřebičů, transformátorů (kromě položky
     13.2.2), suchých baterií, žárovek,rozhlasové
     a televizní techniky, telefonních přístrojů
     a spojové techniky, informační techniky
     (počítače)                    25
13.2.2  výroba akumulátorů, navíjení motorů,
     transformátorů apod. (pokud tvoří
     samostatný provoz)                35
13.3   Průmysl chemický:
13.3.1  výroba anorganických kyselin           10
13.3.2  výroba pracích prostředků, mýdla,
     parfumeristického a kosmetického zboží,
     farmaceutická výroba, výroba organických
     kyselin                     25
13.3.3  výroba čisticích prostředků (na boty, na
     podlahy apod.), výroba umělých hnojiv, výroba
     zboží z plastických hmot (bez meziskladů)    45
13.3.4  výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů,
     lepidel, klihu, voskového zboží         60
13.3.5  výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik,
     pryžové zboží, podlahových krytin,
     vulkanizační procesy, výroba filmů, magnetických
     záznamových pásků, výroba zpracování hořlavých
     plynů včetně plníren               75
13.3.6  výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových
     plastů, zpracování přírodní pryskyřice,
     kaučuku, výroba pryže, zpracování základních
     produktů z ropy a výroba hořlavých kapalin III.
     a IV. třídy nebezpečnosti            120
13.3.7  výroba nitrolakových a lihových nátěrových
     hmot, výroba ředidel, výroba a zpracování
     hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti 180
13.4   Průmysl textilní, oděvní a kožedělný:
13.4.1  textilní výroba - vyšívání a pletené zboží,
     výroba punčoch, hedvábného zboží, apretace
     textilií                     20
13.4.2  přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny,
     barvírny, výroba tkanin z lýka a jutových
     tkanin                      30
13.4.3  výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého
     a kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného
     zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, pytlů,
     obvazového materiálu a vaty, výroba vlněných
     přikrývek, textilní tiskárny           45
13.4.4  výroba koberců                  60
13.5   Průmysl dřevozpracující a papírenský:
13.5.1  provozovny mokrého (vodního) zpracování
     dřevní hmoty (např. varna celulózy)       5
13.5.2  zpracování surového dřeva (všeobecně),
     výroba papíru (všeobecně)            30
13.5.3  výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna,
     pila apod.), výroba tužek, zápalek, dřevěných
     lišt a kolíků, lyží, hraček, lisování korku a
     výroba z korku, papírových nebo dřevěných
     žaluzií                     45
13.5.4  apretace a zušlechtění papíru, výroba
     papírového zboží a kancelářských potřeb,
     výroba kartonů, lepenek a papírových pytlů,
     výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba
     dveří a oken, dřevěných palet, beden a sudů,
     výroba dřevité vlny, výroba člunů        60
13.5.5  výroba laťovek, překližek, dřevotřískových,
     dřevovláknitých, pilinových a obdobných
     desek včetně broušení a dalších povrchových
     úprav                      150
13.6   Průmysl potravinářský:
13.6.1  výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv,
     pivovary, mlékárny, jatka, výroba kompotů a
     jiné mokré provozy                10
13.6.2  výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády,
     masných výrobků, zpracování tabáku        20
13.6.3  pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba
     oplatek, konzervárny masných výrobků, mražené
     zboží                      30
13.6.4  výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba
     marmelád a džemů                 45
13.6.5  pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin,
     výroba cukru (kromě položky 13.6.7)       60
13.6.6  výroba a zpracování stolních olejů, jedlých
     tuků                       75
13.6.7  mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky
     13.6.1), zušlechtění cukru, chladírny a
     mrazírny                    120
13.7   Průmysl sklářský a stavebních hmot:
13.7.1  výroba žárového skla, keramiky, porcelánu,
     cementu, vápna, cihel, betonu, cementářského
     zboží, keramického zboží, sádrového zboží,
     výztuže                     10
13.7.2  výroba a zpracování minerální a skelné vaty
     (rohože, desky apod.), výroba skleněného
     zboží a zpracování skla (bez expedice a balení),
     stavební zámečnictví               10
13.7.3  výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek
     apod.                      60
13.7.4  výroba hydroizolačních pásů           120
13.8   Jiné průmyslové výroby:
13.8.1  výroba provaznického a kartáčnického zboží,
     výroba zboží z rákosu a slámy, výroba
     štětců, výroba hudebních nástrojů        45
13.8.2  tiskárny                     60
13.8.3  nahodilé požární zatížení oproti položce
     13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren zboží
     do hořlavých obalů
     a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických
      hmot o                    30
     b) typu papírových a kartónových obalů o     15
     příručních skladů a expedice zboží-výrobky o
     35% hodnoty nahodilého požárního zatížení
     dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o  30
     skladů (trvale vymezený prostor skladu,
     samostatná místnost skladu, samostatný požární
     úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-výrobků
     nepřekračuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého
     požárního zatížení dotčeného druhu zboží-výrobků,
     nejméně však o                  50
     Poznámka-nahodilé požární zatížení skladů, kde
     skladová výška zboží-výrobků je vyšší než 3 m,
     se stanoví individuálně podle skutečné hmotnosti
     hořlavých látek a jejich výhřevností.
13.9   Zemědělská výroba:
13.9.1  volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin,
     ovoce                       0
13.9.2  prostory pro pěstování rostlin, popř. hub     0
13.9.3  stáje, kromě stájí pro drůbež           6,5
13.9.4  stáje pro drůbež                 9,5
13.9.5  sklady obilí, semena úsušků           15
13.9.6  kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí  10
13.9.7  sklady suchých krmných směsí           25
13.9.8  míchárny a přípravny krmiva           30
13.9.9  sklady sušené zeleniny              37,5
13.9.10 pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy
     obilí, semen apod., výrobny krmných směsí    45
13.9.11 sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a
     semen                      52,5
13.9.12 sklady sena                   60
13.9.13 sušárna píce                   90
13.9.14 sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin   150
13.9.15 jsou-li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5,
     13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na paletách,
     v žocích apod., připočítává se 0,8 násobek
     hmotnosti hořlavých látek obalů, palet, přenosek
     apod.

14.        Hygienické prostory
14.1   Šatny zaměstnanců:
     a) s kovovými skříňkami             15
     b) s dřevěnými skříňkami             50
     c) bez skříněk                  20
14.2   Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců         5

15.           Jiné provozy
15.1   Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů   15
15.2   Energocentra, rozvodny:
     a) bez olejových vypínačů            25
     b) s olejovými vypínači             35
15.3   Prostory měničů a usměrňovačů          55
15.4   Prostory pro transformátory:
     a) olejové                   160
     b) vzduchem chlazené a regulační         10
15.5   Přívodní kobky VN                25
15.6   Prostory náhradních zdrojů elektrické
     energie:
     a) akumulátory                  10
     b) dieselagregáty apod.
     1) s provozní nádrží do 100 l          15
     2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l      40
     3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l     65
     4) s provozní nádrží nad 1000 l         120
15.7   Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny     10
15.8   Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny      10
15.9   Výměníkové stanice tepla (voda, pára)       5
15.10  Kotelny na palivo:
     a) tuhé (bez uhelny)               15
     b) kapalné
     1) bez provozní nádrže              15
     2) s provozní nádrží               75
     c) plynové                    10
15.11  Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů
     a) s elektrickým zařízením regulace umístěným
      v těchto prostorech              65
     b) pouze s ovládacími řídícími prvky       15
15.12  Silniční a dálniční tunely            35
------------------------------------------------------------------
Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
   - Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého
   požárního zatížení byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky. 

               Příl.3

       Základní tematické okruhy k ověřování
        odborné způsobilosti fyzických osob

Poř.       tematický okruh       technik  odborně
číslo                      PO   způsobilá
                              osoba

1.   Současná právní úprava požární ochrany  ano     ano
    (dále jen "PO")
2.   Povinnosti právnických osob a
    podnikajících fyzických osob na úseku PO ano     ano
3.   Členění provozovaných činností podle
    požárního nebezpečí            ano     ano
4.   Způsob stanovení podmínek požární
    bezpečnosti při činnostech se zvýšeným
    požárním nebezpečím            ano     ano
5.   Základní povinnosti fyzických osob    ano     ano
6.   Přehled dokumentace PO a způsob jejího
    vedení                  ano     ano
7.   Dokumentace PO-dokumentace zdolávání
    požárů                  ano     ano
8.   Dokumentace PO-posouzení požárního    jen
    nebezpečí                 seznámení  ano
9.   Dokumentace PO-stanovení organizace
    zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů,
    požární kniha               ano     ano
10.  Dokumentace PO-požární řád, požární
    poplachové směrnice, požární evakuační
    plán                   ano     ano
11.  Dokumentace PO-bezpečnostní dokumentace
    doklady prokazující dodržování
    technických podmínek a návodů vztahující
    se k požární bezpečnosti výrobků nebo
    činností                 ano     ano
12.  Organizace a provádění školení o PO a
    organizace a provádění odborné
    přípravy                 ano     ano
13.  Státní kontrola, kontrola dodržování
    povinností stanovených předpisy o
    požární ochraně              ano     ano
14.  Postavení a působnost orgánů státní
    správy a samosprávy na úseku PO      ano     ano
15.  Výkon státního požárního dozoru      ano     ano
16.  Vyloučení věcí z užívání, zákaz
    činnosti a zastavení provozu       ano     ano
17.  Odborně způsobilé osoby na úseku PO,
    technici a preventisté požární
    ochrany, osoby zařazené v preventivních
    požárních hlídkách            ano     ano
18.  Pokuty právnickým osobám a podnikajícím
    fyzickým osobám, správní řád       ano     ano
19.  Jednotky PO                ano     ano
20.  Zásady přestupkového řízení a přestupky
    na úseku PO                ano     ano
21.  Podmínky pro hašení požárů a pro
    záchranné práce              ano     ano
22.  Podmínky požární bezpečnosti při
    používání tepelných spotřebičů,
    základní požadavky na komíny       ano     ano
23.  Požární bezpečnost technických a
    technologických zařízení         ano     ano
24.  Požárně bezpečnostní zařízení       ano     ano
25.  Elektrická požární signalizace      ano     ano
26.  Stabilní a polostabilní hasicí
    zařízení                 ano     ano
27.  Zařízení pro odvod kouře a tepla     ano     ano
28.  Obsah a rozsah požárně bezpečnostního
    řešení stavby               ano     ano
29.  Zásady požární bezpečnosti nevýrobních
    objektů, specifika dle účelu a druhů   jen
    provozů                  seznámení  ano
30.  Zásady požární bezpečnosti výrobních   jen
    objektů                  seznámení  ano
31.  Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, jen
    požární úseky               seznámení  ano
32.  Evakuace osob, únikové cesty       ano     ano
33.  Požárně nebezpečný prostor a       jen
    odstupové vzdálenosti           seznámení  ano
34.  Podmínky požární bezpečnosti při
    svařování                 ano     ano
35.  Elektrická zařízení jako možný
    iniciační zdroj              ano     ano
36.  Ochrana před účinky statické
    elektřiny                 ano     ano
37.  Zásady PO při manipulaci, ukládání
    a skladování plynů, zejména hořlavých
    plynů                   ano     ano
38.  Osobní a věcná pomoc při zdolávání
    požárů                  ano     ano
39.  Posuzování shody výrobků, prohlášení
    o shodě, certifikace, autorizace,     jen
    akreditace                seznámení  ano
40.  Technické požadavky na výrobky a
    povinnosti výrobců, dovozců a
    distributorů               ano     ano
41.  Hasicí přístroje             ano     ano
42.  Zásobování požární vodou         ano     ano
43.  Věcné prostředky PO, požární technika   ano     ano
44.  Problematika přepravy nebezpečných
    látek                   ano     ano
45.  Klasifikace, značení, balení látek dle
    mezinárodních předpisů. Hořlavé
    kapaliny-provozovny a sklady, plnění a
    stáčení, výdejní čerpací stanice     ano     ano
46.  Požární tabulky, bezpečnostní barvy,
    značky                  ano     ano
47.  Požárně technické charakteristiky
    vyráběných, používaných, zpracovávaných
    nebo skladovaných látek a materiálů,
    potřebných ke stanovení preventivních
    opatření k ochraně života a zdraví osob
    a majetku                 ano     ano
48.  Výměna plynů při požáru, neutrální
    rovina a její ovlivnění          ano     ano
49.  Proces hoření, zplodiny hoření      ano     ano
50.  Základní hasební látky a jejich
    hasební účinky              ano     ano
51.  Sdílení tepla, základní poznatky o
    přenosu tepelné energie vedením,
    prouděním, zářením            ano     ano
52.  Parametry požáru, podmínky, které
    ovlivňují šíření požáru          ano     ano
53.  Posuzování požárního nebezpečí      ano     ano
54.  Prevence závažných havárií způsobených
    vybranými chemickými látkami a
    chemickými přípravky, bezpečnostní
    program a bezpečnostní zpráva,
    havarijní plány, orgány státní správy   jen
    a provádění kontroly           seznámení  ano
55.  Chemické látky a chemické přípravky,
    klasifikace, nebezpečné látky výbušné,
    oxidující, extrémně hořlavé, vysoce
    hořlavé a hořlavé, balení a označování,  jen
    bezpečnostní list             seznámení  ano
56.  Stanovení podmínek požární bezpečnosti
    při činnostech se zvýšeným požárním
    nebezpečím                ano     ano
57.  Zpracování posouzení požárního
    nebezpečí činností s vysokým       jen
    požárním nebezpečím            seznámení  ano
58.  Určování požadavků na stavební
    konstrukce, průkaz jejich ověření a    jen
    vlastnosti stavebních konstrukcí     seznámení  ano
59.  Výkresy požární bezpečnosti staveb    jen     ano
                         seznámení
60.  Požadavky na požární odolnost       jen
    stavebních konstrukcí           seznámení  ano
61.  Stupeň požární bezpečnosti a z něho
    vyplývající požadavky na stavební     jen
    konstrukce                seznámení  ano
62.  Dodatečné zateplovací systémy       jen
                         seznámení  ano
63.  Změny staveb z hlediska požární      jen
    bezpečnosti                seznámení  ano
64.  Požární bezpečnost budov pro       jen
    bydlení a ubytování            seznámení  ano
65.  Požární bezpečnost shromažďovacích    jen
    prostorů                 seznámení  ano
66.  Požární bezpečnost zdravotnických     jen
    zařízení                 seznámení  ano
67.  Požární bezpečnost zemědělských      jen
    objektů                  seznámení  ano
68.  Požární bezpečnost skladů         jen
                         seznámení  ano
69.  Ochrana staveb proti šíření požárů    jen
    vzduchotechnickým zařízením        seznámení  ano
70.  Technická normalizace ve vztahu PO    jen
                         seznámení  ano
------------------------------------------------------------------
Pozn. Seznámením se rozumí znalost obsahu příslušné dokumentace
   požární ochrany a jejího začlenění do systému požární
   ochrany; v oblasti požární bezpečnosti staveb se seznámením
   rozumí orientace v pojmech. 

               Příl.4

               Vzor
  osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby

            Ministerstvo vnitra

Číslo v katalogu .........................

              Osvědčení
           o odborné způsobilosti

Jméno, příjmení: .................................................

Rodné číslo: .....................................................

         je odborně způsobilou osobou

podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů

V XXX dne ....................................


              .......................................
                (pověřený vedoucí zaměstnanec
                    ministerstva)
------------------------------------------------------------------
Pozn. Text je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého
   státního znaku v šedozelené barvě. 

               Příl.5

               Vzor
  osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany

            Ministerstvo vnitra

Číslo v katalogu: ..........................

              Osvědčení
           o odborné způsobilosti

Jméno, příjmení: .................................................

Rodné číslo: .....................................................

         je technikem požární ochrany

podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů

V XXX dne ............................

                ..................................
                  (pověřený vedoucí zaměstnanec
                       ministerstva)
------------------------------------------------------------------
Pozn. Text je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého
   státního znaku v šedozelené barvě.