Časté dotazy BOZP, PO

Dotaz 1.: Která firma musí mít zajištěného svého "bezpečáka"? 
Odpověď: Pokud se "bezpečákem" myslí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak každá firma nad 25 zaměstnanců povině a každá firma do 25 zaměstnanců, pokud zaměstnavatel nemá potřebné znalosti.

Dotaz 2.: Kdo musí řešit bezpečnost práce
Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), musí řešit každá firma. Nehraje rozli druh podnikání, nehraje roli ani právní forma (a.s., s.r.o., OSVČ). Rozsah činností a úkolů BOZP se liší pouze u zaměstnavatele a nezaměstnavatele. Tj. i malý podnikatel má stejné povinnosti jako velká firma. Samozřejmě jejich rozsah je přímo úměrný rozsahu podnikání.

Dotaz 3.: Kdo může provádět školení BOZP?
Znovu upřesním... školení BOZP naše právní předpisy neznají. Zákoník práce ukládá povinnost provádět školení o právních a ostatních předpisech BOZP. Proto ten, kdo provádí "školení BOZP", provádí něco nad rámec požadavků zákona. Co se týče školení o právních a ostatních předpisech BOZP, toto může provádět kdokoliv, koho tím pověří zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen stanovit požadavky na školení. Toto školení se často různě dělí, např. na školení zaměstnanců / vedoucích zaměstnanců / řidičů firemních vozidel ("referentů"), řidičů manipulačních vozíků apod. V praxi však jde o jedno školení. Smyslem je, aby byl každý zaměstnanec prokazatelně obeznámen (proškolen) o právních a ostatních předpisech BOZP, vztahujících se k jím vykonávané práci a aby jeho znalosti byly po školení ověřeny stanovenou formou. Pozor na definici ostatních předpisů BOZP. Mezi tyto patří např. bezpečnostní listy, průvodní a provozní dokumentace apod.

Dotaz 4.: Na internetu jsem nalezla vzor požárních poplachových směrnic. Tyto jsem si upravila a vyvěsila na provozovně. Je tento postup v pořádku?
Bohužel není. Dokumentaci požární ochrany může zpracovávat výhradně technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba. Přestože Vámi vypracované směrnice mohou poskytovat zcela relevantní informace, z hlediska právních předpisů jsou neplatné.

Dotaz 5.: Jak poznám kvalitní firmu, která dodavatelsky zajišťuje bezpečnost při práci?
Na první pohled asi nijak. Kvalitu ověří až čas. Zprvu je však dobré zaměřit se na obsah nabízených služeb. Méně kvalitní firmy se zaměřují zejména na dokumentaci BOZP. Tváří se, jakoby dokumentace byla jediným produktem, který nabízejí. Toto je určitě špatně. Dodavatelská firma by Vám zejména měla nabídnout to, co sami nemáte a co sami nemůžete. Dokumentaci BOZP si můžete defakto vypracovat i sami.Dodavatel by měl zejména nabídnou služby a činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP (OZO BOZP) a technika požární ochrany (TPO). Mezi hlavní činnosti OZO BOZP, jak již z označení této osoby plyne, je prevence rizik. Stručně řečeno, identifikace nebezpečných faktorů, hodnocení rizik z nich plynoucí, návrh adekvátních a zejména realizovatelných opatření a vedení dokumentace o těchto procesech. OZO BOZP by tedy neměl jen zhodnotit současný stav a tento popsat do dokumentace BOZP, zejména by měl aktivně přispívat k neustálému zlepšování pracovních podmínek a úrovně bezepčnosti ve firmě. A obdobně i TPO. Samozřejmě poctivá práce OZO BOZP, TPO je více časově náročně, než ta nepoctivá. Rozdíly mohou být značně markantní. Nezapomínejte na to, že naše právní předpisy staví na tom, že ve firmě působí zaměstnanec - OZO BOZP a na tuto činnost má 8 hod / denně. Proto jistým ukazatelem kvalitní firmy je i fakt, že její ceny jsou podstatně vyšší než ceny méně kvalitní konkurence. Pokud někdo vezme vzor dokumentu stažený z internetu, u tohoto přepíše hlavičku (cca minuta práce a že se to opravdu běžně děje) a prodá Vám ho za 500 Kč, možná si myslíte, že jste učetřili oproti poctivě vypracovanému dokumentu ušitému na míru pro Vás, který stojí např. 2500 Kč. Jenže když přijde na lámání chleba (pracovní úraz, požár, kontrola OIP) zjistíte, že ono "ušetření" nebylo zase až tak důležité a že následné finanční dopady takové negativní události mnohonásobně toto "ušetření" předčí.