Ing. Vít Hofman | SAW

SAW_logo_perspective

Proč o nás a ne jen o mě? Protože...

SAW je obchodní značkou podnikající fyzické osoby, Ing. Víta Hofmana a reprezentuje nejen jeho práci, ale i práci mnohých dalších zainteresovaných spolupracujících osob a firem.

line

Dodavatelsky poskytujeme služby v oblastech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a
požární ochrany (PO)

 1. Naše služby jsou určeny všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, bez rozdílu na jejich velikost či zaměření.
 2. Ceny za poskytované služby vždy plně reprezentují odvedenou práci a vy přesně víte, za co platíte.
 3. Působíme po celém Česku, zejména potom ve Zlínském kraji.
 4. Naší hlavní prioritou je kvalita poskytovaných služeb, bez níž se bezpečnost neobejde.
 5. Spolupracujeme zejména s těmi klienty, kteří mají zájem k bezpečnosti přistupovat aktivně a pro něž není jen nutným zlem!

SAW vychází z anglického spojení "Safety at Work", v překladu "bezpečnost při práci". Původně byla tato zkratka použita jakož to název softwaru a systému, pro hodnocení rizik a další agendu BOZP, vyvíjeného právě Ing. Vítem Hofmanem, nyní je použita i pro označení poskytovaných služeb. Pozn.: slovo "SAW" v překladu z angličtiny znamená "pila", popř. též sloveso "řezat" - proto i ono motto: "Ře(ž)te bezpečnost již dnes!"

Ing. Vít Hofman maturoval na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě, v oboru strojírenství, kdy během školní praxe již značně okusil problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jeho další studijní cesta směřovala do Ostravy, na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, kde na Fakultě bezpečnostního inženýrství nejdříve absolvoval bakalářský studijní obor technická bezpečnost osob a majetku, následně potom inženýrský studijní obor bezpečnostní inženýrství, v rámci nějž se zaměřoval právě na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Během šestého ročníku studia, začátkem roku 2011, nastoupil na odbornou praxi, v rámci níž pracoval jako poradce v oblastech BOZP, PO.

Začátkem téhož roku získal osvědčení technika požární ochrany, koncem roku potom osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP a to neprodleně po absolvování akreditovaného kurzu pořádaného Rožnovským vzdělávacím servisem.

Od té doby soustavně pracuje jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP a technik požární ochrany a v září roku 2013, získává živnostenské oprávnění na poskytování těchto služeb.

Do dnešního dne Ing. Vít Hofman spolupracuje s řadou významných regionálních i národních odborníků na dílčí oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společně s nimi pomáhá malým živnostníkům i velkým firmám různých oborů zaměření, při naplňování požadavků právních předpisů BOZP a PO.

Proč zvolit nás?

Protože SAW je zárukou:

KVALITY

 • Kvalita je pro nás rozhodujícím faktorem.
 • Naše produkty a služby poskytujeme výhradně v nějvyšší možné kvalitě a proto si ceníme těch klientů, kteří to s bezpečnostní myslí opravdu vážně.

PROFESIONALITY

 • Ke každému klientovi si zachováváme profesionální přístup.
 • Na profesionální úrovni řešíme i zdánlivé malichernosti a často i na první pohled úsměvné drobnosti.

VSTŘÍCNOSTI

 • Vždy se s klientem snažíme nalézt společnou cestu a zejména potom najít nejoptimílnější způsob řešení problémů.

RYCHLOSTI

 • Díky použití moderního software, odpadá zbytečná ztráta času administrativními činnostmi.

INOVATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ

 • Neustále se zdokonalujeme, vyhledáváme novinky a nové trendy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Nové poznatky po důkladném zvládnutí uplatňujeme v praxi a tím "držíme krok s dobou".
 • Výše uvedeným naplňujeme požadavek Zákoníku práce a většiny norem pro systémové řízení BOZP, PO (např. OHSAS, program "Bezpečný podnik") na neustálé zlepšování.

Možnosti spolupráce

TRVALÁ

Trvalá spolupráce je založena na smluvním vztahu, upraveném písemnou smlouvou, uzavřenou dle ustanovení odst. (2), § 269, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva přesně vymezuje povinnosti a odpovědnosti dodavatele služeb (nás), povinnosti objednatele, stanovení místa a času plnění, stanovení cen a případných sankcí a některé další náležitosti.

Výhodou trvalé spolupráce je pro Vás především to, že za Vás přejmeme část odpovědnosti a trvale dohlížíme nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany tak, aby nebylo nic opomenuto.

Trvalou spoluprací defakto získáváte Vlastního zaměstnance, "bezpečáka" a technika PO, za velmi rozumnou cenu.

JEDNORÁZOVÁ

Jednorázová spolupráce, zajištěna na základě přesně specifikované objednávky, je vhodná zejména tehdy, pokud bezpečnost již nějakým způsobem řešíte a chcete splnit pouze dílčí, přesně vymezený úkol, na který již nestačíte sami. Může se jednat o zařazení prací do kategorií, zpracování některého z dokumentů, provedení školení apod.