Změny v předpisech požární ochrany

12.01.2015 10:04

Dne 15. 10. 2014 byla schválena vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), s účinností dne 1. 11. 2014.

Požární ochrana a invalidé

Vyhláška do praxe požární ochrany přináší několik změn.

Zejména důležité je upřenění pojmů. Vyhláška o požární prevenci nově, v § 17, definuje, co to jsou stavby určené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jsou to, cituji vyhlášku:

"Stavba nebo její část určená k užívání:

 1. osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací;
 2. těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo
 3. osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče."

Zásadní rozdíl oproti původnímu stavu je v tom, že nyní není nutné stavbu posuzovat pouze ve vztahu ke kolaudačnímu rozhodnutí (zda z něj plyne schválení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace), ale nově i ve vztahu k výše uvedené definici vyhlášky.

Vyhláška o požární prevenci dále, v § 18, vymezuje, co to jsou složité podmínky pro zásah (pozn: složité podmínky pro zásah ze strany hasičů, v případě požáru). Právě dle písm. f), § 18, jsou složité podmínky pro zásah vymezeny, mimo jiné, pro všechny stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zubaři a požární ochrana

Nově i zubní ordinace, může spadnout do činností se zvýšeným požárním nebezpečím!

Složité podmínky pro zásah - a co to znamená pro provozovatele?

Zásadní vliv pro provzovatele ve stavbě, pro niž jsou definovány složité podmínky pro zásah, spočívá v tom, že dle písm. j), odst. (2), § 4, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou činnosti v takové stavbě provozované, považovány za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Už to konečně trochu shrnu. Každý provozovatel činností (podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba), který své činnosti provozuje ve stavbě určené pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, je povinnen plnit zákonná opatření požární ochrany. 

Takový provozovatel je zejména povinen, ve spolupráci s technikem požární ochrany:
 1. začlenit provozované činnosti do kategorií požárního nebezpečí;
 2.  stanovit podmínky požární ochrany; 
 3. zpracovat zákonnou dokumentaci požární ochrany:
  1. dokumentace o začlenění činností do kategorií požárního nebezpečí;
  2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
  3. požární řád;
  4. požární poplachové směrnice;
  5. požární evakuační plán;
  6. dokumentace zdolávání požárů;
  7. popř. řád ohlašovny požárů;
  8. požární kniha;
 4. provádět školení o požární ochraně:
  1. vedoucích zaměstnanců;
  2. zaměstnanců
  3. "externích zaměstannců"
  4. příležitostně se zdržujících osob;
 5. v případě, kdy na jednom pracovišti působí současně 3 a více zaměstnanců,
  1. ustanovit preventivní požární hlídku a 
  2. zajistit odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky;
 6. provádět pravidelné kontroly požární ochrany, formou preventivních požárních prohlídek a to ve lhůtě né delší, než 1 x 6 měsíců;
 7. popř. provádět další kontrolní činnost na úseku požární ochrany (kontroly přenosných hasících přístrojů, nástěnných hydrantů, nouzového osvětlení apod.).

Koho se to v praxi týká?

Výše uvedené požadavky v praxi mohou zasáhnout opravdu velkou škálu subjektů a to zejména sůbjektů se zdravotnickým a sociálním zaměřením. Může se jednat o:
 • zdravotní střediska;
 • dětské lékaře;
 • zubní ordinace;
 • gynekologické ordinace;
 • ušní ordinace;
 • oční ordinace;
 • ordinace praktických lékařů;
 • rehabilitační střediska a lázně;
 • jiné ordinace, kde dochází zejména k anestezii pacienta / klienta a tento určitou dobu po zákroku není schopen samostatného pohybu;
 • instituce pro péči o osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací;
 • a další.
Ordinace a požární ochrana
I nejrůznější ordinace mohou být ve stavbách se složitými podmínkami pro zásah
 

Ve smyslu výše uvedeného je rovněž vhodné připomenout, že za porušení povinností na úseku požární ochrany, dle § 76, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp, hrozí sankce až do výše 500 000 Kč.

Rovněž je důležité si uvědomit, že tato přísná opatření, mají jakož to hlavní cíl, chránit životy a zdraví nejohroženějších skupin osob.

Sdružení SAW Vám samozřejmě je schopno, pomoci při realizaci požadavků právních předpisů požární ochrany, jakož to i předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nezávaznou poptávku můžete učinit prostřednictvím tohoto formuláře.