Závady zjištěná při kontrole OIP

08.06.2015 15:30

Nedávno jsem se účastnil kontroly zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ze strany oblastního inspektorátu práce.

Závady zjištěné při kontrole, mě nijak zvlášť nepřekvapily. Věřím však, že mohou značně překvapit nejednoho zaměstnavatele  - konkrétně provozovatele manipulačních motorových vozíků.

Kontrolní zjištění se vztahuje k provozovanému ručně vedenému, elektrickému, vysokozdvižnému manipulačnímu vozíku.

Cituju protokol:

„Při kontrole bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nevede u provozovaných manipulačních vozíků záznamy o jejich provozu (např. prostředí nasazení vozíku, závady, provádění provozních údržeb a oprav atd.) jak požaduje čl. 3.1.1, ČSN 26 8805. Z výše uvedeného stavu vyplývá, že kontrolovaná osoba nevytváří zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nepřijímá opatření k předcházení rizikům. Tím je ze strany kontrolované osoby porušena povinnost vyplývající z ustanovení odst. (1), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.“

Manipulační motorový vozík

Doporučená opatření pro zaměstnavatele

Pokud tedy i vy patříte mezi ty zaměstnavatele, kteří doposud nevedou provozní deníky k manipulačním motorovým vozíkům, doporučujeme Vám je bez zbytečného odkladu zavést.

Do provozního deníku je přitom důležité zapisovat všechny důležité provozní skutečnosti a stavy a to zejména v rozsahu dle vyhodnocení rizik a konkrétního provozovaného vozíku. Podmínky vedení provozního deníku je nanejvýše vhodné, zapracovat např. do místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz manipulačních motorových vozíků.

Můžete si zdarma stáhnout, vytisknout a využít náš vzor provozního deníku manipulačního motorového vozíku.

A jak dál při provozu manipulačních vozíků?

Abychom to shrnuli, při provozu vozíků je důležité zajistit několik podstatných bodů. Jsou jimi:

  1. provedení identifikace nebezpečí a hodnocení rizik ve vztahu k provozovaným vozíkům;
  2. stanovení podmínek bezpečného provozu vozíků, např. vypracováním místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz vozíků;
  3. posouzení pracovišť; zajištění vhodnosti a úprav pracovišť, s ohledem na provoz vozíků;
  4. zdravotní způsobilost obsluhy manipulačních vozíků;
  5. odborná způsobilost obsluhy manipulačních vozíků (více na www.motorovevozikyuh.cz);
  6. pověření k obsluze manipulačního vozíku (dodáme vzory pověřovacích formulářů);
  7. provádění pravidelných kontrol, údržby a oprav vozíků;
  8. vedení provozních záznamů – provozního deníku (vzor zdarma ke stažení).

Pokud máte zájem, mít vše kolem manipulačních motorových vozíků v pořádku, neváhejte nás kontaktovat.