Zaměstnanec - BOZP - práva - velká neznámá?

01.12.2013 12:43

Pokud jste zaměstnancem, existuje zde velká pravděpodobnost, že v průběhu pracovněprávního vztahu u svého zaměstnavatele, neabsolvujete žádná školení bezpečnosti práce. Také existuje velká pravděpodobnost, že pokud taková školení absolvujete, jsou vám sděleny jen strohé informace, o Vašich povinnostech a zákazech. Sdělit však zaměstnancům jejich práva, to dokáže jen ten zaměstnavatel, který si zaměstnanců cení více, než jako „nahraditelného výrobního prostředku“ a který pochopil, smysl a pojetí moderní „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

Níže v článku se pokusím shrnout a stručně vysvětlit základní práva zaměstnance, na něž má nárok z pracovněprávního vztahu. Jedná se o práva, která jsou zcela zřejmě ve vztahu k bezpečnosti práce, nejedná se však o komplexní výčet všech práv zaměstnance.

Práva níže uvedená se týkají jak zaměstnanců pracujících na základě „pracovní smlouvy, tak i tzv. „brigádníků“, pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Základní práva zaměstnance

 1. zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná;
 2. zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance;
 3. zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zaměstnanci mají právo, zvolit si odbory nebo zástupce a to v pracovní době).
 4. zaměstnanec má právo podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Informování zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit:

 1. účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání;
 2. vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,
 3. projednat:
  1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií;
  3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik (tzv. „bezpečáka“) podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o:

 1. zaměstnancíěch určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců;
 2. výběru a poskytování pracovnělékařských služeb;
 3. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik;
 4. každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Další práva zaměstnanců

Níže jsou rozebrány další práva zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým oblastem bezpečnosti práce. Práva vycházejí především ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění.

Práce přesčas

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Více je možné jen na základě dohody.

Práce v noci

(práce konaná mezi 22:00 a 6:00 hod, pokud zaměstnanec pravidelně odpracuje alespoň 3 hodiny v noční době):

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení a pracoviště, na němž se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zaměstnanci více zaměstnavatelů – jedno pracoviště:

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Zaměstnavatel je povinen dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Náklady na bezpečnost

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Zdravotní a odborná způsobilost

Zaměstnavatel je povinen:

 1. nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti;
 2. informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena;
 3. sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit;
 4. nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou ztrátu na výdělku;
 5. zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště;
 6. umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 7. zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci;
 8. nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců;

Osobní ochranné pracovní prostředky:

 • Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany (např. zábradlí, odsávání apod.) nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky;
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv;
 • Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje;
 • Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu;
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně;
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Pracovní úrazy:

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Nezapomeňte, že jako zaměstnanec na tom pořád ještě nejste stejně, jako pracovní stroj, který obsluhujete. Domáhejte se svých práv.