Povinnosti BOZP pro "laiky", část 1: Řízení rizika

28.03.2014 10:06

Tento seriál článků si kalde za cíl shrnout a stručně vysvětlit základní povinnosti zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti práce (BOZP) a přispět tak k chápání bezpečnosti jako smysluplné součástí podnikání, ne jako nutného zla. Bude rozdělen do několika částí, kterými jsou:

 1. řízení rizika;
 2. zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů -> jedno pracoviště;
 3. zařazení prací do kategorií a pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců;
 4. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP);
 5. provoz "zařízení", jejich kontroly, revize, údržba;
 6. školení bezpečnosti práce;
 7. pracovní úrazy;
 8. odpovědnost za BOZP.

V tomto díle se Vám poskusím přiblížit smysl tzv. řízení rizika.

Bezpečnost práce (BOZP) obecně platné principy

Dnešní bezpečnost práce je postavena na základním ústavním principu. Každý má právo na uspokojivé pracovní podmínky. Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci.

Z výše uvedeného ústavního práva musí vycházet každý zaměstnavatel, přičemž podrobnosti mu stanoví zákon. Zákonem je zde myšlen především zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.

Dle zákoníku práce, novelizovaného v souladu s evropským právem, je za bezpečnost práce odpovědný zaměstnavatel a úkoly jemu uložené, jsou nedílnou a rovnocenou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

Hlavní myšlenkou dnešní bezpečnosti práce je to, že každý zaměstnavatel musí provádět tzv. "řízení rizik". O řízení rizik se v mnoha článcích dočtete spoustu zajímavých a odborných, často také neodborných informací. Pokud však nejste "bezpečák" nebo nemáte bezpečnost jako svého koníčka, většinou nevíte, co si s těmito informacemi počít.

Řízení rizika - základní pilíř BOZP

Řízení rizik obnáší spoustu povinností, úkolů, opatření - je odborně velmi náročné. A nebo ne? Důležité je pochopit myšlenku a smysl tohoto základního úkolu. Další formality lze pilovat až časem. To je však to, co jen málo kdo pochopí. Takže se to pokusím stručně shrnout. Smyslem řízení rizika je včasné rozpoznání nebezpečného činitele pracovního prostředí nebo pracovních podmínek a přijetí odpovídajících opatření, aby životy a zdraví osob nebyly ohroženy. Vše ostatní je druhořadé. Zapomeňte na čísla, počítání, zařazování rizik do různých kategorií, analýzu rizika, posouzení rizika a podobné pojmy. Zapomeňte na odborné metody. Prostě jen efektivně jednejte!

řízení rizika
Hledejte rizika efektivněji!

Smyslem řízení rizika není vypracovat neskutečně obsáhlé "elaboráty" a směrnice, vnichž budou hodnocena riziky typu přivření prstů do dveří, zakopnutí na schodišti nebo pád ze židle po té, co se na ní zaměstnanec houpe. K čemu je mi informace, že pravděpodobnost přivření prstů do dveří je 5, možný následek je 3 a výsledné riziko je 15? O to zde opravdu nejde.

Uvedu několik příkladů správné praxe. 

Manipulace s břemeny

"Jakožto vedoucí zaměstnanec / zaměstnavatel, se procházíte po svém pracovišti. V tom si všimnete zaměstnance, který manipuluje s poměrně rozměrnými plechy. Toto je jeho běžnou pracovní činností. Zhodnotíte riziko. Opravdu je reálné, že může dojít k poškození jeho páteře. Plech váží 25 kg, což je dost i na chlapa. Plech má ostré hrany. Může dojít k pořezání. Takové riziko je zkrátka nepřijatelné. Zakoupíte proto vhodný vozík. Změníte organizaci práce tak, aby nakládku plechů na vozík prováděli dva zaměstnanci. Těmto zaměstnancům poskytnete vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) - dostatečně pevné rukavice. V neposlední řadě budete vyžadovat, aby zaměstnanci tato opatření striktně dodržovali."

Práce s nebezpečnými látkami

"Vaši zaměstnanci pracují s nebezpečnými chemickými látkami. Sedí u stolků a látkou provádí drobné ruční práce s elektrozařízeními. V prvé řadě musíte zjistit, jak je látka nebezpečná a jak se může dostat do zaměstnancova těla. Zjistíte, že látka je silně dráždiva, může mít karcinogenní (rakovinotvroné) účinky a je nebezpečá při inhalaci (vdechování). To je pro Vás samozřejmě nepřijatelné! První co by Vás mělo napadnout je, zda tuto látku nemůžete nahradit jinou, bezpečnou nebo alespoň méně nebezpečnou. Pokud ne, přichází na řadu tzv. kolektivní opatření. Tj. zřídit na pracovišti dostatečné odsávání. Tím i zamezíte, že jsou látce exponovány ostatní osoby na pracovišti. Pokud ani toto není možné (technicky nebo i finančně) nebo zcela dostatečná, přichází na řadu osobní ochranné pracovní prostředky (vhodný respirátor). Vhodný znamená vhodný pro danou látku, před níž má chránit. Ne nejlevnější nebo vybraný jen tak od oka. V poslední řadě samozřejmě zařídíte vhodnou organizaci práce, tj. poskytování bezpečnostních přestávek."

Práce v obchodě / službách

"Provozujete jednoduchou kancelář / obchod. Zde pracuje jeden zaměstnanec. Krásné nové prostředí. Na podlaze kachličky. Ty se musí pravidelně umývat. Aby jste ušetřili a nemuseli zaměstnávat další osobu - pracovníka úklidu nebo si najímat úklidovou službu, Vašeho zaměstnance pověříte, aby 1 x týdně podlahu umyl. Nyní je vhodné zvážit, jakými prostředky? Jsou tyto prostředky nebezpečné? Jak jsou nebezpečné? Je nutno poskytovat např. rukavice? Dalším problémem je podlaha. Hrozí riziko uklouznutí? Kachličky, vlhkost... zcela jistě ano. Co třeba obuv s protiskluznou podešví? A mohou se na kluzké podlaze pohybovat i cizí osoby? Všimnou si, že je podlaha umytá, vlhká, kluzká? Nebo je raději upozorním na riziko uklouznutí vhodnou bezpečnostní tabulí?"
 
Výše uvedenými příklady nechci polehčovat nutnost vést o řízení rizik dokumentaci (směrnice, registry, metodiky, doklady, záznamy apod.) - to je opravdu zákonnou povinností zaměstnavatele. Většinou to však jde mnohem efektivněji, jednodušeji, přehledněji, než jste si mysleli. 

Namísto směrnice stačí pokyn:

 1. všímat si nebezpečných faktorů pracovních podmínek a pracovních činností při každé pochůzce pracoviště - povinnost všech zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců;
 2. hlásit všechny zjištěné nebezpečí vedoucímu pracoviště;
 3. vedoucí zajistí hodnocení rizika, přičemž rozhodne, zda je riziko přijatelné či nepřijatelné;
 4. u nepřijatelných rizik stanovit bezpečnostní opatření (popsat podobně, jak výše uvedeno);
 5. realizovat bezpečnostní opatření;
 6. kontrolovat účinnost bezpečnostních opatření.
Všechny záznamy datujte a podepisujte. Tím získáte prokazatelné doklady. Všechny záznamy o opatřeních nechte podepsat zaměstnancům, tím získáte doklad o seznámení.
Tak... a dokumentaci máme hotovu.
 
Tímto článkem jsem chtěl jen nastínit, že mnohokrát je lepší, než stovky stran podrobných manuálů, metodik a směrnic, používat zdravý selský rozum.

Nechci tím v žádném případě polehčovat práci osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP a "profesionální" proces řízení rizika, spíše se snažím nastínit a ukázat možnou cestu, malým podnikatelům, kteří OZO BOZP nemají zajištěnu.

Bezpečnostní závady

Na níže uvedených fotografiích se pokuste nalézt nebezečí a možná rizika. Sdělte nám své názory v našem diskusním fóru nebo se s ostatními podělte prostřednictvím facebook komentářů.
Rizika pracovištěNebezpečí na pracovištiVyhledávání rizik práce
Autor článku: Ing. Vít Hofman, OZO BOZP, TPO
Povinnosti BOZP pro "laiky":