Test BOZP - výsledky

09.10.2015 11:35
Dotazník BOZP, PO

Před čtyřmi měsíci byl zde na webu zveřejněn test BOZP, kterým jste si mohli prověřit své znalosti bezpečnosti práce.

Přestože bylo přislíbeno, že výsledky testu budou zveřejněny po jeho stém vyplnění, z časových důvodů je přináším až dnes, kdy test celkem vyplnilo již 290 respondentů. V průměru bylo 69% odpovědí správných, což značí, že znalosti respondentů z oblasti BOZP jsou na poměrně dobré úrovni. Prostor pro zlepšení zde však stále je. 

Každému ze zúčastněných velmi děkuji za jeho čas a za cenné odpovědi.

Grafické výsledky jednotlivých otázek

Školení BOZP - periody?
Jelikož je stále ve větším množství firem zakotveno, že školení BOZP se provádí každoročně, nelze se výsledkům otázky příliš divit. Pravdou však je, že lhůty stanoví zaměstnavatel a to zejména s ohledem na rizika práce. V případě opravdu rizikových prací nemusí být vůbec na škodu, provádět školení i častěji, než jedou ročně. Naopak v případě relativně bezpečných, zejména administrativních prací, může postačit i perioda např. tříletá.
 
Kategorizace prací - rizikové faktory
Kategorizace prací je u nás stále poměrně velká neznámá. Přestože jí nemalou osvětu v posledních letech přinesla novelizace předpisů upravujících pracovnělékařské služby, kdy byly pracovnělékařské prohlídky přímo provázány právě s kategorizací prací. Oněmi třinácti rizikovými faktory jsou:
 1. prach;
 2. chemické látky;
 3. hluk;
 4. vibrace;
 5. neionizující záření a elektromagnetické pole;
 6. fyzická zátěž;
 7. pracovní poloha;
 8. zátěž teplem;
 9. zátěž chladem;
 10. psychická zátěž;
 11. zraková zátěž;
 12. biologické činitele;
 13. práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.
Kategorizace prací - jednotlivé kategorie
Známe kategorii 1 = "bezpečnou práci", dále kategorii 2 = práci, které může způsobit potíže pouze zvlášť vnímavým jedincům, 3, 4 = rizikové práce, kdy jsou překračovány hygienické limity pracovních podmínek. Celkem tedy 1., 2., 3., 4.
 

Kategorizace prací - rizikové práce

Ve vztahu ke kategorizaci prací, jsou rizikovými pracemi práce, zařazené do kategorií 3 a 4 a dále práce kategorie druhé, o nichž tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Pracovní úrazy a jejich hlášení

Již mnoho zaměstnanců doplatilo na nesplnění této své základní povinnosti. V případě, kdy nahlásíte úraz až další den v práci, již se s Vámi nikdo nemusí bavit a důkazní břemeno, že se jednalo o úraz pracovní, bude plně na Vás!

Pracovní úraz a kniha úrazů

Povinnost zaměstnance, jemu uložená Zákoníkem práce, je bezodkladně úraz ohlásit svému vedoucímu zaměstnanci. Nikoli tedy provést záznam do knihy úrazů. Záznam provádí skutečně zaměstnavatel / vedoucí pracovníci. Zaměstnanec má pouze právo na kopii tohoto záznamu.

Pracovní úrazy a záznam o úraze

Aby bylo ulehčeno od zbytečné byrokracie a nebylo nutno podrobné protokoly sepisovat u každého drobného "škrábance", je právně stanovena hranice, 3 kalendářní dny trvání pracovní neschopnosti.

Povinnosti zaměstnanců BOZP

Závadou může být cokoli, co ohrožuje bezpečnost osob. Např. poškozená židlička, uvolněná "zásuvka", chybějící kryt elektroinstalace, nesvítící světlo, poškozená podlaha apod. Hlásit, pokud možno bezodkladně!

Stroje a zařízení z pohledu BOZP

Ten, kdo zařízení vyrobí, jej zná nejlépe a to do nejmenších detailů. Nejlépe tedy ví, jak může být takové zařízení nebezpečné a proto je každý výrobce povinen vypracovat návod k obsluze zařízení. Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., spadá návod k obsluze do tzv. průvodní dokumentace zařízení. 

Nakládání s nebezpečnými látkami - pokyny BOZP

Podobně jako u strojů a zařízení i zde platí, že ten, kdo látku "namíchal", ji zná nejlépe a nejlépe ví, jak je nebezpečná. Proto je povinen stanovit zásady bezpečného nakládání s látkou do bezpečnostního listu a rovněž na etiketu obalu látky.

Osobní ochranné pracovní pomůcky - OOPP

Tato otázka mě snad nejvíce překvapila. Opravdu si až 17% dotázaných myslí, že např. v případě, kdy musejí pracovat s chemikáliemi, způsobem, kdy ruce přímo do chemikálie namáčí a kdy tyto práce tedy vyžadují používaní OOPP - "gumových rukavic", musejí takové práce v případě, kdy si rukavice poškodí, provádět téměř celý rok bez nich? Nene, jakmile Váš OOPP ztratí ochrannou funkci, žádejte o nový!

Práce ve výškách - žebříky, schůdky

Dřevěný žebřík, zvlášť tedy dvojitý "malířský", je stále v kurzu. Ale na stoly, židle, sudy, palety apod., prosím nelozte!

Co dělat v případě požáru?

Už jste někdo požární poplachové směrnice četli?

Hašení elektrických zařízení

Sníh je plyn - CO2. Pěnu si představte, odborníci prominou, jako vodu se saponátem. Prášek je zpravidla určen do napětí 1000V.

Ohlašovna požárů - hasiči 150

Je milé zjištění, že se plete jen záchranka a hasiči a kelepeta v podobě osmičky, jsou jednoznačná. 5 si představte jako "invalidní vozík" nebo záchranářského hada a 0 jako stočenou hadici nebo rybník s požární vodou.