Školení požární ochrany – co možná ještě nevíte

10.06.2015 07:49

Tímto článkem bych rád shrnul veškeré zákonné náležitosti školení zaměstnanců o požární ochraně, jelikož stále u mnohých firem vidím, že jsou se školením problémy, zejména potom při kontrolách Státního požárního dozoru. Jaké mohou být důsledky v případě požáru a velkých majetkových ztrát nebo dokonce ztrát na životech a zdraví osob, si raději ani nepředstavovat.

V případě Vašeho zájmu budu rád, pokud mě kontaktujete a společně dáme školení o požární ochraně, popř. i další činnosti na úseku BOZP a PO, ve Vaší firmě do pořádku.

Kdo musí školit požární ochranu?

Stále mylný názor je, že školení požární ochrany se týká pouze provozovatelů činností se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN) a s vysokým požárním nebezpečím (VPN). Jinak řečeno, že ti, kteří provozují výhradně činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN), školit o požární ochraně nemusí.

Pozn.: na následujícím odkaze naleznete více informací o začlenění činností do kategorií požárního nebezpečí.

Částečně je to pravda. Avšak celá pravda je ta, že provozovatelé činností BZPN nemusí provádět školení o požární ochraně ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp a za dodržení náležitostí stanovených zejména §§ 23, 24, 25, 26 a 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vzpp.

Stále pro ně však platí povinnost školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech BOZP (tyto předpisy definuje § 349, Zákoníku práce, který mimo jiné uvádí, že mezi ně patří i předpisy o požární ochraně), ve smyslu odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp.

Jinak řečeno, pokud zaměstnavatel provozující činnosti BZPN neprovádí školení o požární ochraně ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp, měl by alespoň základní informace z této oblasti zakomponovat do školení BOZP zaměstnanců.

Pozn.: níže uvedené informace se týkají školení o požární ochraně, prováděného ve smyslu zákona o požární ochraně.

Zatarasená úniková cesta - požární ochrana

Obrázek 1: Zatarasená úniková cesta zaměstnanci. To by si ti správně proškoleni dovolit neměli!

Školení zaměstnanců o požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb.

Zákon jasně říká, že školení o požární ochraně se vztahuje na všechny zaměstnance a že musí být pravidelné.

Zákon dále klade požadavek na to, aby bylo školení děleno zvlášť pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance a pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích zaměstnavatele.

Zákon dále rozlišuje mezi školením (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, příležitostné osoby) a odbornou přípravou (preventivní požární hlídky, preventisti požární ochrany).

Velmi důležitým bodem je ustanovení, které blíže specifikuje požadavek na školení příležitostně se zdržujících osob. Toto se dle zákona zajišťuje jen v případě, kdy tyto osoby provádění činnosti se ZPN či  VPN a nebo pokud s těmito činnostmi přicházejí do styku.

Pokud to uvedu na konkrétním případě, tak standardní firma, která má administrativní pracoviště (zpravidla činnosti BZPN) a výrobní pracoviště, kde provozuje činnosti se ZPN, nebude školit návštěvy, klienty a dodavatele, kteří se budou pohybovat pouze po administrativním pracovišti.

Poslední velmi důležité ustanovení zákona, týkající se školení o požární ochraně nám říká, že podrobnosti školení upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vzpp. Pojďme se na ni tedy podívat.

Podrobnosti školení o požární ochraně

Vyhláška jasně stanoví, co by mělo být obsahem školení o požární ochraně.

Dle vyhlášky tedy školení o požární ochraně obsahuje seznámení:

 1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně;
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance;
 3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti;
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
 5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti;
 7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Vyhláška pak specifikuje, pro které konkrétní skupiny osob, se školení organizuje, jak často je nutno tato školení organizovat. Zákon č. 133/1985 Sb., vzpp, nám pak ve svém § 16a jasně říká, kdo které školení může provádět. Abyste to mezi předpisy a §§ nemuseli dlouze hledat, Vše je přehledně uvedeno v tabulce níže.

Legenda k tabulce:

Druh školení Kdy / perioda Provádí (činnosti BZPN, ZPN) Provádí (činnosti s VPN)
Školení PO (činnosti BZPN, dle Zákoníku práce) Při nástupu do zaměstnání / Ve lhůtě stanovené zaměstnavatelem Osoba určená zaměstnavatelem -
Školení PO: Vedoucí zaměstnanci Při nástupu do funkce / 1 x 3 roky OZO PO / TPO OZO PO / TPO
Školení PO: Zaměstnanci Při nástupu do zaměstnání / 1 x 2 roky Proškolený vedoucí zaměstnanec / preventista PO TPO / Proškolený vedoucí zaměstnanec
Školení PO: Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době Před zahájením činností / 1 x rok Proškolený vedoucí zaměstnanec / preventista PO TPO / Proškolený vedoucí zaměstnanec
Školení PO: Osoby, vykonávající činnosti se ZPN nebo VPN, které nejsou zaměstnanci (externisti) Před zahájením činností / 1 x 2 roky Proškolený vedoucí zaměstnanec / preventista PO TPO / Proškolený vedoucí zaměstnanec
Školení PO: Osoby příležitostně se zdržující na pracovištích provozovatelů činností se ZPN nebo VPN nebo osoby, které s těmito činnostmi přicházejí do styku Dle způsobu stanoveného provozovatelem činností v dokumentaci požární ochrany Proškolený vedoucí zaměstnanec / preventista PO TPO / Proškolený vedoucí zaměstnanec
Odborná příprava PO: Preventivní požární hlídky Před zahájením činností / 1 x rok OZO PO / TPO OZO PO
Odborná příprava PO: Preventisti požární ochrany Před zahájením činností / 1 x rok OZO PO / TPO OZO PO

Školení o požární ochraně zaměstnanců je dále nutné opakovat i před uplynutím stanovené periody v případech, kdy je zaměstnanec převeden na jiné pracoviště nebo pracovní zařazení, pokud se tím mění i obsah skutečností, které byly předmětem školení o požární ochraně.

Závady požární ochrany - hasící přístroj

Obrázek 2: Každý správně vyškolený zaměstnanec musí vědět, že věcné prostředky požární ochrany nemohou být zataraseny!

Odborná příprava požární ochrany

Odborná příprava se zajišťuje pro zaměstnance, zařazené do funkce členů preventivních požárních hlídek a pro preventisty požární ochrany.

Provozovatelé činností preventivní požární hlídky zřizují zejména v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Zřízení funkce preventisty požární ochrany, není závazné a je čistě dobrovolné.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení:

 1. s požárním nebezpečím provozované činnosti,
 2. se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a
 3. s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení

 1. s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 2. se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

V případě, kdy provozovatel nemá dostatečné personální zdroje, pro vytvoření preventivní požární hlídky vlastními zaměstnanci nebo pokud je to vhodné, může do hlídky zařadit i externí zaměstnance. Na školení těchto externistů se potom vztahují stejné požadavky, jak výše uvedeno.

Pokud máte zájem, můžeme Vaši preventivní požární hlídku řádně vybavit přenosnými hasícícmi přístroji.

Odborná příprava preventisty požární ochrany

Funkce preventisty požární ochrany dnes již prakticky vymizela. Přesto uvedu základní náležitosti přípravy této osoby.

Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení

 1. se skutečnostmi uvedenými v odst. (1), § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp, tj. informace uvedené výše v kapitole: „Podrobnosti školení o požární ochraně“, na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení
 2. se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (dle odst. (6), § 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp).
Závady požární ochrany - školení PO
Obrázek 3: I takto to může dopadnout, pokud nebudete své zaměstnance řádně školit!
 

Obsah, rozsah, ověření znalostí a dokumentace školení o požární ochraně

Obsah a rozsah školení zaměstnanců o požární ochraně, včetně odborné přípravy požární ochrany, stanoví provozovatel činností vlastním vnitřním předpisem, dokumentem požární ochrany zpracovaným dle ustanovení § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp.

Obsah i rozsah školení musí odpovídat vykonávaným činnostem a kromě informací uvedených v kapitole „Podrobnosti školení o požární ochraně“, může obsahovat i další, podrobnější informace ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti či činnosti.

Znalosti zaměstnanců získaných školením nebo odbornou přípravou požární ochrany je nutno ověřit. Způsob ověření je libovolný, musí být však stanovený v dokumentaci požární ochrany (např. v dokumentaci školení o požární ochraně). Rovněž vřele doporučuji provádět prokazatelné způsoby ověření znalostí (např. zkušební test) a naopak se vyhýbat těm neprůkazným (do dokumentace napsat: „Znalosti školených byly v závěru školení ověřeny formou individuálního ústního přezkoušení.“

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Dokumentaci školení vždy tvoří tematický plán (osnova – obsah školení), časový rozvrh školení (jak dlouho se které téma školí) a záznam o provedeném školení, který obsahuje:

 1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby;
 2. datum, náplň školení;
 3. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření;
 4. dobu trvání školení;
 5. seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob;
 6. jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně
 7. prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., vzpp.

Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán (osnova – obsah odborné přípravy), časový rozvrh odborné přípravy (jak dlouho se které téma školí) a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje:

 1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby;
 2. datum, náplň odborné přípravy;
 3. způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření;
 4. dobu trvání odborné přípravy;
 5. seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a
 6. seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili;
 7. jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně
 8. prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., vzpp.

Dokumentace samozřejmě musí obsahovat i další, základní náležitosti, uvedené v § 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp.

Další podrobnosti školení o požární ochraně

Další podrobnosti školení o požární ochraně a požadavky stanovené nad rámec výše uvedených, může samozřejmě provozovatel činností zapracovat do vlastní, vnitřní dokumentace, zejména do dokumentu vypracovaného dle ustanovení § 30, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp, tedy do Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.