Školení BOZP, PO - Proč, kdo, jak často?

02.03.2015 22:34

Zajistěte i Vy svým zaměstnancům individuální a přínosné školení bezpečnosti práce či požární ochrany.
Školení provádím tak, aby byla přínosem, ne otravou!

SAW školení BOZP, školení PO - poptávka

saw line black

Tento článek vzniká jako reakce na neustále se opakující, zejména emailové dotazy, ve vztahu ke školením o z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Níže se pokouším shrnout základní školení a zejména požadavky předpisů na ně, osobu školitele a periodu, v jaké je nutné školení opakovat.

Šedým písmem jsou uvedena školení, které dle právních předpisů neexistují a která vznikla pravděpodobně bujnou fantazií některých zaměstnavatelů a odborně způsobilých osob.

Žlutým písmem jsou potom uváděna školení, která se provádějí dle nezávazných právních či ostatních předpisů BOZP.

Rovněž doporučuji všem zaměstnavatelům, kteří objednávají školení u externích subjektů, aby objednávku tvořili dle níže uvedené tabulky, tj. např. "Objednáváme školení o právních a ostatních předpisech BOZP zaměstnanců, dle požadavků odst. (2), (3), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp." Odpovědný školitel (externí firma), si před takovým školením vyžádá podklady a informace. Neodpovědný dojde, a provede "školení."

Tímto postupem předejdete tomu, že si např. objednáte školení BOZP zaměstnanců, které není ze zákona povinné. Tj. provedete školení nad rámec zákona, avšak požadavek zákona ve své podstatě nedodržíte. Toto je velmi časté zejména v případě tzv. "online školení BOZP".

Zajímavá je i skutečnost, že nikde níže v přehledu nenaleznete, že by kterékoliv školení musel provádět "bezpečnostní technik" - tj. osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP. 

Pokud Vám v tabulce některé školení chybí nebo máte nejasnosti, připomínky či dotazy k uvedenému, podělte se s námi o tyto skutečnosti níže v diskusi nebo v diskusním fóru webu.

SAW přehled školení BOZP, PO

Všechna níže uvedná školení u nás samozřejmě můžete poptat, např. porstřednictvím objednávkového formuláře nebo na kterémkoli z uvedených kontaktů.

Školení Dle předpisu Školitel Perioda
I. Obecně závazná školení
Školení o právních a ostatních předpisech BOZP odst. (2), (3), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena, určuje zaměstnavatel
Školení BOZP vedoucích zaměstnanců - - -
Školení o práci v hluku odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp;
odst. (3), § 9, NV. č. 272/2011 Sb., vzpp
Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení zaměstnanců o používání poskytnutých OOPP odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp
odst. (3), § 3, NV. č. 495/2001 Sb., vzpp
Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
II. Školení ve vztahu k dopravním prostředkům
Školení řidičů firemních vozidel ("referentů") - - -
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů § 46, zákona č. 247/2000 Sb., vzpp Akreditované školící středisko 1 x rok (7 hod)
Školení obsluh motorových manipulačních vozíků - - -
Školení strojníků (obsluh pracovních strojů) § 2, vyhlášky č. 77/1965 Sb., vzpp Výcvikové středisko (MStvb.) Není určena, stanovuje zaměstnavatel
III. Školení při pracech, představujících zvýšené riziko ohrožení zdraví
Školení prací ve výškách Bod XI. přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení lešenářů Bod 7, části VII, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení svářečů ČSN 05 0705 /
ČSN EN 287-1(2)
Akreditovaná organizace 1 x 2 roky
Školení obsluh motorových pil - - -
Školení obsluh křovinořezů - - -
IV. Školení obsluh vyhrazených technických zařízení
VI./1 Vyhrazená technická zařízení zdvihací
Školení jeřábníků odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení vazačů břemen odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení signalistů odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
IV./2 Vyhrazená technická zařízení elektrická
Školení elektrikářů odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Není specifikován, určuje zaměstnavatel Není stanovena,
určuje zaměstnavatel
Školení elektrikářů: pracovníci seznámení § 3, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Organizací pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací Perioda není stanovena
Školení elektrikářů: pracovníci poučení § 4, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Obsluha: organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činností
Práce: organizací pověřený pracovník s kvalifikací dle § 5 až 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp
Perioda není stanovena
Školení elektrikářů: pracovníci znalí § 5, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Zaškolení: organizací pověřený pracovníck s kvalifikací odpovídající charakteru činností
Přezkoušení: organizací pověřený pracovník s kvalifikací dle § 6 až 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp
1 x 3 roky
Školení elektrikářů: pracovníci pro samostatnou činnost § 6, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Přezkoušení: organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp 1 x 3 roky
Školení elektrikářů: pracovníci pro řízení činnosti § 7, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Přezkoušení: organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 8 až 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp 1 x 3 roky
Školení elektrikářů: pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pro řízení provozu § 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Přezkoušení: organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci dle § 7 nebo jeden člen kvalifikaci dle § 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp 1 x 3 roky
Školení elektrikářů: pracovníci pro provádění revizí § 9, vyhlášky č. 50/1978 Sb., vzpp Orgány státního dozoru 1 x 5 let
IV./3 Vyhrazená technická zařízení tlaková
Školení obsluh tlakových nádob stabilních odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp
ČSN 69 0012
Revizní technik TNS / Osoba odpovědná za provz TNS 1 x 3 roky
Školení osob nakládajících s tlakovými nádobami na plyny odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp
ČSN 07 8304
Není specifikován, určuje zaměstnavatel 1 x 3 roky
Školení topičů kotlů 50 a více kW § 14, vyhlášky č. 91/1993 Sb., vzpp Zkušební komise (1x předseda, 1 x člen, 1 x revizní technik kotlů a v případě plyn zařízení též revizní technik plynových zařízení) 1 x 5 let
IV./4 Vyhrazená technická zařízení plynová
Školení obsluh plynových zařízení Odst. (2), § 5, vyhlášky č. 21/1979 Sb., vzpp Revizní technik plynových zařízení 1 x 3 roky
V. Školení o poskytování první pomoci
Školení zaměstnanců určených k poskytování první pomoci odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb Není stanovena,
určuje zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem
VI. Školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Školení osob nakládajících s toxickými látkami odst. (8), § 44a, zákona č. 258/2000 Sb., vzpp Odborně způsobilá osoba podle § 44b, odst. (1), (2) nebo (7), zákona č. 258/2000 Sb., vzpp 1 x rok
VI. Školení a odborná příprava požární ochrany
Školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců § 16, § 16a, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
§ 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Dle členění činností:
odborně způsobilá osoba v PO / technik požární ochrany
1 x 3 roky
Školení o požární ochraně zaměstnanců § 16, § 16a zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
§ 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Dle členění činností:
odborně způsobilá osoba v PO / technik požární ochrany / preventista požární ochrany / proškolený vedoucí zaměstnanec
1 x 2 roky
Odborná příprava preventivních požárních hlídek § 16, § 16a zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
§ 24, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp
Dle členění činností:
odborně způsobilá osoba v PO / technik požární ochrany
1 x rok
Odborná příprava preventistů požární ochrany § 16, § 16a zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
§ 25, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp
Dle členění činností:
odborně způsobilá osoba v PO / technik požární ochrany
1 x rok