Školení BOZP, elektrikáři, zdravotní prohlídky

07.01.2015 11:23

Úraz elektrickým proudem

Již poněkolikáté jsem se setkal s velmi podobným dotazem. Stále zřejmě panují nejasnosti, ohledně "elektrikářů", tj. zaměstnanců, kteří provádějí práce na elektrických zařízeních. Tedy činnosti nad rámec běžné, uživatelské obsluhy těchto zařízení.

"Vyhláška 50"

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů je tím, co do celé problematiky vnáší nejasnosti.
1) Pokud Vám někdo řekne, že má "vyhlášku 50", řekněte mu: "No a? Ta je přece veřejně přístupná. Stačí si ji vytisknout."
2) Pokud Vám někdo na vstupním pohovoru do zaměstnání řekne, že požaduje odbornou způsobilost dle "vyhlášky 50" a dotáže se, zda ji máte, odpovězte: "Nemám. A ani ji nepotřebuji. Žádný závazný právní předpis ji po mě nepožaduje. A po Vás také ne."
 
Nejdříve je nutno si uvědomit, že vyhláška 50/1978 Sb., vzpp, dnes již není závazným právním předpisem. Žádný zákon ji nezezávazňuje.
Dále je dobré pochopit, že odborná způsobilost dle "vyhlášky 50" se získává v podmínkách firmy. Je tedy naprosto nesmyslné, jak se některé střední školy chlubí tím, že jejich absolventi mají odbornou způsobilost dle této vyhlášky. Rovněž komicky potom působí samotní absolventi, kteří si např. do životopisu píší odbornou způsobilost, např. dle § 5, "vyhlášky 50". Odbornou způsobilost mohou mít pouze žáci školy a i zde se dá hodně polemizovat. Ve chvíli, kdy se ze žáka stane absolvent (běžná fyzická osoba), žádnou způsobilost dle této vyhlášky již mít nemůže. Obdobně je tomu i u uchazečů o zaměstnání. Způsobilost dle vyhlášky mohou získat teprve po přijetí do pracovního poměru. Nemohou ji mít před tímto přijetím. 
Zaměstnavatelé by především měli pochopit nové pojetí BOZP.
 

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP

Dnes se provádí tzv. školení o právních a ostatních předpisech BOZP, dle odst. (2), potažmo i (3), § 103, Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp. Zaměstnavatel určuje obsah školení. Obsahem školení jsou právní předpisy (zejména zákon, nařízení vlády, vyhláška) a ostatní předpisy BOZP (§ 349, ZP), které se vztahují k práci, kterou zaměstnanec vykonává.
Neexistuje žádné vstupní školení BOZP. Neexistuje ani základní školení BOZP, či dokonce školení o obecně závazných předpisech BOZP, jak si mnozí zaměstnavatelé myslí.
Je pouze školení o právních a ostatních předpisech BOZP. Pokud to tedy zrekapituluji. Zaměstnanec, elektrikář, který řídí firemní vozidlo a pracuje ve výškách a s chemickými látkami žíravými, nemusí při nástupu do zaměstnání absolvovat:
  1. vstupní školení BOZP o obecně závazných předpisech;
  2. školení "vyhlášky 50";
  3. školení řidičů "referentů";
  4. školení o nebezpečných chemických látkách;
  5. školení prací ve výškách.
Postačí, pokud mu zaměstnavatel zajistí školení o právních a ostatních předpisech BOZP, které se vztahují k jím vykonávané práci. Tj. do těchto předpisů budou zahrnuty jak předpisy ve vztahu k BOZP, elektro, dopravní předpisy, předpisy k nebezpečným chemickým látkám a předpisy pro práce ve výškách.
O tomto školení není nutno vydávat žádný certifikát, osvědčení ani nic podobného. Zcela dostačující je prokazatelný doklad o provedeném školení, tj. mít schválený a vydaný obsah školení (zpravidla osnovu školení) a doklad o účasti zaměstnance na školení (zpravidla prezenční listinu školení).
Rovněž je dobré neopomenout povinnost provést ověření znalostí školeného. Tj. k výše uvedeným dokladům mít i schválený a vydaný zkušební test a záznam o absolvování zkušebního testu, popř. i jiné doklady prokazující provedení ověření znalostí a jeho vyhodnocení.
Skolení může být samozřejmě rozděleno na etapy. Každou etapu může přednášet jiný školitel. Každá může mít jinou časovou dotaci. Apod. Vše je na zaměstnavateli, vše by mělo být vnitřním předpisem řádně stanoveno.
Abych to shrnul. Nepřemýšlejte nad tím, kde Váš zaměstnanec získá osvědčení dle konkrétního § vyhlášky "50" a zda mu toto osvědčení na danou práci bude stačit. Proškolte ho ze všech relevantních předpisů a není víc co řešit. Takové školení mu pak bude stačit na všechny jím vykonávané práce.
 
Pozn.: SAW nabízí jak komplexní školení o právních a ostatních předpisech BOZP, tak i školení tematicky zaměřené, k naprosté spokojenosti klientů.
 

Zdravotní způsobilost

O zdravotní způsobilosti zde na webu bylo již napsáno hodně. 
 
 
Tak jen stručně. "Vyhláška 50" ve svém § 2 uvádí, že zaměstnanci, kteří obsluhují a pracují na elektrických zařízeních, musejí být duševně i tělesně způsobilí. Dále se zde stanoví, že způsobilost se ověřuje dle směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967. Tato směrnice je dnes již zrušena. Takže § 2 vyhlášky je nenaplnitelný. To nám ale vůbec nevadí, protože jak jsem psal výše, vyhláška není závazná.
Zdravotní způsobilost se dnes ověřuje dle předpisů pro pracovnělékařské služby. Zejména dle zákona č. 373/2011 Sb., vzpp a vyhlášky č. 79/2013 Sb., vzpp.
Není pravdou, jak si někteří tazatelé myslí, že zdravotní prohlídce se musejí podrobit pouze "elektrikáři", kteří pracují na zařízeních o napětí 1000 V a vyšším. Práce na takových zařízeních je prací, která představuje riziko ohrožení zdraví a proto je potřeba pracovnělékařské prohlídce takových zaměstnanců věnovat zvláštní pozornost. Požadavky uvádí část II, přílohy 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb., vzpp. Na prohlídku ale samozřejmě musejí i ostatní "elektrikáři", pod 1000 V. Zde se však jedná již o běžné zaměstnanecké prohlídky, které se řídí zejména dle kategorie práce. V žádosti o takovou prohlídku a rovněž v lékařském posudku, však musí být uvedený druh práce, v němž musí být zmíněny práce na elektrických zařízeních.
 

A další školení?

Obdobná situace je i u jiných školení.
Např. výše uvedené školení prací ve výškách, školení lešenářů, školení řidičů firemních vozidel, školení obsluhy stavebních strojů, manipulačních motorových vozíků.
Zejména u posledního jmenovaného....  Proč utrácet tisíce za školení, které provede "nějaký certifikovaný instruktor" a o tomto vydá průkaz? Proč dělat něco, co nám žádný zákon nepřikazuje? Samozřejmě, školením pověřit zkušeného lektora, znalého problematiky. Často se však takový najde přímo ve firmě. A průkazy? Proč platit za bezcenný kus papíru?