Školení a zácvik na pracovišti

23.10.2014 14:10

Pokud se zaměstnavatel chystá do svého pracovního procesu přijmout nového, je povinen tohoto proškolit. Co vše však do takového školení zahrnout, dělástarosti nejednomu zaměstnavateli.

Podmínkou rozhodně je, provést tzv. školení o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu odst. (2), § 103, Zákoníku práce. Obsahem školení by měly být všechny právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají práce vykonávané školeným zaměstnancem a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Pracoviště - BOZP - zaškolení

Co to jsou právní a ostatní předpisy, definuje § 349, Zákoníku práce. Jsou to předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

V praxi se však často zapomíná na jinou, důležitou  povinnost zaměstnavatele a sice obeznámit zaměstnance v praktické rovině s pracovištěm a popř. tohoto zaměstnance(kyni) na pracovišti zacvičit.

Ono i pokud si uvědomíme, jaké mají povinnosti zaměstnanci, dostaneme se k výsledku, že školení na konkrétním pracovišti je povinnosti.

Písm. c), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp cituji: "Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele."

Jak se však zaměstnanec může řídit zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, pokud tyto zásady nezná a informace nemá?

Dále, v § 228, Zákoníku práce, jsou vymezeny přímo konkrétní požadavky na zácvik na pracovišti.

Cituji odst. (1): "Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat."
Cituji odst. (2): "Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné."
 
Pracoviště - BOZP - zácvik
 

Zaškolení na pracovišti

Co by tedy mělo být obsahem takového zaškolení zaměstnance na pracovišti? Nelze to jednoznačně specifikovat, ale v obecné rovině všechny podstatné skutečnosti, které mají význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec by měl být informován o tom, kde jsou komunikace, východy, skladovací plochy, zda se na pracovišti smí kouřit, popř. kde, zda se po pracovišti mohou pohybovat dopravní prostředky, jaká jsou na pracovišti rizika a další podstatné skutečnosti.

Zaškolení na pracovišti je nutno provádět vždy před zahájením samotné práce zaměstnance na konkrétním pracovišti. 

Pro dokumentované provedení zaškolení na pracovišti, je možno využít SAW Záznam o zaškolení na pracovišti.

Zácvik na pracovišti

Při zácviku se zaměstnanec učí bezpečně a efektivně pracovat na daném pracovišti a zejména využívat svěřené stroje, technická zařízení, vybavení, přístroje a nářadí. 

Během zácviku musí být nad prací zaměstnance vykonáván soustavný dohled, např. pověřeným instruktorem. Tímto by měl být zkušený a odpovědný zaměstnanec. Předem by měl být stanove rozsah zácviku a obsah zácviku.

Pro dokumentované provedení zácviku, je možno využít SAW Záznam o zácviku na pracovišti.

 

Autor: Ing. Vít Hofman | SAW