Řidiči firemních vozidel "referenti"

28.01.2014 13:13

Nechce se Vám číst tento článek, ale přesto chcete mít vše ve vztahu k bezpečnosti řidičů v pořádku? Není problém, rád Vám to umožním.

poptávka BOZP řidiči

line

Zjistěte také, proč se vyhnout e-learningovým školením!
Čtěte vyjádření Státního úřadu inspekce práce!

Co vše by měl splnit řidič firemního vozidla

Řidič firemního vozidla, tzv. „referent“, rozuměj ten pracovník, který řídí vozidlo kategorie M a tuto činnost nemá sjednánu jako druh práce v pracovní smlouvě, musí z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, splňovat určité požadavky.

Níže se je pokusím stručně shrnout.

 1. Zaměstnanec musí být zdravotně způsobilý k řízení firemního vozidla
  1. Zdravotní způsobilost ověřuje smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele nebo u zaměstnanců, jejichž práce je zařazena výlučně do kategorie 1, i obvodní lékař zaměstnance;
  2. zdravotní způsobilost se ověřuje 1 x za 6 let u zaměstnanců mladších 50 let a 1 x 4 roky u zaměstnanců starších 50 let;
  3. každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B, je povinna se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
 2. Zaměstnanec musí být odborně způsobilý k řízení motorového vozidla
  1. Zaměstnanec musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění (platného);
  2. všichni zaměstnanci musejí být proškoleni o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k jimi vykonávaným pracovním činnostem; z hlediska řízení firemních vozidel to jsou zejména:
   1. dopravní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky);
   2. vnitřní předpisy zaměstnavatele (povinně zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků);
   3. návod na obsluhu a údržbu vozidla;
   4. předpis upravujícím způsob evidence doby řízení a doby čerpání bezpečnostních přestávek;
  3. všichni zaměstnanci musejí být řádně informováni o rizicích a o přijatých opatřeních, která je mohou ohrožovat při výkonu pracovních činností;
  4. po skončení školení je nutno ověřit znalosti zaměstnanců (např. ústní přezkoušení, test), zaměstnanec musí při ověření znalostí uspět, jinak se stává nezpůsobilým k výkonu práce;
  5. pozn.: četnost, obsah a způsob provedení školení a ověření znalostí stanoví zaměstnavatel.

Pokud zaměstnanec nemá v pracovní smlouvě jasně uvedeno, že bude řídit firemní vozidlo, nemůže být k této činnosti zaměstnavatelem nucen; typicky nezkušení řidiči, mohou zcela legálně odmítnout řízení firemního vozidla s odůvodněním, že by tato činnost mohla bezprostředně ohrozit zdraví jejich nebo i zdraví a životy jiných osob.

Pokud zaměstnanec, řidič, výše uvedené informace a požadavky nesplňuje, existuje reálná hrozba, že je buď on, nebo zaměstnavatel vystaven riziku vzniku škody. V praxi se často stává, že zaměstnanci podepíší účast na školení, čímž defakto stvrdí, že všechny informace obdrželi, že jim rozumí a že s nimi byli řádně seznámeni. Tím si zadělávají na problém v podobě případné odpovědnosti za vzniklou škodu.

"Referenti" - mýty a fakta

Závěrem ještě vyvrátím pár fám, které ohledně školení řidičů „referentů“ panují.

 • Není povinností zaměstnavatele, školitele, ani nikoho jiného, vystavovat průkazy o úspěšném absolvování školení řidičů „referentů“. Povinnost by to byla pouze v případě, že si to tak zaměstnavatel dobrovolně stanoví ve vnitřním předpise. PČR tyto „kartičky“, průkazy ani nic podobného nemá právo kontrolovat a při silniční kontrole nemá právo vyžadovat ani jiné doklady, prokazující, že řidič absolvoval školení řidičů „referentů“. Zda zaměstnavatel naplnil požadavek zákoníku práce, a zaměstnancům zajistil řádná školení, ve vztahu k bezpečnosti práce, je plně v kompetenci Státního úřadu inspekce práce, resp. jím zřízených oblastních inspektorátů práce.
 • Školení řidičů „referentů“ nemá platnost 1 rok! Je čistě a jen na zaměstnavateli, jakou periodu pro školení stanoví a zda vůbec rozhodne o tom, že školení bude opakovat. Perioda může být i 1 x 10 let a je jen na zaměstnavateli, zda to považuje za dostatečné.
 • Pro evidenci doby řízení a čerpání přestávek nepostačuje elektronické záznamové zařízení typu GPS! Je nutno doložit, kdy zaměstnanec čerpá bezpečnostní přestávku a ne jen předložit, kdy je vozidlo v klidu. Ze záznamu GPS není např. jasně patrné, zda zaměstnanec stojí v zácpě, nebo na krajnici a opravuje žárovku, či zda si vedle vozu postavil stan a v něm spí. Jako ideální a nezpochybnitelná se stále jeví „papírová“ kniha jízd, řádně a průběžně vedená. Ne dopisovaná týden / měsíc či rok pozadu.

Účast na provozu na pozemních komunikacích patří mezi jednu z nejrizikovějších pracovních činností vůbec. Je nutno nejen dbát dodržování předpisů, ale zejména zdravého lidského rozumu, úsudku, ohleduplnosti a předvídavosti.