Revize technických zařízení

23.09.2014 18:07

Myslím, že povědomí převážné většiny českých podnikatelů, co se týče revizí technických zařízení, je vcelku slušné. Většina provozovatelů zařízení si je skutečně vědoma, že revize provádět musejí. Zejména se zde jedná o tzv. vyhrazená technická zařízení, tj. taková, která představují zvýšenou míru ohrožení životů a zdraví osob, majetku a popř. i životního prostředí. Konkrétně to jsou zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací včetně výtahů.

Nechci zde rozebírat již mnohokrát řešené otázky typu: „Kdo může revize provádět?“, „Jak často se revize provádějí?“, „Podle jakých předpisů se revize provádějí?“, „Kdo odpovídá za provádění revizí?“ apod. Pokud by Vás přesto některá z výše uvedených otázek, či jí obdobná tížila, neváhejte svůj dotaz směřovat do diskuse webu či na kontaktní email info@bezpecnostpraceuh.cz, popř. též na telefon +420 730 732 751.

Zejména bych zde chtěl rozebrat jednu z častých závad, se kterou se v praxi často, dokonce víc než často setkávám.

Udělejme revize, založme revize

Přijde mi, že až přes příliš často, provozovatelům zařízení uniká smysl provádění revizí. Tento většinou spatřují pouze v tom, že revize požadují kontrolní orgány, jako např. inspektorát práce či státní požární dozor. V praxi to pak vypadá tak, že si provozovatel objedná libovolného, často nejlevnějšího revizního technika, který je zrovna v dosahu, pověří ho provedením revizí, v co nejkratším možném termínu požaduje dodání revizních zpráv (papírů) a tyto založí do složky revize. V příslušném řádečku lhůtníku BOZP si zafajkuje kolonku: „revize“ a do příštího termínu se cítí velmi spokojen. Takto napsané to možná působí až přihloupě, avšak v praxi se s tímto postupem opravdu často setkávám.

Nejde ani tak o to, že si provozovatel zvolí často „nepoctivého“ revizního technika, který pracuje jen a pouze pro peníze a za peníze. To je věc každého. Zejména však jde o to, že provozovateli uniká, již výše zmíněný smysl provádění revizí.

Smysl revize není nesmysl

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, proč je revize nutné provádět k čemu jsou utracené peníze, které jdou do kapsy reviznímu technikovi. Kontrolní orgány při svém dohledu skutečně požadují, předložení revizních zpráv, avšak to jako smysl k jejich provádění není zcela dostačující. Hlavním smyslem provedení revize je zhodnocení stavu zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Pokud je tedy zapotřebí vynaložit určité finanční prostředky pro revizního technika, mělo by být prioritou každého provozovatele, aby zajistil, že revizní technik skutečně zrevidoval každé jedno provozované zařízení. Další podmínkou je, aby provozovatel nutně nežádal po revizním technikovi, předání revizních zpráv „bez závad“. Což se bohužel také často stává. Smyslem revize skutečně je odhalit závady na zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost. A pokud takové jsou? Je nutné, aby byly řádně vypsány v revizní zprávě. Ideální pak je, pokud revizní technik provozovatele zařízení řádně obeznámí s výsledky revizí a zejména se zjištěnými závadami a možnostmi, jak tyto závady odstranit a zejména, jak postupovat do doby jejich odstranění. V neposlední řadě by provozovatel neměl opomenout, dokladovat odstranění zjištěných závad. Tj. ke každé zjištěné závadě mít doklad, který obsahuje alespoň datum odstranění závady, způsob odstranění závady, osobu(y), které závadu odstranily, pokud je nutné, tak i kopie dokladů prokazujících oprávněnost těchto osob a podpis, popř. i razítko těchto osob.

Šnekový dopravník - závada - revize

V revizní zrpávě tohoto šnekového dopravníku, by zcela jistě neměla být opomenuta zcela zjevná závada - nedostatečný kryt.

Poslední uvedené je v praxi také častým problémem. Ono totiž kontrolním orgánům nepostačí předložit revizní zprávy. Je nutné rovněž dokladovat právě odstranění zjištěných závad, pokud samozřejmě nějaké zjištěny jsou.

Řádné provádění revizí patří k velmi důležité povinnosti každého provozovatele zařízení a má obrovský vliv na bezpečnost provozu a také požární ochranu ve společnosti. Provádějte proto revize zodpovědně a zejména, nakládejte správně s jejich výsledky.

Ve Vaší společnosti Vám můžeme pomoci řádně (v souladu s právními předpisy) nastavit systém provádění revizí technických zařízení a dále také kontrol jejich provozuschopnosti a dalších činností na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany a to včetně jejich zajištění. Neváhejte nás proto kontaktovat.