Proč na rizika se SAW?

02.12.2015 09:08

Analýza rizik SAW

Analýza rizik, hodnocení rizik, řízení rizik - to jsou pojmy, které dnes snad každému podnikateli něco málo říkají. Povinnosti ve vztahu k rizikům vznikají zejména na základě Zákoníku práce. Ve stručnosti jde asi o následující:

 1. Všechny nebezpečné faktory, které ohrožují na pracovišti či při pracovních činnostech zaměstnance nebo i jiné osoby, musejí být identifikovány (rozpoznány).
 2. Z každého identifikovaného nebezpečí, vyplývá jisté riziko. Tato rizika je nutno odhadnout - jak jsou reálná, jaké škody mohou napáchat. Proces identifikace nebezpečí a odhad rizik společně nazýváme jako analýzu rizik. Analýza rizik však rozhodně není konec celého procesu, jak si spousta, bohužel i odborníků, myslí.
 3. Po analýze rizik přichází na řadu hodnocení rizik. Jinak řečeno víme, jaká mohou z rizika plynout následky a s jakou pravděpodobností je můžeme očekávat (odhad rizika) a na základě těchto informací hodnotíme, zda je pro nás riziko přijatelné či nepřijatelné. Skupin pro hodnocení rizik může být několik, záleží na metodice hodnocení rizik. Proces hodnocení rizik a analýzy rizik potom společně nazýváme jako posuzování rizik.
 4. dále přichází na řadu:
  • regulování rizik (tj. návrh a přijetí opatření k omezení rizik);
  • vedení dokumentace rizik (tedy zadokumentování procesu posouzení rizik a návrhu a přijetí opatření);
  • komunikace rizik (informování dotčených osob o posuzovaných rizicích).
  •  

Výše uvedené body 1. až 4. společně nazýváme jako proces řízení rizik (risk management).

SAW Registr rizika

Ukázka vstupního formuláře registru rizik uživatele

Jak vidíte, nejedná se o zcela triviální proces. Nejen, že je nutno postupovat podle na míru sestavené metodiky řízení rizik, ale vše navíc potřebuje dostatečné odborné znalosti a zkušenosti, aby nebyla opomenuta žádná významná nebezpečí, aby rizika nebyla zbytečně podceňována, navržená opatření byla funkční, dokumentace plnila všechny právní požadavky a zaměstnanci slyšeli vše, co je pro ně důležité k ochraně jejich zdraví.

Na rizicích je potřeba makat soustavně, trvale!

A aby toho nebylo málo, Zákoník práce jasně požaduje, aby proces řízení rizik byl procesem soustavným. Nepostačí tedy, jak se spousta zaměstnavatelů mylně domnívá a odborně způsobilé osoby je v této nevědomosti časo i nechají, ať už záměrně či rovněž nevědomě, nechat si vypracovat "registr rizik", tj. soupis rizik, o velikosti často stovek stran, tento založit někam do skříně a myslet si, že je vše v pořádku. 

Co dokáže systém řízení rizik SAW?

Ke každému klientovi přistupujeme maximálně individuálně. Prvním krokem tedy logicky je, vytvoření metodiky pro řízení rizik, které bude reflektovat potřeby konkrétní firmy. Na míru vytvoříme postupy identifikace nebezpečí, metodiku odhadu a hodnocení rizik, stanovení termínů a vše zapracujeme do vnitřní dokumentace firmy.

Následně provedeme systematickou identifikaci nebezpečí, prvotní posouzení rizik a zpracování prvotního registru rizik. Společně s odpovědnými zástupci firmy navrhneme / doporučíme opatření k omezení rizik. Dle potřeby provedeme rovněž seznámení zaměstnanců s výsledky procesu a rovněž nezapomínáme na projednání celého systému se zástupci odborů, pokud u Vás působí (rovněž požadavek Zákoníku práce).

Po prvotním posouzení rizik, ve stanovených, předem dohodnutých periodách a dále v mimořádných termínech, po nastalých mimořádných událostech, po významných změnách pracovišť či technologií nebo i jiných opodstatněných skutečnostech, budeme provádět opakované posuzování rizik a  následně i řízení rizik včetně průběžné aktualizace registru rizik.

Další výhody SAW Registru rizik

SAW Registr rizik není jen přehledným soupisem všech řízených rizik, ale je i efektivním nástrojem k jejich skutečnému řízení. Umožní přístup oprávněným osobám a provádění zápisu do něj, např. o přijetí opatření. Rovněž umožní poměrně snadnou transformaci a následnou implementaci všech zjištěných závad (např. závad z provedených revizí či kontrol zařízení) na "rizika" (protože kde je závada, je i riziko) a tím i zajištění uceleného přehledu o takových závadách ve společnosti. Ke každému riziku může být přiložena fotografie. Oprávnění vedoucí zaměstnanci navíc mohou sami hodnotit riziko, kdy výsledná data budou odeslána odborně způsobilé osobě k autorizaci.
 
SAW Registr rizik může mít i další spoustu funkcí, vždy však záleží na ochotě Vás, klientů, učit se novým věcem a dát prostor novým možnostem a zejména příležitostem.