Pracovní úraz: pád ze střechy

17.05.2014 10:01

Zaměstnanec dostal za úkol opravit starou střechu na garáži a to pomocí zalepení asfaltovými pásy, tavenými propan-butanovým plamenem. Jednalo se o střechu klasické garáže. Výška roviny střechy byla přibližně 2,5 m nad okolním terénem.

Tato činnost nepatřila mezi zaměstnancovy běžné pracovní činnosti. Pro práci dostal k dispozici hliníkový žebřík o délce 3 m, propanbutanovou lahve 5 kg a k ní příslušenství s hořákem.

Popis pracovního úrazu

Zaměstnanec pomocí žebříku, který měl k dispozici, nejprve na střechy vynesl veškerý materiál a soupravu s hořákem, které měl k dispozici, následně na ni sám vylezl.

Následně zaměstnanec zahájil opravu střechy, kdy rozehřáté asflaltové pásy lepil na plochu střechy, čímž překrýval vzniklé praskliny ve střeše. Tuto činnost prováděl v potřebu. V jednu chvíli se zaměstnanec postavil, aby se narovnal a odpočinul od strnulé polohy. V tom se mu však zamotala hlava, čímž došlo k jeho zavrávorání a následně též k zamotání nohy do hadice mezi lahví a hořákem na propan butan. Tím došlo k úplné ztrátě stability zaměstnance a jeho následnému pádu přes okraj střechy na zem, čímž si způsobil vážná zranění. První pomoc poskytli náhodní svědci.

Příčiny pracovního úrazu

Jednoznačnou příčinou pracovního úrazu bylo nedostatečné zajištění zaměstnance pracujícího nad volnou hloubkou, u okraje střechy.

Druhotnými příčinami byla nevhodně vedená hadice k hořáku, kdy zaměstnanec tuto měl přímo pod sebou a stál tak, že ji měl mezi chodidly.

Výsledky šetření příčin pracovního úrazu

Šetřením příčin pracovního úrazu bylo zjištěno, že:

 1. výška střechy byla 2,4 m nad okolním terénem, na nějž zaměstnanec dopadl;
 2. úrazem postižený zaměstnanec nebyl dle posledního lékařského posudku (vstupní pracovnělékařská prohlídka březen 2014) zdravotně způsobilý pro práce ve výškách (způsobilost nebyla ověřena);
 3. lékařský posudek vystavil obvodní lékař úrazem postiženého zaměstnance (nebylo předloženo platné zařazení prací do kategorií);
 4. úrazem postižený zaměstnanec byl proškolen o právních a ostatních předpisech BOZP, dle zaměstnavatelem schválené osnovy školení (obsahem školení však byly již neplatné předpisy a zcela chybělo školení o nařízení vlády č. 362/2005 Sb.);
 5. úrazem postižený zaměstnanec měl platný svářečský a paličský průkaz - byl proškolen o právních a ostatních předpisech BOPZ ve vztahu ke svařování a pálení;
 6. znalosti úrazem postiženého zaměstnance, získané při školení o právních a ostatních předpisech, nebyly prokazatelně ověřeny;
 7. nebylo doloženo, že by byl úrazem postižený zaměstnanec seznámen s relevantními riziky práce;
 8. vyhodnocení a vyhledání rizik bylo provedeno jen formálně, prostřednictvím programu RIZIKA (ROVS); navržená opatření vyplývající z registru rizik nebyla v praxi uplatňována;
 9. úrazem postižený zaměstnanec dostal od zaměstnavatele přiděleny osobní ochranné pracovní prostředky a to na základě hodnocení rizika pro výběr a poskytnutí OOPP; toto hodnocení bylo provedeno však zcela formálním způsobem, nereflektujícím skutečnost;
 10. poskytnutými OOPP byly pracovní rukavice, pracovní oděv (montérky) a pracovní obuv;
 11. úrazem postižený zaměstnanec použil hliníkový jednodílný žebřík o délce 2,8 m (10 příček);
 12. k použitému žebři nebyla předložena žádná provozní dokumentace, včetně dokladu o kontrole stavu;
 13. použitý žebř byl již ve značně opotřebeném stavu, zejména koncovky podélníků byly nadměrně opotřebené, 4, 6 a 7 stupeň byl nadměrně deformován;
 14. nebyl předložen žádní místní provozní bezpečnostní předpis, blíže řešící problematiky BOZP při opravě střechy garáže a ani souvisejících činnostech;
 15. zaměstnavatel nedoložil žádné záznamy preventivních kontrol zaměstnanců, zda dodržují zásady bezpečného chování na pracovištích;
 16. pro zaměstnance nebylo zajištěno poskytnutí první pomoci a zaměstnanec ani nebyl vybaven prostředky pro přivolání první pomoci.

Porušení předpisů

Ze strany zaměstnance nebylo zjištěno porušení předpisů BOZP. Přestože dobrovolně pracoval ve výšce bez jakéhokoliv zajištění, toto nebylo chybou úrazem postiženého zaměstnance, jelikož nebyl řádně proškolen o právních a ostatních předpisech BOZP, vztahujících se k takovým činnostem a ani nebyl informován a obeznámen s riziky a výsledky vyhodnocení rizik souvisejících s takovou prací.

Ze strany zaměstnavatele, bylo zjištěno porušení následujících právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 1. odst. (1), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že nezajistil řádné provádění prevence rizik;
 2. odst. (2), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že před zahájením práce na střeše garáže, řádně nevyhledal a nevyhodnotil rizika této práce a nepřijal adekvátní bezpečnostní opatření (např. kolektivní nebo individuální ochranu zaměstnance proti pádu);
 3. odst. (3), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že zaměstnavatel soustavně nevyhledával nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťoval jejich příčiny a zdroje;
 4. písm. a), odst. (1), zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že připustil, aby zaměstnanec vykonával práce, k nimž neměl ověřenou zdravotní způsobilost;
 5. písm. b), odst. (1), zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že zaměstnance neinformoval o tom, do jaké kategorie je jeho práce zařazena;
 6. písm. j), odst. (1), zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že zaměstnanci nezajistil poskytnutí první pomoci;
 7. odst. (2), zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že nezajistil úrazem postiženému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána;
 8. odst. (1), § 104, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to tím, že neposkytl zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky, které by jej chránili před riziky práce (prostředky proti pádu z výšky);
 9. § 37, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vzpp a to tím, že nezařadil práce do kategorií;
 10. písm. c), odst. (1), § 4, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a to tím, že nezajistil řádnou údržbu a kontroly používaného žebříku;
 11. bod 6, části III., přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., a to tím, že pro práci nezajistil žebřík, který by umožnil, že jeho horní konec bude přesahovat okraj střechy o 1.1 m;
 12. odst. (1), § 3, NV. č. 362/2005 Sb., a to tím, že nepřijal organizační ani technická opatření k zabránění pádu zaměstnance z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.
Další porušení předpisů BOPZ ze strany zaměstnavatele, zjištěná šetřením příčin úrazu, nejsou ve vztahu k úrazovému ději podstatná.
 

Nápravná opatření

Nápravná opatření jsou předmětem další diskuse a existence zaměstnavatele.
Vzhledem k rozsahu porušení, se jedná zejména o komplexní opatření při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. spolupráce s osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP a následné tvorbě uceleného systému řízení BOZP.