Pracovní úraz: pád z výšky

10.09.2015 16:04

Zaměstnanec, stavební dělník, měl přidělený pracovní úkol. Uřezat část plechové střechy. Střecha byla z klasického vlnitého plechu, přimontovaného na nosné konzole.

Pád z výšky - první pomoc

Popis pracovního úrazu

Práce probíhaly tak, že zaměstnanec pomocí úhlové brusky (flexi), rozřezával plechovou střechu v požadované místě. Aby měl k místu řezu vhodný přístup, položil si na konstrukci střechy desku, délky přibližně 3 m, na níž stál. Deska svým jedním koncem, přibližně v délce 70 cm, přesahovala volný okraj střechy.

V osudný okamžik, při řezání, zaměstnanec plnou vahou stoupl na volný okraj desky, tuto převážil a zřítil se z výšky přibližně 4 m na zem. Zaměstnanec dopadl zády na lavici, která částečně zbrzdila jeho pád.

Příčiny pracovního úrazu

Jednoznačnou příčinou pracovního úrazu bylo nedodržení požadavku na zajištění zaměstnance proti pádu z výšky. Zaměstnanec nepoužil ani individuální prostředky osobního zajištění, ani prostředky kolektivní ochrany.

Výsledky šetření pracovního úrazu

Šetřením pracovního úrazu bylo zjištěno, že:
 1. úrazem postižený zaměstnanec nebyl pro svou práci zdravotně způsobilý (zaměstnanec absolvoval lékařskou prohlídku u svého obvodního lékaře v tři týdny po nástupu do zaměstnání, 5 let a 2 měsíce přede dnem úrazu);
 2. úrazem postižený zaměstnanec nebyl dostatečně proškolen o právních a ostatních předpisech BOZP, kdy byl dle předloženého tematického plánu školení, proškolen z §§ 1 až 4, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Tj., dle plánu školení nebyl vůbec proškolen a seznámen s přílohou výše uvedeného nařízení vlády, která je pro práce ve výškách dosti zásadní;
 3. zaměstnavatel neověřil znalosti školeného zaměstnance (ověření znalostí nebylo doloženo, přestože tematický plán uváděl jako formu ověření znalostí individuální ústní přezkoušení školených);
 4. zaměstnavatel údajně zaměstnancům poskytl osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (postroj, lano, zachycovač pádu a další komponenty), avšak toto poskytnutí nebyl schopný prokázat. Předložené OOPP proti pádu z výšky byly navíc v dosti dezolátním stavu;
 5. zaměstnavatel zaměstnancům nestanovil bezpečný pracovní postup (technologický postup prací ve výškách);
 6. zaměstnavatel neprovedl identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik práce (řezání plechové střechy);
 7. úrazem postižený zaměstnanec zjevně nedbal o svou vlastní bezpečnost, když pracoval ve výšce bez zajištění proti pádu, k práci použil nevhodné prostředky (dřevěná lať) a to i přesto, že byl prokazatelně proškolen z požadavků Zákoníku práce v platném znění (dle osnovy školení v celém rozsahu) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., vzpp. Zaměstnanec tedy měl vědět, že ve výšce bez patřičného zajištění pracovat nemůže a že takovou práci musí přerušit, jakož to práci, která přímo ohrožuje jeho zdraví a život.

Porušení právních předpisů BOZP

Ze strany zaměstnavatele bylo zjištěno porušení následujících předpisů BOZP:

 1. odst. (1), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp, tím, že nezajistil bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance při práci;
 2. odst. (2), (3), (4) § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp tím, že nevyhodnotil rizika práce, nepřijal opatření a neseznámil s nimi zaměstnance;
 3. písm. a), odst. (1), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp tím, že neověřil zdravotní způsobilost úrazem postiženého zaměstnance, dle požadavků právních předpisů;
 4. odst. (2), (3), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp tím, že nezajistil zaměstnanci dostatečné školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 5. odst. (1), (4), § 104, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp tím, že neposkytl zaměstnanci dostatečné osobní ochranné pracovní prostředky / neudržoval OOPP ve funkčním stavu.

Ze strany zaměstnance bylo zjištěno porušení následujících předpisů BOZP:

 1. písm. c), odst. (4), § 104, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp.

Zaměstnavateli za výše uvedená porušení, zejména s ohledem na závažnost pracovního úrazu, hrozí sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, vzpp, až do výše 2 000 000 Kč.

Nápravná opatření

Nápravná opatření kopírují výše uvedené zjištěné nedostatky. 

Tj. zaměstnavatel zajistí dostatečné provádění identifikace nebezpečí a hodnocení rizik tak, aby tato činnost byla soustavná tak, jak požaduje zákoník práce. Zaměstnavatel dále vyhodnotí rizika pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, vypracuje seznam poskytovaných prostředků a tyto bude prokazatelně poskytovat zaměstnancům. 

Zaměstnavatel dále zajistí školení o právních a ostatních předpisech BOZP zaměstnanců, včetně dostatečného praktického zácviku o používání poskytnutých OOPP. Před zahájením prací na staveništi, budou stanoveny bezpečné pracovní postupy.

Zaměstnavatel u všech zaměstnanců zajistí provedení pracovnělékařských prohlídek, dle požadavků právních předpisů, tj. v návaznosti na zařazení prací do kategorií.

První pomoc - otázka pro čtenáře

Jak byste výše uvedenému, úrazem postiženému zaměstnanci poskytli první pomoc?

Zaměstnanec po úraze ležel nehybně na zemi, byl zjevně polámaný, trpěl několika tržnými ranami, z nichž slabě krvácel, blednul a stěžoval si na silnou bolest zad.

O své názory nejen k první pomoci, ale i k úrazu se můžete podělit v diskusi.

A pokud si nejste jisti v kramflecích, právě pro Vás jsou určeny: 

individuální a praktické kurzy první pomoci!