Pracovní úraz - pád na rovině

07.01.2015 19:31

Zaměstnanec před koncem směny (cca v 19:30) ukládal materiál do skladu. Po uložení materiálu sklad opustil, uzamknul a šel k autu, aby ukončil pracovní směnu.Příčina pracovního úrazu

Popis pracovního úrazu

Při odchodu zaměstnance ze skladu, tedy cestou k přistavenému osobnímu automobilu, zaměstnanec špatně došlápnul a upadnul na zem, čímž si způsobil vážné poranění kolene, které si vyžádalo hospitalizaci a pracovní neschopnost delší jednoho měsíce.

Příčiny pracovního úrazu

Příčinou špatného došlápnutí, bylo nefunkční venkovní osvětlení. Zaměstnanec šel k automobilu v téměř úplné tmě, tedy při minimální viditelnosti.

Výsledky šetření příčin pracovního úrazu

Šetřením příčin pracovního úrazu, bylo zjištěno, že:

 1. osvětlení mělo spínací mechanizmus na pohybové čidlo, které v době úrazu nebylo funkční;
 2. úrazem postižený zaměstnanec, byl dle platného zdravotního posudku, zdravotně způsobilý pro svou práci;
 3. úrazem postižený zaměstnanec, byl řádně proškolen, dle metodiky stanovené zaměstnavatelem, o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 4. znalosti úrazem postiženého zaměstnance, získané při školení dle bodu 3., byly řádně ověřeny, úrazem postižený zaměstnanec při ověření znalostí prospěl;
 5. zaměstnanec dostal od zaměstnavatele přiděleny osobní ochranné pracovní prostředky (včetně kotníkové bezpečnostní obuvi kategorie O1 SCR), které při výkonu práce (v době úrazu) použil;
 6. k elektrické instalaci venkovního osvětlení byla doložena platná revizní zpráva, provedená v zaměstnavatelem stanoveném termínu; dle této revizní zprávy byla elektrická instalace schopna bezpečného provozu, bez zjištěných závad;
 7. z dokladů (registru rizik) o prováděné identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik z nich plynoucích, dle § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp, prováděné ve společnosti externí osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP, je zřejmé, že zaměstnavatel neidentifikoval nefunkční pohybový senzor, který spíná osvětlení, jako nebezpečí, nevyhodnotil rizika z tohoto nebezpečí plynoucí a nepřijal odpovídající bezpečnostní opatření;
 8. úrazem postižený zaměstnanec, ale i někteří další zaměstnanci společnosti, o nefunkčním osvětlení věděli přibližně již týden, aniž by o tomto nedostatku informovali svého příslušného vedoucího zaměstnance.

Porušení předpisů

 1. Ze strany zaměstnance, bylo zjištěno porušení následujících právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
  1. písm. f), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění a to tím, že neoznámil svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení;
  2. písm. c), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění a to tím, že nedodržel právní předpis, se kterým byl řádně seznámen, konkrétně písm. f), odst. (4), § 106, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění.
 2. Ze strany zaměstnavatele, bylo zjištěno porušení následujících právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
  1. odst. (3), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění a to tím, že nevyhledal nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, na základě toho nevyhodnotil rizika a nepřijal opatření k jejich odstranění.

Nápravná opatření:

 1. Organizační:
  1. do týdenního plánu kontrol byly zahrnuty systémy automatického spínání, včetně pohybových senzorů pro spínání osvětlení.
 2. Technická:
  1. vadný pohybový senzor, který spíná venkovní osvětlení, byl opraven.