Požární ochrana - kdo co?

03.02.2014 13:44

Povinnosti na úseku požární ochrany v Česku upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Základním předpokladem pro řádné plnění povinností na úseku požární ochrany je, provozované činnosti tzv. začlenit do kategorie požárního nebezpečí. Začlenění činností je odborný proces. V mezích zákona sice začlenění může provést kdokoliv. Ideální však je, pokud začlenění provede technik požární ochrany, jelikož pro správné začlenění je nutné znát právní předpisy a souvislosti z oblasti požární ochrany.

Kategorie činností

Na základě začlenění jsou provozované činnosti (nikoli pracoviště) zařazeny do jedné ze tří kategorií. Jsou to činnosti:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím a
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Záměrně v závorce výše zdůrazňuji, že se člení činnosti, nikoli pracoviště. Tj. na jednom pracovišti mohou být provozovány jak činnosti se zvýšeným, tak i bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Právě podle kategorie začlenění činností, je nutno plnit úkoly požární ochrany. Např. provozovatelé činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusejí v mezích zákona zpracovávat žádnou dokumentaci požární ochrany.  Naproti tomu provozovatelé činností se zvýšeným požárním nebezpečím, již musejí mít zpracovánu organizační strukturu požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární řád a popř. též požární evakuační plán nebo dokonce dokumentaci zdolávání požárů.

Máte již zajištěného svého firemního technika požární ochrany?
Více informací a možnost objednání zde.
LOGO SAW - BOZP, PO

Rozhodně však není správný názor, který se často objevuje, že provozovatelé činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemají na úseku požární ochrany žádné povinnosti.

Povinnosti provozovatelů

Všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, bez ohledu na to, které činnosti provozují, jsou zejména povinny:

 1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu;
 2. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení;
 3. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností;
 4. označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení;
 5. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady;
 6. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření;
 7. poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru;
 8. bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají;
 9. nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

O tom, co to jsou činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, jaká jsou úskalí při (ne)zpracování dokumentace provozovateli těchto činností a blíže k výše uvedeným povinnostem, v příštím, krátkém shrnutí.