Požární dveře a jejich kontroly

05.02.2014 07:47

Na úvod trochu k pojmům, abychom se níže v článku neztráceli. 

Základní pojmy z oblasti požárních dveří

Požární dveře, včetně jejich funkčního vybavení, jsou ve smyslu písm. d), odst. (4), § 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, požárně bezpečnostním zařízením pro únik osob při požáru.

Co to je funkční vybavení požárních dveří?

Funkčním vybavením požárních dveří se rozumí zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří.


Požární dveře dvoukřídlé, prosklené, s dveřními samozavírači a koordinátorem zavírání,
v provedení EI, s požární odolností 90 min

Základní druhy požárních dveří

Rozlišujeme dva základní druhy požárních dveří. Jsou to:

  • požární dveře, které brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EI;
  • požární dveře, které omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EW.

Klasické požární dveře, ať už v provedení EI nebo EW, nebrání šíření zplodin hoření, tj. kouř může pronikat, sice v omezené míře, i přes požární dveře.

Co to jsou kouřotěsné požární dveře?

Z výše uvedených důvodů se klasické požární dveře, nejčastěji doplňují tzv. spěňovací páskou, která v případě požáru brání právě šíření kouře a zplodin hoření. Spěňovací páska však není jedinou možností, jak zabránit průniku kouře a zplodin hoření.

V takových případech pak již mluvíme o kouřotěsných požárních dveřích.

Kouřotěsné požární dveře se navíc označují značkou SC, kde písmeno S znamená právě bránění průniku kouře a zplodin hoření a písmeno C skutečnost, že jsou dveře doplněny funkčním vybavením, zpravidla samozavíracím mechanismem („brano“). Pokud jsou kouřotěsné požární dveře v provedení se spěňovací páskou, značení se doplní o symbol + v kroužku.

Kontroly provozuschopnosti požárních dveří

Jak bylo v úvodu článku zmíněno, požární dveře v jakémkoliv provedení, jsou požárně bezpečnostním zařízením.

Jednou ze základních povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby je, udržovat v provozuschopném stavu, provozovaná požárně bezpečnostní zařízení. Tuto povinnost ukládá písm. a), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení blíže řeší § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb. Z této vyhlášky plyne jasná povinnost, provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, tj. včetně požárních dveří, alespoň jednou za rok a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dveří.

O provedené kontrole provozuschopnosti je vykonavatel této kontroly povinen vypracovat doklad, který odpovídá požadavkům vyhlášky.


Jedna z nejčastějších závad, která se při provozu požárních dveří objevuje - zajištění v otevřené poloze.

Ještě zdůrazním důležitou povinnost ve vztahu k požárním dveřím, plynoucí z požadavku odst. (2), § 4, vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, v platném znění, cituji: "Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření."

Zde bych rád zdůraznil, že spousta dokladů, se kterými se v praxi setkávám, stále požadavky vyhlášky nesplňuje. Toto může být v krajním případě posouzeno jako nesplnění povinnosti provozovatele požárních dveří, provést jejich kontrolu provozuschopnosti.

Poškozené požární dveře - co teď?

Jsou-li požární dveře shledány nezpůsobilými plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na dveřích a v prostoru, kde jsou dveře instalovány, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k neprodlenému uvedení dveří do provozu a prostřednictvím technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Závěrem článku nutno podotknout, že dle  písm. f), § 76, zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, hrozí za neprovádění kontrol a neudržování požárních dveří v řádném stavu, při kontrole státního požárního dozoru, pokuta až do výše 500 000 Kč.