Povinnosti BOZP pro "laiky", část 4: Poskytování OOPP

02.04.2014 20:05

Po přečtení předchozích článků již víme, že zaměstnavatel má povinnost vyhledávat na pracovišti a při pracovních činnostech nebezpečí, hodnotit rizika z nich plynoucí a na základě tohoto hodnocení přijímat opatření k omezování rizik.

Jedním z opatření může být poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, dále v textu jen OOPP, zaměstnancům. 

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené NV. č. 21/2003 Sb., vzpp.

Mezi OOPP nepatří:

 1. běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
 2. výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,
 3. speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,
 4. výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
 5. sportovní výstroj a vybavení,
 6. ochranné prostředky určené pro sebeobranu,
 7. prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

OOPP musí:

 1. být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
 2. odpovídat podmínkám na pracovišti,
 3. být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
 4. respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.


Autor obrázku: Protectepi; zdroj: commons.wikimedia.org; licence: Creative commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Zaměstnanci jsou dle požadavků Zákoníku práce povinni, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí:

 1. omezování vzniku rizik,
 2. odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
 3. přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
 4. nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
 5. nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
 6. omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
 7. plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
 8. přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (OOPP),
 9. provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,
 10. udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Z výše uvedeného je zřejmé, že poskytování OOPP, stojí až na konci onoho řetězce preventivních opatření. Poskytnutí OOPP by mělo být vždy až jednou z posledních možností ochrany zaměstnance. OOPP se poskytují až ve chvíli, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany (odsávání, zábradlí, hlukové stěny apod.) nebo opatřeními v oblasti organizace práce.

Další povinností zaměstnavatele je, v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytnout zaměstnanci jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.

V neposlední řadě zmiňme často opomíjenou povinnost zaměstnavatele, udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

OOPP přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizika konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků

1.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky

Ochranné přilby:

 1. práce na staveništi,
 2. práce spojené s údržbou opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí, vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,
 3. práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech,
 4. zemní práce a práce v lomech,
 5. práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,
 6. práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 7. trhací práce,
 8. práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,
 9. práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání,
 10. práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,
 11. stavba a opravy lodí,
 12. práce při posunování železničních vagonů,
 13. práce na jatkách,
 14. záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,
 15. práce při chovu koní,
 16. těžba dříví, manipulace s kulatinou,
 17. obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.

2.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou

2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

 1. práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,
 2. lešenářské práce,
 3. demoliční práce,
 4. práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavby bednění a jeho odstraňování,
 5. nádvorní práce a práce ve skladištích,
 6. práce na střechách,
 7. práce v lese,
 8. práce v chemických provozech.

2.2 Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:

 1. práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,
 2. práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízení a montáži kovových dílů,
 3. práce při přestavbách a údržbářské práce,
 4. práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů,
 5. práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skývkách,
 6. práce při dobývání a zpracování hornin,
 7. práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla,
 8. práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,
 9. práce s formami v keramickém průmyslu,
 10. práce při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot,
 11. práce v dopravě a skladování,
 12. práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,
 13. práce při stavbě a opravách lodí,
 14. práce při posunování železničních vagónů,
 15. práce u rámcových pil,
 16. dlouhodobá práce ve stoje.

2.3 Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí: práce na střechách.

2.4 Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:

 • práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.

2.5 Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:

práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky.

2.6 Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:

 • práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.

3.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje

Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:

 1. svářecí, brousící a rozbrušovací práce,
 2. práce při utěsňování a sekání,
 3. práce při dobývání a zpracování hornin,
 4. práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 5. práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomků,
 6. kování do zápustky,
 7. odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění),
 8. práce při tryskání abrasivních látek,
 9. práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky,
 10. práce, při nichž se rozprašují kapaliny,
 11. práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,
 12. práce v sálavém teplu,
 13. práce s lasery,
 14. práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy.

4.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů

Ochranné prostředky dýchacích orgánů:

 1. práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem,
 2. práce v blízkosti zavážky pece,
 3. práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece,
 4. práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,
 5. práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,
 6. nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,
 7. práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,
 8. práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení textilií) apod.,
 9. mytí a odmašťování strojních součástí,
 10. práce při přípravě sklářského kmene,
 11. práce v mrazírnách, kde je bezpečí úniku chladicího média,
 12. práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot,
 13. broušení dřeva,
 14. demoliční práce.

5.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu

Chrániče sluchu:

 1. práce při kování a obrábění kovů,
 2. práce při lisování kovů a skla,
 3. práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,
 4. práce pozemního personálu na letištích;
 5. práce při beranění pilot,
 6. práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,
 7. práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,
 8. obsluha zemních a stavebních strojů,
 9. obsluha lahvárenských linek,
 10. práce s expanzními vsazovacími přístroji.

6.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou

6.1 Ochranné oděvy:

 1. práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 2. práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 3. práce při výrobě skla,
 4. otryskávací práce,
 5. práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 6. práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 1. svařování v omezených prostorech,
 2. opravy tavících agregátů kovu a skla.

6.3 Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

 1. práce při vykosťování a řezání masa,
 2. práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.

6.4 Kožené zástěry:

 1. svařovací práce,
 2. kovářské práce,
 3. slévačské práce.

6.5 Ochrana předloktí:

 • práce při vykosťování a krájení masa.

6.6 Rukavice:

 1. svařování,
 2. manipulace s předměty s ostrými hranami, s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,
 3. nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,
 4. práce s ropnými produkty,
 5. práce s podchlazenými výroky a předměty,
 6. práce s expanzními vsazovacími přístroji.

6.7 Rukavice z kovové síťoviny:

 1. práce při vykosťování a krájení masa,
 2. krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa,
 3. práce při výměně nožů u řezacích strojů,

7.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí.

8.Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní

9.Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů

 1. práce na lešeních a konstrukcích,
 2. práce při montáži stavebních prefabrikátů,
 3. práce na stožárech.

10.Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

 1. práce v kabinách výškových jeřábů,
 2. práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích,
 3. práce ve vysokých částech vrtných věží,
 4. práce v šachtách a stokách.

11.Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

 1. práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,
 2. práce při vydělávání kůží,
 3. práce ve vlhkém prostředí,
 4. čistící a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,
 5. práce s ionizujícím zářením.