Povinnosti BOZP pro "laiky", část 3: kategorizace a prohlídky

31.03.2014 21:48

Kategorizace prací je velmi náročný a odborný proces, který Vás bude provázet po celou dobu Vašeho podnikání.
Vím, o čem mluvím. Prací jsem kategorizoval již stovky.
A mých zkušeností můžete využít i Vy:

saw poptávka kategorizace prací zařazení

line

Zařazení prací do kategorií a pracovnělékařské prohlídky. Na první pohled dvě naprosto rozdílné povinnosti a přesto jsou natolik provázané.

O kategorizaci prací je zde na webu napsáno již mnoho, např. níže uvedené články:

Služba BOZP: Kategorizace prací
Zařazení prací do kategorií ("Kategorizace prací")
Kategorizace prací vs. lékařské prohlídky.

Proto zde naprosto stručně shrnu význam kategorizace a její vliv na pracovnělékařské služby / prohlídky.

Kategorizace prací je základní proces, při němž jsou rozpoznána rizika prací, tato jsou zhodnocena a jsou přijata opatření proti jejich působení nebo vedoucí k jejich omezení.

Při kategorizaci prací je hodnoceno 13 rizikových faktorů, konkrétně:

 1. prach, 
 2. chemické látky, 
 3. hluk, 
 4. vibrace, 
 5. neionizující záření a elektromagnetické pole, 
 6. fyzická zátěž, 
 7. pracovní poloha, 
 8. zátěž teplem, 
 9. zátěž chladem, 
 10. psychická zátěž, 
 11. zraková zátěž, 
 12. práce s biologickými činiteli, 
 13. práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.

Z hlediska každého z výše uvedených rizikových činitelů se práce zařadí do kategorie 1 až 4. Práce jako taková se potom zařadí do celkové kategorie, která odpovídá nejhorší kategorii rizikových faktorů. Práce v kategorii 1 jsou přitom práce, při nichž se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví. U prací kategorie 2, je nepříznivý vliv na zdraví výjimečný a dá se předpokládat u zvlášť vnímavých jedinců. Práce kategorie 3 a 4 jsou pracemi rizikovými, u nichž je zřejmý jejich nepříznivý vliv na zdraví a zpravidla je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky. U prací kategorie 4, dokonce nemusí použití OOPP zaručit dostatečné snížení úrovně rizikového faktoru.

Zařazení do kategorií se provádí v souladu s vyhláškou č 432/2003 Sb., v platném znění a zejména na základě výsledků měření jednotlivých rizikových faktorů. Měření provádí akreditovaná laboratoř.

Výsledné zařazení prací do kategorií bere na vědomí (práce kategorie 1, 2) nebo odsouhlasí místně příslušná krajská hygienická stanice. O zařazení se zpracuje dokumentace.

Kategorizace prací je důležitá nejen pro včasné rozpoznání základních rizikových faktorů pracovních podmínek a činností, ale rovněž pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Schválená kategorizace prací se musí dostat pod ruce smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb. Ten se samozřejmě může podílet na její tvorbě. Dle kategorií prací a jednotlivých rizikových faktorů, se následně provádění pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, co se jejich obsahu a četnosti týče.

Dá se říct, že bez schválené (vzaté na vědomí) kategorizace prací, není možné provést pracovnělékařskou prohlídky. Provedené prohlídka určitou váhu má, nelze ji však posuzovat jako prohlídku pracovnělékařskou.

Proto je nutné mít všechny práce správně zařazeny. Kategorizaci nechat schválit místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí a následně ji dát k dispozici smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zejména co se např. prachů a chemických látek týče, je správná kategorizace a následné přenesení informací z ní plynoucí firemnímu doktorovi zcela zásadní, pro řádnou prevenci.

Periody a lhůty pracovnělékařských prohlídek, v návaznosti na kategorizaci prací, jsou blíže rozebrány v tomto článku

Autor článku: Ing. Vít Hofman, OZO BOZP, TPO
Povinnosti BOZP pro "laiky":