Povinnosti BOZP, PO - stručně a přehledně

31.07.2014 15:49

Smyslem tohoto článku není podrobněji pojednávat o jednotlivých úkolech a povinnostech bezpečnosti práce a požární ochrany, nýbrž uvést výčet základních a nejdůležitějších povinností. Pokud Vám tedy níže uvedené pojmy nebudou nic říkat, možná je ten správný čas začít bezpečnost aktivněji řešit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 1. Identifikace nebezpečí - hodnocení rizik - řízení rizik (pro řádné fungování BOZP je nejprve nutné, znát rizika, která mohou být zdroji nehod či pracovních úrazů);
 2. zařazení prací do kategorií (správná "kategorizace" upřesní požadavky na zdravotní rizika, která mohou ohrožovat zaměstnance a slouží, jakož to důležitý podklad, pro provádění pracovnělékařských prohlídek);
 3. pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné);
 4. hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP);
 5. stanovení pravidel, povinností a odpovědností ve vztahu k BOZP (= vypracování dokumentace BOZP);
 6. školení o právních a ostatních předpisech BOZP (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, ČSN, ale zejména též vnitřní předpisy společnosti - viz bod 5. a návody k obsluze používaných zařízení);
 7. kontrolní činnost (provádění preventivních - soustavných - kontrol dodržování zásad BOZP, stavu technického vybavení pracovišť a zejména též vyžadování dodržování zásad BOZP).
Skladovací regál - bezpečnost
Nejtěžší nahoru - NEPATŘÍ!
 

Požární ochrana (PO)

 1. Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí (rozčlenění činností dle míry požárního nebezpečí na činnosti bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím);
 2. stanovení podmínek požární ochrany (jasné stanovení toho, co se smí a co se nesmí = vypracování dokumentace PO);
 3. zveřejnění čísla tísňového volání na pracovištích;
 4. vypracování dokumentace požární ochrany (organizační struktura, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, atd.);
 5. provedení školení o požární ochraně a popř. i odbornou přípravu požární ochrany;
 6. provádění preventivních požárních prohlídek a zejména soustavných kontrol dodržování stanovených podmínek požární ochrany.
Požární dveře - závady
Požární dveře. Zavírej!
 
A jak jste na tom vy? Plníte výše uvedené nebo patříte mezi nezodpovědné zaměstnavatele či ohrožené zaměstnance? Pokud máte chuť bezpečnost řešit, neváhejte se na nás obrátit.
 
Autor: 
Ing. Vít Hofman
OZO BOZP, TPO