Poskytování OOPP zaměstnancům

06.11.2014 07:43

U svých klientů, které přebírám bezpečností zcela nedotčené nebo, bohužel i po jisté péči jiných "odborně způsobilých" osob v BOZP, se často opakuje jeden a ten stejný nedostatek. Jde o problematiku z oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Nechci zde teď řešit to, že OOPP nejsou poskytovány vůbec, nebo jsou poskytovány v nedostatečném rozsahu (nevhodně provedené hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP) nebo dokonce poskytovány OOPP, které ne zrovna ideálně chrání proti riziku, proti němuž chránit mají. Uvedu jeden příklad za všechny. Např. zátkové chrániče sluchu - z hodnocení rizik musí jasně vyplynout, přesné specifikum chráničů. V dokumentaci - seznamu pro poskytování OOPP proto nepostačí uvádět: "chrániče sluchu", nýbrž chrániče sluchu – konkrétní typové provedení + požadovaný útlum. Výše zmíněné by bylo asi na dlouhou a samostatnou kapitolu, ale o tom tento článek skutečně není.

OOPP - zátkové chrániče sluchu

Dnes se chci věnovat prokazatelnosti poskytnutí OOPP a zejména obeznámení zaměstnanců s poskytovanými OOPP.

Prokazatelnost poskytování OOPP

V případě, kdy se stane vážný pracovní úraz a dojde k jeho důkladnému šetření, např. ze strany OIP, může hrát pro zaměstnavatele klíčovou roli, zda poskytl zaměstnanci vhodné OOPP a zejména, zda mu jasně vysvětlil, kdy a jak má konkrétní OOPP používat. 

OZO BOZP se často tyto požadavky snaží "nasoukat" do obecné osnovy školení BOZP. V těchto osnovách je však povětšinou jen drobná zmínka, která nemá s ohledem na prokazatelnost téměř žádnou Váhu.

Znovu bych rád uvedl konkrétní případ.

Zaměstnanec, zámečník, dostal za úkol opravit regál v archivu společnosti. Při jeho rozebírání dojde k zavalení nohou zaměstnance a jejich vážnému rozdrcení - trvalé následky. Zaměstnanec měl v době úrazu nazouváky a to přesto, že od zaměstnavatele dostal přiděleny bezpečnostní kotníkové boty. Nazouváky si vzal proto, aby v čisté části provozovny (administrativní části), neušpinil podlahu pracovní bezpečnostní obuví. Úraz je vážný, proto přihlížející kolegové bezodkladně volají poskytovatele zdravotnické záchranné služby (155). V té chvíli je již pozdě na to, snažit se něco ututlat, jak je častým zvykem nemála zaměstnavatelů. Při následném šetření se zjistí, že pokud by zaměstnanec použil poskytnuté bezpečnostní kotníkové boty, úraz by nemusel být tak vážný a mohl by být bez trvalých následků. Zaměstnavatel se hájí, že zaměstnanci boty poskytl a chce se zříci odpovědnosti. Zaměstnanec ale namítá, že boty od zaměstnavatele sice převzal, avšak nebylo mu řádně vysvětleno, kdy a kde je má nosit. A právě zde může být velký problém pro zaměstnavatele.

Jak z toho ven?

Dokumentace pro poskytování OOPP

Opravdu snad jedinou efektivní a možnou cestou je mít řádně vypracovanou dokumentaci BOZP, konkrétně dokumentaci pro poskytování OOPP a s touto samozřejmě řádně obeznámit zaměstnance. Nestačí mít zpracovaný pouze zákonem požadovaný seznam poskytovaných OOPP (§ 104, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp), ale opravdu je nutno stanovit přesnou metodiku ve vztahu k OOPP a to od A až po Z, zejména tedy:

  • postupy při hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP, 
  • postupy pro výběr a nákup OOPP, 
  • zásady poskytování OOPP zaměstnancům, 
  • postupy seznamování zaměstnanců s poskytnutými OOPP, 
  • požadavky na používání OOPP;
  • nejlépe i postupy vrácení, skladování a likvidace OOPP. 

Snad nemá smysl připomínat, že celé dokumentace musí být vypracována pro konkrétní podmínky firmy. Zde opravdu není vůbec vhodné, přejímat tuto dokumentaci z jiných firem a vzorů z internetu. I zámečník u jednoho zaměstnavatele může potřebovat zcela rozdílné OOPP než zámečník u zaměstnavatele jiného.

OOPP v praxi

Vzhledem k tomu, že problematika OOPP je úzce spjata s oblastí řízení rizik – ono vůbec poskytování OOPP je jedním z posledních opatření pro minimalizaci hodnocených rizik a rovněž s ohledem na množství právních a ostatních předpisů, které se k OOPP váží, je nanejvýše vhodné, aby se na vypracování dokumentace podílel OZO BOZP. Záměrně píši podílel, protože je zde rovněž nutná účast vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a často i pracovníka ekonomického oddělení nebo přímo zaměstnavatele.

Evidenční list pro poskytunutí OOPP

Velmi důležitou roli při poskytování OOPP hraje doklad o jejich předání konkrétním zaměstnancům – v praxi často označován jako evidenční list pro výdej, někdy i pro vrácení OOPP. V převážné většině případů, tento list obsahuje údaje o firmě (zaměstnavateli), údaje o zaměstnanci, kterému jsou OOPP poskytnuty, seznam poskytnutých OOPP, datum a podpis zaměstnance, kterému jsou OOPP poskytnuty. To jest vše. 

Naprosto málo. Naprosto nedostatečné!

Z hlediska prokazatelnosti není vůbec zřejmé, co zaměstnanec svým podpisem vlastně stvrzuje. Často lze polemizovat i o uvedeném datu. Tyto problémy může pomoci eliminovat SAW evidenční list zaměstnance pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků.

Na následujícím odkaze, v sekci ke stažení, si zmůžete stáhnout evidenční list SAW, který navíc můžete volně používat pro nekomerční účely.

Evidenční list SAW obsahuje všechny potřebné náležitosti. Jsou to údaje o zaměstnavateli, údaje o zaměstnanci, včetně uvedení pracovní pozice / práce zaměstnance, která by měla korespondovat se seznamem pro poskytování OOPP. Dále jsou v listu pole pro ID poskytovaného OOPP, tj. interní označení poskytovaných OOPP, pole pro výpis poskytovaných OOPP, pole „TNP“ = trvale na pracovišti, které je možno u konkrétních OOPP zakřížkovat v případě, že tyto OOPP nejsou zaměstnanci poskytnuty do vlastních rukou, ale že jsou trvale k dispozici na pracovišti a zaměstnanec si je může kdykoliv dle potřeby vzít z tohoto místa. Toto se často využívá např. u jednorázových rukavic, průmyslových ochranných přileb apod. Další jsou pole datum převzetí a uvedení počtu přebraných kusů a podpis příjemce OOPP.

Prohlášení zaměstnance

Velmi důležité je prohlášení zaměstnance, které zaměstnanec stvrdí svým podpisem. Z prohlášení mimo jiné plyne, že zaměstnanec byl seznámen s důvodem přidělení OOPP, o způsobu použití a zacházení včetně čištění OOPP, o údržbě OOPP a o rizicích, proti kterým OOPP chrání. Už toto je s ohledem na dříve uvedený pracovní úraz velmi důležité a může zcela změnit pohled na celou věc.

Činnosti vyžadující použití OOPP

Stále se však najdou tací, kteří by i výše uvedené měli snahu napadnout, pro formálnost a malou konkrétnost. Proto je nanejvýše vhodné, výše uvedený postup (prohlášení a seznámení při poskytování OOPP), doplnit. Jako velmi osvědčené se jeví, pro každý poskytovaný OOPP vytipovat konkrétní činnosti, při nichž musí být tento OOPP zaměstnanci používán. Čím konkrétnější toto upřesnění bude, tím lepší. Vrátím se k dříve vzpomínaným chráničům sluchu a uvedu příklad.

Zátkové chrániče sluchu, útlum 18 dB (352-1): Použití vždy při obsluze kotoučové pily PILOUS 4433, za chodu motoru.

Formální dokumentace, zbytečná dokumentace

Vypracovat opravdu podrobnou, přesnou a smysluplnou dokumentaci pro poskytování OOPP, je pracný a dlouhodobý proces. Jelikož jsou OOPP často posledními opatřeními, které chrání zaměstnance před působícími riziky, je její profesionální zpracování nanejvýše žádané.  Formální dokumenty zde zcela postrádají smysl a přestože při kontrole státních orgánů mohou "projít", v případě pracovních úrazů mohou jinak zodpovědnému zaměstnavateli hodně přitížit.

Pokud chcete mít vše v oblasti poskytování OOPP v pořádku, neváhejte se na nás obrátit. Podrobnou a smysluplnou dokumentaci Vám rádi vypracujeme, navíc získáte efektivní nástroj pro poskytování a nákup OOPP.

Autor: Ing. Vít Hofman