Periody a lhůty pracovnělékařských prohlídek

30.11.2013 12:24

Pravděpodobně jste již zaregistrovali, že nám začala v plném rozsahu platit novelizace právních předpisů, upravujících oblast pracovnělékařských služeb. Konkrétně šlo o zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Účelem tohoto článku není rozebírat obsah nebo nutnost provádět jednotlivé pracovnělékařské prohlídky, ale pouze objasnit (s ohledem na stále četné dotazy) četnost lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek, které vycházejí z požadavků výše uvedených předpisů. Periody jsou uvedeny níže v tabulkách.

Vždy má přednost perioda kratší. Tj. např. zaměstnanec obsluhující manipulační motorový vozík, pracující v riziku hluku (kategorie 3), se podrobí periodické pracovnělékařské prohlídce do 50 let věku 1 x 2 roky a nad 50 let věku rovněž 1 x 2 roky.

A. Periody pracovnělékařských prohlídek dle kategorizace prací

  Perioda v letech
Kategorie práce Do
50 let
Nad
50 let
Kategorie 1 6 4
Kategorie 2 5 3
Kategorie 2R 2 2
Kategorie 3 2 2
Kategorie 4 1 1

B. Periody pracovnělékařských prohlídek dle rizika ohrožení zdraví

  Perioda v letech
Riziko ohrožení zdraví Do
50 let
Nad
50 let
Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru 4 2
Činnosti epidemiologicky závažné (potraviny, úpravny vody, masáže, kadeřnictví a jiné činnosti, kdy je narušena integrita lidské kůže, apod.) 4 2
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů 4 2
Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků 4 2
Řidiči „referenti“ 6 4
Řidiči „profesionálové“ 2 1
Obsluha řídících center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům 2 1
Nakládání s výbušninami 2 2
Obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů, chladících zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení 4 2
Práce v hlubinných dolech 2 1
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu 4 2
Práce záchranářů (včetně plavčíků) 2 1
Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí 4 2
Hlasová zátěž (např. učitelé, přednášející, herci, zpěváci apod.) 4 2
Noční práce 1 1

Závěrem bych ještě rád připomenul požadavek § 247, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp a to sice, že zaměstnavatel je povinnen zajistit, aby se mladiství zaměstnanec podrobil pracovnělékařské prohlídce vždy před vznikem pracovního poměru a dále dle potřeby, nejméně však 1 x ročně.