Máte již havarijní plán?

10.05.2014 09:58

Včera jsem lehce nastínil problematiku evakuačního plánu. Dnes bych rád udělal totéž s plánem havarijním.

Úvodem nutno podotknout, že opět jako v případě evakuačního plánu, není havarijní plán jen jeden.

Jak již z názvu vyplývá, havarijní plán je určen k tomu, aby provozovateli pomohl efektivně jednat při řešení nastalé situace - havárie. Je tedy zřejmé, že jeden provozovatel může mít vypracováno i několik desítek havarijních plánů.

Závažná havárie

Pokud dojde k havárii, provozovatel "šáhne" po příslušném havarijním plánu a začne jednat. Plán by měl být srozumitelně koncipován bod po bodu. Obsah plánu by však všechny dotčené osoby již měli znát a činnosti dle něj mít zvládnuté a nacvičené. 

Správně vypracovaný havarijní plán zejména umožní efektivně zasáhnout a likvidovat havárii a dále efektivně jednat, co se týče odstavení provozu, energií nebo jen jejich částí, informování dotčených osob a orgánů, zajištění evakuace majetku - dle jeho hodnot, přijmout náhradní řešení pro neohrožené provozy, zamezit dalším škodám, popř. i mnohé další, dle konkrétní situace.

Nezapomeňte, že havárií nemusí být jen výbuch či požár! Havárií může být i dlouhodobý výpadek proudu, plynu, masivní únik vody, dopravní nehoda na hlavní vnitropodnikové cestě, porucha klíčového výrobního stroje, únik nebezpečných chemických látek či směsí, nebezpečné stavy a jevy v okolí provozu (vnější nebezpečí a rizika) a další.

Kdo musí mít vypracovaný havarijní plán?

Požadavek na vypracování havarijního plánu, může opět, obdobně jako evakuační plán, v obecné rovině vzniknout s ohledem na provedené vyhodnocení rizik a ustanovení odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp, nebo v případě konkrétních plánů, v návaznosti na právní předpisy, kterými jsou zejména zákon o prevenci závažných havárií nebo vodní zákon.

Havarijní plán musí vypracovat každý provozovatel, který:
 1. spadá do systému prevence závažných havárií, viz zákon č. 59/2006 Sb., vzpp;
 2. zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody;
 3. provedl nebo zajistil provedení hodnocení rizik a z výsledků tohoto hodnocení požadavek na vypracování havarijního plánu vznikl.
Masivní únik vody - havarijní plán
 

Co je obsahem havarijního plánu

Obsah havarijního plánu v režimu prevence závažných havárií, upravuje § 17, zákona o prevenci závažných havárií, obsah havarijního plánu pro ochranu vod, upravuje § 5, vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Obsah havarijního plánu, vypracovaného na základě výsledků hodnocení rizik, je plně v kompetenci zaměstnavatele (provozovatele).
 
Havarijní plán by však měl vždy obsahovat alespoň následující skutečnosti:
 • jména, příjmení, funkce a kontakty na všechny odpovědné osoby, které jsou plánem určeny k plnění úkolů jím stanovených;
 • vymezení pracoviště, plochy, území apod., pro které se zpracovává;
 • seznam a popis nebezpečných zařízení, látek, činností, kvůli nimž se zpracovává;
 • scénáře možných havárií a jejich následků;
 • popis možných dopadů havárie;
 • popis činností nutných ke zmírnění dopadů havárie;
 • popis stavebních, technických, technologických, konstrukčních a organizačních preventivních opatření k zamezení nebo omezení působení havárie;
 • přehled, popis a způsob použití technických prostředků určených k omezení účinků havárie a k její likvidaci;
 • přehled osobních ochranných pracovních prostředků, nutných pro likvidaci havárie;
 • podrobný popis postupu po vzniku havárie;
 • zásady ochrany a bezpečnosti práce při likvidaci havárie;
 • personální zajištění činností podle havarijního plánu;
 • způsob vyrozumění dotčených orgánů veřejné správy a varování osob; důležité kontakty;
 • opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení; požadavky na odbornou způsobilost, školení a informování osob;
 • opatření k podpoře zmírnění dopadů havárie mimo objekt a spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému;
 • vedení dokumentace o havárii.

Kdo může vypracovat havarijní plán?

Požadavek na zpracovatele havarijního plánu není zákonem stanoven. Havarijní plán tedy může vypracovat kdokoliv, kdo má patřičné znalosti a zkušenosti. Praxí je však ověřeno, že zpracování havarijního plánu je natolik odbornou a náročnou záležitostí, že na jeho vypracování se musí podílet řada odborníků a profesí. Vhodné je ustanovit osobu, která bude zaštiťovat vypracování havarijního plánu a metodicky toto vypracování řídit. Touto osobou může být zejména osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která bude dále spolupracovat s příslušnými vedoucími zaměstnanci, technology, výrobci zařízení, revizními techniky a popř. i dalšími osobami.
 
V případě zájmu o vypracování havarijního plánu nás neváhejte nezávazně kontaktovat prostřednictvím objednávkového formuláře.