Kniha úrazů - vzor

21.01.2015 12:29

Každý zaměstnavatel je povinnen, vést evidenci o úrazech v knize úrazů. Tuto povinnost mu ukládá nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní úraz evidence

Evidence každého úrazu musí obsahovat přesné náležitosti, stanovené nařízením.

Dokonce je povinností zaměstnavatele, do knihy úrazů zapisovat i úrazy zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří působili na jeho pracovištích.

V neposlední řadě je povinností zaměstnavatele, vydat zaměstnanci, na jeho žádost, potvrzenou kopii záznamu o jeho úraze, v případě smrteného úrazu, vydat tuto potvrzenou kopii pozůstalým.

Vzor knihy úrazů zdrama ke stažení

Pokud pro svá pracoviště doposud knihu úrazů, vypracovanou dle nové legislativy, nevedete, přinášíme Vám její vzor zdarma ke stažení a použití.

Vzor knihy úrazů je vypracován dle poslendí novelizace NV. č. 201/2010 Sb., a je doplněn o klasifikace pracovních úrazů!

saw kniha úrazů - stazeni zdarma
 

Další dokumenty ke stažení naleznete v sekci ke stažení.