Jak zvládnout značení únikových cest?

15.09.2015 16:08

Převážná většina objektů, přestože kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru ČR jsou poměrně časté a přísné, nemá správně značeny únikové cesty. Přitom se jedná o jednu z velmi důležitých povinností na úseku požární ochrany.

Možnou příčinou tohoto je skutečnost, že základní požadavky na označení únikových cest jsou roztroušeny ve čtyřech základních právních předpisech.

Přitom nedostatečné označení únikových cest nejen že může zamezit efektivnímu opuštění objektu v případě nastalé mimořádné události (požáru) a tím defakto i zapříčinit poškození zdraví nebo smrt osob, ale provozovatel takového objektu se navíc vystavuje riziku sankce až do výše 500 000 Kč.

V článku Vás tedy seznámím se základními povinnostmi, které se váží k označování únikových cest a východů tak, abyste byli schopni, toto na svém pracovišti uvést do požadovaného stavu.

Pokud se Vám bude níže uvedené zdát poněkud komplikované, samozřejmě nás neváhejte kontaktovat. Provedeme kontrolu pracoviště, návrh na únikové značení a požadované tabulky namíru dodáme!

Značení únikových cest a východů

Opravdu je povinností únikové cesty značit?

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp

Jedná se o základní právní předpis na úseku požární ochrany, z jehož písm. d), odst. (1), § 5, všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám vzniká povinnost, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. Mezi tato značení zcela jistě patří i únikové značení.

Výše uvedené ustanovená zákona o požární ochraně, blíže rozvádí jeho prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vzpp.

Když únikové značení, tak kde a jak?

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vzpp

Vyhláška ve svém § 10, řeší právě únikové značení. Konkrétně v odst. (4) ukládá následující povinnost:

„Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen bezpečnostní značení) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob.

Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.“

Je tedy zřejmé, že vyhláška se snaží o jakousi hospodárnost, když stanoví pouze „v nezbytném rozsahu“. Velmi důležité je i část věnující se konkrétnímu umístění značení, jelikož toto v jiném právním předpise již nenalezneme.

Odst. (5), výše uvedeného § potom ještě upřesňuje, že evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“ a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením: „Tento výtah neslouží k evakuaci osob.“

Ve kterých objektech je bezpečnostní značení nutno umisťovat, upřesňuje následující § 11, konkrétně písm. a), odst. (3). Zde je stanoveno, že musí být označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

O tom, jak takové únikové značení vypadá, pojednává Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., vzpp.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, vzpp

Toto nařízení v odst. (4), § 2 stanoví zajímavou povinnost a to sice, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opouštění objektu.

Z výše uvedeného tedy plyne jedno (pokud tedy není zaručeno, že se v objektu nebudou nacházet osoby v noční době -> čož prakticky nelze). Značky musejí být buď ve fotoluminiscenčním provedení (po nasvícení ve tmě svítí) nebo, v případech, kdy jsou umístěny tak, že nemohou být nasvíceny (např. pro nedostatek denního osvětlení), musí být prostor se značkou vybaven nouzovým osvětlením.

Toto rovněž upřesňuje i nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve své příloze, v bodě 2.3.2, cituji:

"Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy."

a dále v bodě 2.3.5, cituji:

"Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy."

Při pročítání výše uvedeného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., narazíme na další stať pojednávající o únikovém značení a to sice na odst. (3), § 5, z nějž plyne následující:

„Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.“

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že fotoluminiscenční značky umístěné nad dveřními zárubněmi, u stropu, ve výšce očí apod., jsou umístěny zpravidla špatně.

Vzory únikových tabulek jsou znázorněny v části 6, přílohy k nařízení vlády.

Požární ochrana - únikové cesty

Autor článku: Ing Vít Hofman