Evakuační plán - ANO či NE?

09.05.2014 17:28

Aby nedošlo k omylu, nejprve je nutno vymezit si některé pojmy. Rozeznáváme totiž:

  1. evakuační plán, který je základním dokumentem upravujícím otázky evakuace osob z určitého prostoru, v případě ohrožení jejich životů a zdraví, vypracovaný na základě výsledků hodnocení a řízení rizik a s přihlédnutím k požadavkům odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp;
  2. požární evakuační plán, vypracovaný jakož to součást dokumentace požární ochrany, dle požadavků § 33, vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

Bohužel, v současné době je evakuační plán podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami, úspěšně ignorován. Co se týče požárního evakuačního plánu, požadavek na jeho vypracování přímo plyne z požárních předpisů a odvíjí se od začlenění provozovaných činností

V praxi často dochází k až paradoxní situaci, kdy musí mít požární evakuační plán vypracována firma, která má jedno výrobní pracoviště, na něm maximálně 2 stálé zaměstnance, veřejnosti je přístup na toto pracoviště zamezen a z pracoviště vede několik únikových cest přímo do venkovního prostoru. Naproti tomu jiný provozovatel, který provozuje "požárně bezpečné činnosti", avšak z pohledu jiných rizik činnosti velmi nebezpečné, takový plán vypracovaný nemá.

Také bych rád upozornil na to, že evakuační plán není jen grafické znázornění únikových cest, ale především textové stanovení odpovědností a úkolů jednotlivých, na evakuaci zúčastněných osob.

Z mého pohledu je důležité mít vypracovaný evakuační plán zejména a alespoň pro všechny prostory, kde není zřejmý a zjevně viditelný východ do venkovního prostoru a kde se může vyskytovat veřejnost. Tento požadavek by měl vyplynout z každého, alespoň trochu poctivě provedeného, hodnocení a řízení rizik.

Je důležité, aby si provozovatelé činností uvědomili, že provedení okamžité evakuace rozsáhlého objektu, v němž je několik různých subjektů, není vůbec snadnou záležitostí a je potřeba se na tuto činnost řádně připravit. Přitom nejde jen dostat osoby ven z objektu. Důležité je i samotný objekt na evakuaci a dlouhodobější opuštění připravit. K vyhlášení evakuace navíc nemusí dojít jen v případě požáru, ale i dalších desítek jiných situací, jako je např. anonymní oznámení bomby, násilné trestní činy, dopravní nehody, technická závada na zařízení budovy nebo na samotné budově, mimořádné mikroklimatické jevy, dlouhodobé výpadky energie apod.

Řádně vypracovaný evakuační plán slouží také ke stanovení odpovědností za provádění evakuace. Nikdo se pak nemůže vymlouvat na to, že to a ono měl udělat ten a onen apod.

V neposlední řadě, v době normálního provozu, může vhodně vypracovaná grafická příloha evakuačního plánu, sloužit jako orientační schéma objektu či prostoru.

Současně se zpracováním evakuačního plánu, se provede kontrola a popř. opatření, které zajistí jeho případnou aplikovatelnost do praxe. Zejména co se týče únikových cest, jejich přístupnosti, použitelnosti, značení.

Při zpracování evakuačního plánu je vhodné vycházet z požadavků stanovených ČSN ISO 23601: Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.

Vypracování evakuačního plánu nebo požárního evakuačního plánu, u nás můžete nezávazně poptat prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře.