Dodavatel služeb BOZP - RIZIKA!

08.01.2015 17:24
Katastrofa BOZP
Jedna velká katastrofa? Tak přesně takhle dopadnout nemusíte. Pokud si přečtete tento článek!
 

Hned na úvod považuji za důležité, konstatovat několik faktů k tomuto článku.

 1. Nechci, aby tento článek vyzněl jako pomluvačná reklama. 
 2. V mém zájmu nyní vůbec není, aby tento článek reklamním sdělením byl.
 3. Článek není útokem proti žádné konkrétní osobě ani firmě.

Tento týden sdružení SAW nadobro přebralo péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o požární ochranu, u klienta (menší výrobní podnik, cca 30 zaměstnanců), po jiné, pro nás konkurenční firmě poskytující rovněž služby BOZP, PO.

Stav úrovně BOZP a PO, u tohoto klienta, byl zcela tristní. 

Naprosto nejhorší na celé věci ale je skutečnost, což je ostatně i důvod proč tento článek píši, že tento klient, tj. zaměstnavatel, neměl o doslova katastrofálním stavu svého podnikání (z hlediska BOZP, PO) vůbec ponětí.

Došlo k několika zásadním negativním skutečnostem:

 1. Dodavatel služeb s klientem uzavřel obchodní smlouvu o zajištění služeb BOZP, PO, avšak tato smlouva byla až neskutečně jednostranně výhodná (samozřejmě ve prospěch dodavatele služeb BOZP, PO). Jednostranné výhodnosti smlouvy bylo přitom docíleno díky nedostatečným znalostem zaměstnavatele z oblastí BOZP, PO. Možná bych se zde nebál zmínit slovní spojení: "Podvod na zaměstnavatele!"
 2. Dodavatel služeb, i díky výhodně uzavřené smlouvě, průběžně ujišťoval klienta o výborném stavu úrovně BOZP, PO, což mu rovněž dokládal bezzávadnými zápisy z kontrol.
 3. Dodavatel služeb pro klienta plnil, víceméně pouze formálně, několik vybraných úkolů prevence rizik (zpracování základní dokumentace, školení BOZP, PO, formální kontroly BOZP, PO).
 4. Dodavatel služeb za svou téměř nulovou činnost inkasoval nemalé peníze.

Jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP jsem možná až příliš náročný a důsledný. 

Často mi práce mých kolegů přijde ne zcela důsledná. Případů obdobných výše popsanému jsem již několik viděl. Ale to co jsem zjistil nyní, to mě doslova šokovalo. Jak by takový zaměstnavatel (klient), dopadl v případě vážného úrazu? No asi by se nestačil sám divit. Dodavatel by od všeho dal ruce pryč. Vždyť podle Zákoníku práce za BOZP odpovídá zaměstnavatel.

Taková praxe je zkrátka neslučitelná s morálními zásadami, kterými by měl každý průměrně inteligentní člověk (a to jsem předpokládal, že odborně způsobilé osoby určitou míru inteligence mít musejí) disponovat.

Tímto článkem bych tedy chtěl poskytnout cenné rady každému zaměstnavateli, který se o problematiku bezpečnosti práce a požární ochrany chce zajímat co možná nejméně a z tohoto důvodu starosti o tyto oblasti deleguje na jiné osoby - ať už externí nebo své kmenové zaměstnance.

Co je v bezpečnosti práce skutečně důležité?

Nechci zde dopodrobna rozebírat jednotlivé úkoly bezpečnosti práce, ale vypíchnout jen ty skutečně důležité, které by Vaše odborně způsobilá osoba měla zajišťovat. 

Nechci zde ani tvrdit, že všechny níže uvedené činnosti má odborně způsobilá osoba ("bezpečák") osobně vykonávat a provádět. Každopádně, v rámci své preventivní činnosti, by Vás měl upozornit na skutečnost, že tyto činnosti prováděny nejsou.

Možná ničemu neuškodí, pokud svému stávajícímu "bezpečákovi" položíte otázky, jak zajišťuje a plní následující úkoly:

1. Řízení rizika (identifikace nebezpečí, hodnocení rizik, návrh a přijímání opatření k jejich minimalizaci)

 • naprosto nejzásadnější úkol každého každé odborně způsobilé osoby v BOZP (dále jen OZO);
 • pokud máte rizika vyhledaná pouze pomocí software (např. ROVS / Rizika na PC -> nechci zde program nijak hanit. Je skvělým doplňkem každé OZO, rozhodně však nemůže zastoupit její funkci a činnost), měli byste vážně popřemýšlet o výměně vaší OZO;
 • tuto činnost je ze zákona nutno provádět soustavně (nepostačí tedy 1 x ročně ani 1 x měsíčně). Aby toto bylo možné, je ve firmě nutno vytvořit vhodnou metodiku. Celý proces by tedy měl popisovat vnitřní dokument firmy;
 • opatření musejí být skutečně přijata, hodnocená rizika musejí odpovídat skutečným podmínkám;
 • pokud máte vypracovaný "seznam rizik", často označovaný jako registr rizik, nahlédněte do něj, začtěte se v něm na chvíli a hledejte "nesmysly". Např. rizika pro pneumatické nářadí, pokud takové nemáte, rizika pro činnosti, které vůbec ve vašich podmínkách nevykonáváte. I tyto zdánlivé malichernosti totiž značí jednu věc - řízení rizika je ve Vaší firmě prováděno formálně a to rozhodně není pro případný soud polehčující okolnost.
 • pokud na Vašem pracovišti působí / působili zaměstnanci jiného zaměstnavatele, chtějte doložit doklad o tom, že tento zaměstnavatel dostal informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působení a že mezi Vámi byl určen ten zaměstnavatel, který koordinuje tato opatření;
 • a závěrem pár otázek pro OZO: "Co to je nebezpečí?", "Co to je riziko?", "Co to je analýza rizika?", "Co to je řízení rizika?" - jsou to zcela základní pojmy, které by každá OZO měla znát. Zde slovník základních pojmů.
 

2. Školení o právních a ostatních předpisech BOZP

 • Není žádné školení BOZP, Zákoník práce jasně definuje školení o právních a ostatních předpisech BOZP.
 • Pohlídejte si, aby ve smlouvě s OZO byl uveden tento pojem, tedy "Školení o právních a ostatních předpisech BOZP", nejlépe i s odkazem na konkrétní ustanovení a to sice odst. (2), § 103, Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • A jak si ověřit, že Vaše OZO provádí skutečně školení o právních a ostatních předpisech BOZP? Jednoduše. Např. Váš pracovník úklidu zcela jistě občas používá "krtka" nebo i jiný obdobný přípravek na čištění zanesených odpadů. Chtějte po OZO, aby doložila, že tento zaměstnanec byl prokazatelně obeznámen s bezpečnostním listem k tomuto přípravu. Seznámení nemusí provádět přímo OZO. Ale právě OZO by měl v této problematice stanovit jasná pravidla a měl by bezpodmínečně vědět, kdo takové seznámení provést měl a kde je od něj záznam. Obdobně např. návod k obsluze některého z vašich strojů. V případě řidičů... návod k obsluze vozidla. I tyto dokumenty jsou důležitými dokumenty BOZP - jedněmi z nejdůležitějších. Výrobci, kteří zařízení sestrojili (látku namíchali), znají nejlépe rizika, která z nich plynou, a proto jsou povinni zásady bezpečné obsluhy / práce stanovit v návodu nebo jiném, obdobném dokumentu. A konec konců, dle definice § 349, Zákoníku práce, i tyto dokumenty jsou ostatními předpisy BOZP a musejí být zahrnuty do školení!
 • Chtějte po OZO vidět doklady o ověření znalostí školených. Nespokojte se přitom s tím, že vám předloží osnovu školení nebo obdobný dokument, kde bude napsáno: "Ověření bylo provedeno formou ústního pohovoru." V tomto případě dále chtějte doložit, jaké otázky ten který školený dostal, jak odpověděl a jak byly odpovědi vyhodnoceny.
 

3. Kontroly BOZP

 • Pravděpodobně máte doklad o poslední roční prověrce BOZP, ne starší jednoho roku. Ale co třeba doklad o provedené dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu zaměstnanců? Nebo doklad o kontrole dodržování stanovených opatření BOZP zaměstnanci? Doklad o tom, že zaměstnanci nepoužívají stanovené OOPP? 
 • V případě strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je situace ještě jednodušší. Dle § 4, NV. č. 378/2001 Sb., vzpp, se všechna tato zařízení musejí kontrolovat nejméně 1 x ročně. Vyberte si tedy namátkou cokoliv z Vašich zařízení, co Vás napadne, ať už je to telefon, tiskárna, automobil, soustruh, vrtačka, nabíječka, žebřík, regál nebo prostě jen kladivo a k těmto chtějte doložit platný doklad o provedené kontrole. Velmi zajímavá situace bývá i např. se vzduchotechnickými zařízeními (klimatizace).
 

4. Dokumentace BOZP

 • Takovou organizační směrnici BOZP, směrnici pro výdej OOPP nebo traumatologický plán, to si stáhnete po troše hledání i sami na internetu. Zkuste se ale dotázat na níže uvedené otázky (Pozn.: všechny dokumenty, plynoucí z níže uvedených otázek, jsou dle zákonných předpisů povinné). Je to jen pár vybraných otázek, ale věřím, že i tyto dokáží rozdělit OZO na ty méně a více schopné.
  1. Jakým dokumentem máte prokazatelně určenu osobu, která zajišťuje opravy pracoviště?
  2. Jakým dokumentem máte prokazatelně určenu osobu, která zajišťuje údržbu pracoviště?
  3. Jak často se dle vypracovaného harmonogramu provádí úklid v kanceláři?
  4. Kdy naposled byl aktualizován náš protokol o nezařazení?
  5. Kdo dle místního provozního bezpečnostního předpisu odpovídá za provádění nakládky / vykládky?
  6. Vedeme v listinné podobě nebo technickým zařízením knihy jízd a jsou v nich zaznamenávány bezpečnostní přestávky?
  7. Jelikož jsou podle Zákoníku práce zaměstnanci povinni pracovat podle stanovených pracovních postupů, kde a jak máme tyto postupy stanoveny a jsou v nich zahrnuty i skutečnosti ve vztahu k bezpečnosti práce?

A co se týče smlouvy mezi klientem a OZO BOZP? 

U smlouvy si pohlídejte pár zásadních věcí.
Důkladně si ověřte odpovědnost dodavatele. Nejlépe se písemně dotažte na konkrétní případy a konkrétní rozdělení odpovědnosti. 
Dále si pohlídejte v případě školení, aby se smlouva skutečně uváděla školení o právních a ostatních předpisech BOZP, dle odst. (2), a potažmo i (3), § 103, Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodně potom trvejte na tom, aby smlouva obsahovala závazek OZO, naplňovat pro Vás, pro klienta, úkoly prevence rizik, tj. řízení rizik, dle odst. (2), § 102, Zákoníku práce, vzpp a nejlépe, aby v této smlouvě byly rozebrány i náležitosti této činnosti, včetně časové dotace. 
U kontrol doporučuji, aby smlouva obsahovala závazek OZO, vypracovat kompletní přehled kontrolní činnosti (z hlediska BOZP), všech Vámi provozovaných zařízení (vy budete muset OZO předložit evidenci těchto zařízení), ale i jiné preventivní zákonné kontrolní činnosti. Zcela ideální je toto udělat ještě před uzavřením smlouvy a ve smlouvě potom pouze specifikovat, které kontroly bude OZO vykonávat za Vás a které zůstanou na Vašich bedrech.
Podpis smlouvy dobře zvažte. Se vším se nechte důkladně obeznámit. Mějte dotazy a prověřte si OZO, ještě před zahájením činnosti. Doporučuji alespoň částečně nastudovat základy BOZP, abyste byli v obraze. Správně uzavřená smlouva Vás může ochránit nejen před značnými finančními ztrátami, ale snad i před mřížemi.
 

K bezpečnosti práce slovo závěrem

Práci OZO mám rád. Co však rád nemám je, pokud ji někdo degraduje svou neodbornou činností nebo záměrným podvodným jednáním.
Některým činnostem, zejména potom "řízení rizik", se OZO často záměrně vyhýbají nebo si je záměrně značně zjednodušují (např. pomocí software Rizika na PC"). U kmenových zaměstnanců, OZO, je to způsobeno často nedostatečnými odbornými znalostmi. U dodavatelů, externích OZO, je to naopak nejčastěji způsobeno odbornou a zejména potom časovou náročností tohoto úkolu. Taková OZO potom stojí před dilematem, zda zvýšit cenu a riskovat odrazení klienta nebo při stávající ceně klienta ošidit na kvalitě služeb. Varianta, kdy zůstane cena, kvalita se zvýší a OZO defakto šidí sama sebe, není příliš reálná.
 

Zkuste proto i vy, otestovat svého "bezpečáka."

Věřím, že v Česku se najde velká spousta kvalitních OZO a Vám přeji, abyste toho kvalitního nalezli i Vy!