Co vše obnáší požární ochrana ve firmě?

11.09.2015 09:57

Podnikáte, provozujete činnosti a tušíte, že máte určité povinnosti na úseku požární ochrany, aniž byste přesně věděli jaké? Pak je tento článek právě pro Vás. Věcně a stručně shrnuje, o čem všem že ta požární ochrana ve firmách je.

Požární ochrana ve vztahu k objektu

Každý objekt má jasně dané využití, které je určeno zejména kolaudací. Jinak řečeno, objekt může být využíván jen pro účely, ke kterým je zkolaudován. Proto by pro Vás mělo být prioritou ověřit si, zda objekt využíváte právě v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Konkrétně podmínky požární ochrany objektů, jsou stanoveny v projektové dokumentaci, nazvané požárně bezpečnostní řešení.

Požár a požární ochrana

Pokud nechcete skončit podobně, čtěte dál.

V požárně bezpečnostním řešení se mimo jiné dočtete:

 • jak je objekt dělen do požárních úseků (kde jsou požární uzávěry, dveře, klapky, ucpávky apod.);
 • jakými požárně bezpečnostními zařízeními je objekt vybaven (např. nouzové osvětlení, elektrická požární signalizace, kouřové hlásiče, stabilní hasící zařízení, požární dveře, požární klapky apod.);
 • kolik musí být v objektu přenosných hasících přístrojů, jakých a kde mají být umístěny;
 • jaké jsou pro objekt k dispozici zdroje vody (vnitřní nástěnné hydranty, venkovní nadzemní či podzemní hydranty, požární nádrže a pod.);
 • jaké jsou stanoveny a kama vedou únikové cesty v objektu;
 • jak má být objekt vybaven požárními tabulkami;
 • jaké jsou stanoveny odstupové vzdálenosti (vzdálenost od objektu, ve které nesmí být ukládán hořlavý materiál).

Myslete na to, že např. zbourání stěny, vybourání otvoru pro nové dveře, průtah instalací přes stěnu mohou být stavbami, které ovlivňují úroveň požární ochrany a tedy vyžadují stavební povolení / ohlášení a změnu projektové dokumentace!

Provozovatel je v nájmu, kdo řeší požární ochranu?

Pokud své činnosti provozujete v objektu a na pracovištích, které si pronajímáte, dejte si dobrý pozor na znění uzavřené nájemní smlouvy. Zákon č. 133/1985 Sb., ve svém § 2 říká následující, cituji: 

"Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany."

Samozřejmě i pokud jste "v nájmu", je nutno dodržovat zásady plynoucí z kolaudačního souhlasu a požárně bezpečnostního řešení objektu.

Dle stavebního zákona je navíc nutno objekt po celou dobu "provozu" udržovat a to nejen s ohledu "stavebního", ale i ve vztahu k elektroinstalacím, plynoinstalacím, vodoinstalacím, zařízením objektu, jako jsou např. výtahy atp.

Velký problém bývá v tom, že si provozovatel činností pronajme objekt, v něm má výrobu a myslí si, že vstupní a výstupní suroviny bude skladovat u objektu. 

Po kontrole hasičů však zjistí, že tím nedodržuje odstupové vzdálenosti, že venkovní plochy nejsou zkolaudovány jako skladové a pokuta je na světě. 

Řešení takové situace je pak zpravidla velmi časově i finančně nákladné.

Požární závada - úniková cesta

Já tu chci mít sklad. Ne! Nemůžeš. Je tu rozvaděč a únikový východ!

Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí

Všechny činnosti které provozujete, musíte začlenit do jedné ze tří kategorií:
 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí;
 2. se zvýšeným požárním nebezpečím;
 3. s vysokým požárním nebezpečím.

Začlenění je odborně poměrně náročný proces a přestože zákonem není stanoveno, kdo začlenění provádí, je zcela ideální, pokud o začlenění činností požádáte odborníka - technika požární ochrany.

Podle toho, do které kategorie Vaše činnosti spadnou, se plní další úkoly požární ochrany. Základní rozdíly jsou uvedeny níže v tabulce.

Činnosti Preventivní požární prohlídka Školení PO Dokumentace PO
Bez zvýšeného nebezpečí 1 x ročně NE NE
Se zvýšeným nebezpečím 1 x 6 měsíců ANO / může provádět TPO

ANO 

S vysokým nebezpečím 1 x 3 měsíce ANO / musí provádět OZO PO ANO, navíc oproti činnostem se zvýšeným nebezpečím:
- dokumentace posouzení požárního nebezpečí

Zpracování dokumentace požární ochrany

Pokud máte provedeno začlenění a provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, přichází na řadu dokumentace požární ochrany.

S dokumentací si příliš hlavu lámat nemusíte, protože dokumentaci zpracovává ze zákona technik požární ochrany nebo OZO PO. Nesnažte se proto o zpracování dokumentů svépomoci, byl by to ztracený čas.

Dle zákona se zpracovávají následující druhy dokumentace:

 1. Dokumentace o začlenění provozovaných činností (popisuje začlenění činností, dejte si pozor, aby obsahovala skutečně začlenění činností a nikoli začlenění pracovišť);
 2. Posouzení požárního nebezpečí (zpracovává se pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím; blíže popisuje možnosti rozšíření požáru a provedení záchranných prací);
 3. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (popisuje zejména kdo, co, jak);
 4. Požární řád (upravuje požární ochrany na pracovištích, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím) - požární řád se viditelně vyvěšuje na pracoviště!;
 5. Požární poplachové směrnice (určují postup osoby, která zpozoruje požár a obsahují základní tísňová čísla) - požární směrnice se viditelně vyvěšují na pracovištích!;
 6. Řád ohlašovny požárů, pokud se zřizuje (stanoví pokyny obsluze ohlašovny požárů, tj. komu, co, jak a kdy volat);
 7. Požární evakuační plán (stanovuje způsob provedení evakuace) - plán obsahuje textovou i grafickou část, obě části se viditelně vyvěšují na pracovištích!;
 8. Dokumentace zdolávání požárů (pomáhá zasahujícím hasičům s orientací v objektu) - zpracovává se operativní a grafická karta, objě se předávají na místně příslušný HZS ČR;
 9. Dokumentace o školení a odborné přípravě požární ochrany (obsahuje jak tematické plány školení, tak časové harmonogramy školení a rovněž záznamy školení);
 10. Požární kniha (slouží k záznamům o důležitých skutečnostech ve vztahu k požární ochraně; je nutno do ní zaposovat vše, co s požární ochranou souvisí, tj. např. požární preventivní prohlídky, revize plynových, elektrických zařízení, revize komínů apod.).

Školení o požární ochraně

Školení o požární ochraně bylo nedávno poměrně podrobně rozebráno v tomto článku: Školení požární ochrany - co možná ještě nevíte, proto zde uvedu jen základní informace.

Pokud provozujete činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, školení provádět nemusíte.

V ostatních případech, musí minimálně vedoucí pracovníci absolvovat školení o požární ochraně provedené technikem požární ochrany, čímž získají veškeré potřebné informace.

Školení o požární ochraně se provádí pro:

 1. Vedoucí zaměstnance;
 2. zaměstnance;
 3. externí zaměstnance;
 4. ostatní osoby;
 5. osoby zabezpečující požární ochranu v době sníženého provozu a v době mimopracovní (např. ostraha);
 6. zaměstnance zařazené do funkce členů preventivní požární hlídky;
 7. preventisty požární ochrany.

Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky mají za cíl odhalit závady požární ochrany na pracovištích firmy.

Preventivní požární prohlídky musí provádět preventista požární ochrany (pokud tuto funkci zřizujete), technik požární ochrany nebo OZO PO. 

Lhůty prohlídek se odvíjejí od provozovaných činností a jsou stanoveny následovně:

 1. činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí - 1 x ročně;
 2. činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím - 1 x 6 měsíců;
 3. činnosti s vysokým požárním nebezpečím - 1 x 3 měsíce.

Výsledek prohlídky se zapisuje do požární knihy a to neprodleně po jejím provedení. Osoba, která prohlídku provedla, určí opatření a navrhne, kdo je přijme.

Kontrola dokumentace požární ochrany

Kromě požární preventivních prohlídek se musí provádět i kontrola dokumentace a dokladů požární ochrany. Tato se provádí nejméně 1 x ročně. Při této kontrole by se měla prověřit jako samotná dokumentace požární ochrany výše popsaná a to včetně např. kolaudačních rozhodnutí a projektové dokumentace, tak i další doklady, jako jsou revizní a kontrolní zprávy, bezpečnostní listy, návody k obsluze apod. Kontrolovaná dokumentace by měla být vypsána v kontrolním záznamu, provedeném v požární knize.

Cvičný požární poplach

Pokud provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a máte vypracován požární evakuační plán, musíte provádět nejméně 1 x ročně tzv. cvičný požární poplach. Ten se vyhlašuje pro všechny zaměstnance firmy.

Vyhlášení požárního poplachu je nutno předem ohlásit na HZS ČR. 

Záznam o vyhlášení požárního poplachu se provede do požární knihy.

Cvičný požární poplach

Ukázka z cvičného požárního poplachu za účasti HZS ČR.

Provoz věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Jedná se např. o elektrickou požární signalizaci, stabilní hasící zařízení, požární dveře, požární klapky, požární ucpávky, nouzové osvětlení, hasící přístroje, nástěnné hydranty apod.

Všechna tato zařízení se musejí kontrolovat a to nejméně 1 x ročně. V případě elektrické požární signalizace jsou stanoveny i další kontrolní úkony a to 1 x měsíčně (ústředna); 1 x 6 měsíců (hlásiče). Kromě těchto úkonů, mohou zařízení vyžadovat i další kontrolní úkony, který plynou z provozní dokumentace výrobce. 

O výsledcích musejí být zpracovány doklady, s přesně stanovenými náležitostmi. Obraťte se proto na odborné osoby.

Požární dveře - závada požární ochrany

Požární dveře zajištěné v otevřené poloze - jednoznačná požární závada!

Snad Vám článek alespoň trochu pomohl, zorientovat se v problematice požární ochrany. I když úkoly požární ochrany musíte zajišťovat za pomoci technika požární ochrany, není nikdy na škodu, pokud alespoň základní přehled máte.

Připomínky, náměty, dotazy, můžete směřovat do diskuse pod článkem nebo do diskusního fóra webu.