Chemické látky

29.07.2014 07:51

Máte ve firmě zřízeno pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nbo 61? Pak zbystřete, protože tento článek je určen právě Vám.

Chemická látka

Autor: Ben Mills; zdroj: en.wikipedia.org; licence: public domain

Nejprve však, aby nedošlo k nedorozumění, se vrátím k pojmu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Tento pojem definuje odst. (1), § 44a, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vzpp následovně: "Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je jejich výroba, dovoz, vývoj, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava." Jinak řečeno, pokud na pracoviští máte některou z výše uvedených nebezpečných látek, téměř jistě s ní nakládáte.

Zda je látka či směs, se kterou nakládáte klasifikována do jedné ze skupin, jak je výše uvedeno, zjistíte např. z originálního obalu látky nebo směsi, z bezpečnostního listu nebo identifikačního listu nebezpečného odpadu nebo z jiných informací poskytunýtch výrobcem / dodavatelem.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Pokud tedy na pracovišti nakládáte s výše uvedenými látkami, jste povinni vydat pro pracoviště písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi

Toxické látky

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o:

  • nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, 
  • pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, 
  • pokyny pro první předlékařskou pomoc a 
  • postup při nehodě. 

Text pravidel je povinností projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

U písemných pravidel je velmi důležité, což také hraje podstatnou roli při projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví, jejich vypracování pro konkrétní podmínky daného pracoviště - nikoli pro konkrétní chemické látky! Informace v pravidlech nesmí být obecného charakteru, ale musejí být zcela konkrétní. V pravidlech není možné uvádět informace typu - prázdný obal bude skladován na suchém, dobře větraném místě. Je nutno uvést např.: prázdný obal bude skladován na označeném místě, u sloupu vlevo od vchodu do místnosti skladu.

Jelikož pravidla slouží zejména zaměstnancům, kteří s látkami nakládají, měla by být co nejstručnější a nejsrozumitelnější - doporučený rozsah je dvě strany (může být samozřejmě delší, pokud se nakládá s velkým množstvím chemických látek). Pravidla je nutno vypracovat velmi srozumitelně, aby i zcela nový zaměstnanec ihned věděl, co smí, může, musí.

Pokud písemná pravidla doposud vypracována a projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví nemáte, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám pravidla vypracovat tak, aby se nestala jen dalším nesmyslným lapačem prachu někde na polici, ale aby opravdu pomohla nastavit systém nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi směrem ke zvýšení bezpečnosti.

Autor: Ing. Vít Hofman
OZO BOZP, TPO