Chceš si přivydělat? Pak čti dál...

09.04.2014 18:06

Nabízíme jedinečnou šanci pro všechny, kteří si chtějí nějakou tu korunu přivydělat. Nejedná se o žárnou pyramidovou hru, nejedná se o žádnou loterii ani o jiný tzv.: (NE)snadný přivýdělek.

Snadný přívydělek!

Tak jak to tedy funguje?

Princip je zcela jednoduchý. 

Doporučte nás a vydělávejte.

Pokud nás doporučíte Vašemu známému podnikateli, zaměstnavateli a ten s námi uzavře písemnou smlouvu o spolupráci na úseku BOZP, PO nebo obou uvedených, bude Vám náležet 4 až 6% za každé fakturované období (vypočteno z výše smlouvou stanoveného měsíčního paušálu bez DPH). 

Peníze Vám budou náležet za prvních 12 fakturovaných období, tj. zpravidla 12 kalendářních měsíců. V některých případech však může být fakturovací období stanoveno např. čtvrtletně, tj. vy budete dostávat peníze po dobu tří let!

Čím více známým podnikatelům nás doporučíte, tím více si můžete přivydělat. Čím bude rozsah jejich podnikání "širší" nebo rizikovější, zase tím lépe pro Vás!

Koho doporučit?

Plnit úkoly BOZP, PO musí každá podnikající fyzická osoba a každá právnická osoba.
Doporučit tedy můžete prakticky každého podnikatele nebo firmu, který(á) má zájem plnit úkoly BOZP a PO efektivně, řádně a včas.
Klienty nemusí být jen firmy zabývající se např. kovoobráběním, dřevoobráběním či stavařinou, ale i firmy se skladovou logistikou, dopravou, firmy poskytující služby včetně administrativních subjektů.
Kromě klasických firem dále můžete doporučit např. školu, kulturní zařízení anebo např. společenství vlastníků bytových domů.
Doporučeným klientem rovněž nemusí být jen firma se stovkou zaměstnanců, ale i malý živnostník s maximálně 5 ti zaměstnanci nebo dokonce i bez nich.
 
Zdá se Vám, že to u Vás v práci s bezpečnostní pokulhává? Nadhoďte téma na firemní poradě nebo i při jiné vhodné příležitosti.
 

Mějte na paměti, že výše měsíčního paušálu za spolupráci na úseku BOZP, PO se stanovuje zejména dle "rozsahu" podnikání a rizikovosti podnikání. Tj. čím větší firma a čím rizikovější práce a činnosti provozuje, tím vyšší cena a logicky i tím vyšší odměna pro Vás!

Dohazovat můžete pouze české podnikatele, firmy, mající provozovny pouze na území ČR.

Co nabízet?

Pro naše klienty zajišťujeme výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP, technika požární ochrany a vše s tím související. Klient tedy na základě podepsané smlouvy získá "dva zaměstnance v jednom".

Můžete se podívat na přehledy nabízených služeb:

Případně nás můžete kontaktovat pro více informací.

Kolik si můžete přivydělat?

Smluvní měsíční paušální ceny se mohou pohybovat od několika set korun až po několik tisíc, v krajních případech až několik desítek tisíc korun.
Vaše odměna tak může být přibližně od 30 Kč do 1500 Kč / měsíc / jeden doporučený klient. Tj. přibližně 360 až 18 000 Kč ročně za klienta. A to za pár vlídných slov určitě není málo!

Základní pojmy akce

Nejprve pár základních pojmů, aby v tom bylo jasno:
 • SAW: OSVČ Ing. Vít Hofman (IČ: 020 65 681); tj. pořadatel akce;
 • doporučit: přesvědčit podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu k jednání se SAW, které povede k uzavření písemné smlouvy o spolupráci na úseku BOZP, PO.
 • klient: osoba, která má zájem na uzavření smlouvy o spolupráci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo požární ochrany (PO) se SAW a která je SAW doporučena účastníkem akce;
 • účastník akce: osoba, která se účastní této akce, tj. ta, která SAW dohazuje klienta;
 • odměna: finanční částka v Kč, kterou za SAW klientovi fakturované období získává účastník akce za to, že splnil podmínky této akce, doporučil SAW klienta a SAW s klientem vzájemně uzavřeli písemnou smlouvu o spolupráci na úseku BOZP, PO nebo i obou uvedených současně a klient sdělil SAW unikátní kód účastníka. Výše odměny se určuje jako procentuální částka z výše měsíční fakturované částky SAW klientovi, viz podmínky uvedené níže;
 • unikátní kód účastníka: každý účastník akce obdrží unikátní jednoduchý kód, který při dohazování musí předat klientovi a klient při následném jednání se SAW musí tento unikátní kód účastníka zmínit. Unikátní kód účastníka se uvede v případně uzavřené písemné smlouvě o spolupráci mezi klientem a SAW na úseku BOZP, PO;
 • písemná smlouva: písemná smlouva o spolupráci na úseku BOZP, PO nebo obou uvedených, uzavřená mezi klientem a SAW, dle obchodního zákoníku, vymezující práva a povinnosti klienta a SAW, fakturovací období, výši měsíčního paušálu v korunách, dobu jejího trvání, podmínky vypovězení a některé další skutečnosti;
 • fakturované období: období stanovené uzavřenou písemnou smlouvou; zpravidla kalendářní měsíc.
Tak jak tedy na to?
 

Přihlášení do akce a podmínky akce

Provedení kroku 1. nebo 2., viz níže, se považuje za přihlášení účastníka akce do akce.
Do akce se smí přihlásit výhradně osoby starší 18ti let. 
Účastník akce při přihlášení prohlašuje, že je starší 18ti let. 
SAW si vyhrazuje právo na odstoupení od akce s takovým účastníkem akce, o němž zjistí, že je mladší 18ti let.
 
 1. Účastník akce:
  1. pro získání odměny ve výši 4% z výše písemnou smlouvou stanoveného měsíčního paušálu, zašle zprávu s předmětem: "Doporučení" na email: info@bezpecnostpraceuh.cz . Účastník akce ve zprávě uvede své jméno a příjmení a kontaktní elektronické údaje (email, telefon), které budou sloužit pro veškerou následující komunikaci nebo
  2. pro získání odměny ve výši 6% z výše písemnou smlouvou stanoveného měsíčního paušálu, v plném rozsahu vyplní dotazník, v jehož závěru uvede kontaktní email shodný s emailem, z nějž následně zašle zprávu dle bodu 1. výše (pozn.: nejprve je nutno vyplnit dotazník); pokud účastník akce není zaměstnancem, zajistí, aby dotazník vyplnila jiná osoba (zaměstnanec), přičemž v ve zprávě dle bodu 1 uvede email shodný s emailem, který tato osoba (zaměstnanec), uvedla v dotazníku;
  3. po splnění bodu 1. nebo 2. obratem od SAW obdrží rekapitulaci skutečností, potvrzení akce a unikátní kód účastníka akce;
  4. získaný kód účastník akce předá klientovi (odpovědné osobě, kterou nám doporučuje) a tuto poučí o nutnosti kód předložit při komunikaci s námi a uvést v případně uzavřené písemné smlouvě; pokud klient nechce ve smlouvě unikání kód uvést, nárok na získání odměny účastníka akce zaniká a to bez ohledu, zda bude písemná smlouva mezi SAW a klientem uzavřena.
 2. Pak už jen zbývá čekat, zda se SAW na spolupráci s klientem dohodne či nikoli.
 3. V případě podpisu smlouvy o spolupráci na úseku BOZP, PO mezi SAW a klientem, bude účastník akce neprodleně informován o výši částky, která mu náleží a vyzván ke sdělení čísla účtu, na nějž má být částka připisována.

Další podmínky akce

 • Účastník akce není při činnostech této akce oprávněn jednat jménem SAW!
 • Účastníkovi akce nenáleží kromě odměny v souvislosti s doporučením žádné jiné plnění.
 • Účastník akce je povinen, v případě jeho informování dle bodu 3. výše, na email info@bezpecnostpraceuh.cz nebo prostřednictvím SMS zprávy na tel č. +420 775 262 746, do konce pátého dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém informace obdržel, sdělit SAW číslo svého účtu, na němž má být připisována pravidelná odměna. SAW neručí a neodpovídá za možné překlepy, které účastník akce při sdělení čísla účtu způsobí. V případě, že účastník akce číslo účtu SAW nesdělí, odměna propadá ve prospěch SAW.
 • S jedním získaným unikátním kódem, může účastník akce dohazovat neomezený počet klientů.
 • Odměna je vypočtena z výše měsíčního paušálu bez DPH stanoveného mezi SAW a klientem (doporučeného účastníkem akce). Odměna se počítá samostatně za každé fakturované měsíční období, tj. v případě změny výše měsíčního paušálu (nahoru i dolů), dojde i ke změně výše odměny. Výše odměny je zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.
 • Splatnost Vaší odměny je 30 dnů ode dne, kdy jsou připsány peníze od klienta za fakturované období na účet SAW.
 • SAW si vyhrazuje právo, tzv. jednorázově vyplatit účastníka akce. Jednorázové vyplacení se provede ve výši dvanácti násobku výše odměny stanovené pro první fakturovací období. O tomto úmyslu SAW na účastníkem akce uvedené kontaktní údaje informuje účastníka akce. Jednorázové vyplacení účastníka akce se provede do tří kalendářních měsíců ode dne informování účastníka akce o tomto úmyslu. SAW si vyhrazuje právo od úmyslu jednorázového vyplacení kdykoliv odstoupit a vrátit se zpět k systému odměňování za fakturovaná období.
 • Nárok na odměnu zaniká:
  1. v případech, kdy písemná smlouva trvá déle než 12 fakturovaných období:
   1. připsáním odměny na účet účastníka akce za 12té fakturované období ode dne podpisu smlouvy mezi SAW a klientem nebo
   2. ode dne splatnosti odměny za 12té fakturované období v případě, že klient v termínu splatnosti neuhradí fakturu za 12té fakturované období ode dne podpisu smlouvy;
  2. v případech, kdy písemná smlouva trvá méně než 12 fakturovaných období:
   1. připsáním odměny na účet účastníka akce za poslední fakturované období dle smlouvy uzavřené mezi SAW a klientem nebo
   2. ode dne splatnosti odměny za poslední fakturované období v případě, že  klient neuhradí fakturu za poslední fakturované obdobní dle smlouvy uzavřené mezi SAW a klientem;
  3. dnem, kdy SAW účastníka akce informuje o úmyslu jej jednorázově vyplatit, tj. jednorázovým vyplacením účastníka akce;
  4. v případě, kdy účastník akce SAW nesdělí dle podmínek této akce včas číslo účtu, na nějž má být odměna pravidelně připisována;
  5. v případech, kdy klient vůči SAW uplatní sankce, vyplývající z písemné smlouvy;
  6. v případech, kdy účastník akce poškodí dobré jméno SAW;
  7. v případech, kdy se účastník akce odměny dobrovolně zřekne.
 • Účastník je povinen bez zbytečného odkladu SAW oznámit změnu čísla bankovního účtu, na nějž má být připisována odměna v opačných případech se bude jednat o důvod k zániku práva účastníka akce na odměnu, dle písm. d. viz výše.
 • V případě, že klient měsíční fakturu neuhradí do dne její splatnosti, odměna za neuhrazené období účastníkovi akce, který takového klienta SAW doporučil, nenáleží. 
 • Platnost této nabídky je časově omezena, do 31. 12. 2014, tj. do 31. 12. 2014 musí být zahájena komunikace mezi SAW a doporučeným klientem, písemná smlouva může být uzavřena i po datu 31. 12. 2014.
 • V případech, kdy při jednání mezi SAW a klientem klient uvede více než jeden z unikátních kódů účastníka, klient rozhodne o tom, který z nich bude použit. Jeden klient smí být doporučen právě jedním účastníkem, ne více účastníky.
 • SAW si vyhrazuje právo podmínky akce kdykoliv upravit či změnit.
Pozn.: fakturované období může být stanoveno např. čtvrtletně. Tj. výše měsíčního paušálu bude 5000 Kč bez DPH. Výše odměny bude při 6% 300 Kč. Tj. účastník akce obdrží každé tři měsíce odměnu ve výši 900 Kč. Těchto 900 Kč bude účastník akce dostávat po dobu 12 x 3 měsíce, tj. po dobu tří let. 
V případě jednorázového vyplacení účastník akce získá 900 Kč x 12 období = 10800 Kč.
Ve stejném případě, jak je uvedeno výše s tím rozdílem, že fakturované období bude měsíční, náleží účastníkovi akce při jednorázovém vyplacení 300 Kč x 12 období = 3600 Kč.