Blíží se topná sezóna aneb revize komínů!

06.10.2014 07:10

Jistě jste již zaznamenali, že se venku citelně ochladilo. Někteří možná již zatopili, jiní se na to teprve chystají. Nezapoměli jste však na požární nebezpečí, které sebou provoz komína nese?

Bezpečný provoz komínů a kouřovodů (dále jen spalinových cest), dnes upravuje nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Toto nařízení ukládá hned v úvodu povinnost, počínat tak, aby při provozu spalinové cetsy nedocházelo ke vzniku požáru a provozovatel komína nedopadl tak, jak zachycuje obrázek níže.

Požár od komína

Co to však znamená? Znamená to, že každá spalinová cesta a spotřebič paliv musí být z hlediska požární bezpečnosti vyhovující. Vyhovujícím se stávají v případech, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

Kontroly spalinových cest

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.

Lhůty pro kontroly spalinových cest jsou uvedeny níže v tabulce.

Čištění spalinových cest

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Lhůty pro čištění spalinových cest jsou uvedeny níže v tabulce.

Zděný komín

Revize spalinových cest

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň:

 1. revizním technikem komínů,
 2. specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3 nebo
 3. revizním technikem spalinových cest.

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Vypalování komína

Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

Vypalování komína oznamuje majitel stavby a místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, NV. č. 91/2010 Sb.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty, za výše uvedených podmínek, svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3, NV. č. 91/2010 Sb.

Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv (... x ročně)
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znešišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x Nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Nedodržení výše uvedených zásad bezpečného provozu spalinových cest, nejen že může být důvodem udělení sankce, ze strany státní kontroly, ale především může být příčinou požáru celého objektu nebo např. úniku nebezpečných plynů, produktů spalování či snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu. Náhrada škody způsobené takovým požárem, bude jen velmi těžce vymahatelná u většiny pojišťoven. I zde, se znovu potvrzuje, že prevence je nejdůležitější částí bezpečnosti.

Komín v kovářské dílně