Alkohol není dobrý pracovník!

13.04.2014 20:08

Alkohol do zaměstnání nepatří. To je snad jasné každému. Běžně je však rozšířen mítus, že zaměstnanec, který pod vlivem alkoholu způsobí úraz byť jen sám sobě, automaticky nese plnou odpovědnost a vinu.

Opravdu to však není tak úplně pravda...

I úraz, který se zaměstnanci stane pod vlivem alkoholu, může být úrazem pracovním. A za pracovní úrazy odpovídá kdo? Podle Zákoníku práce za pracovní úrazy odpovídá zaměstnavatel! A zde je kámen úrazu. 

Alkohol v zaměstnání

Zproštění se odpovědnosti? Ale kdeže...

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla:

  1. tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
  2. v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

Pokud se pozastavím nad písm. a., viz výše. Zde je nejčastějším problémem, zda byl zaměstnanec řádně proškolen a mimo jiné seznámen s předpisem, který mu zakazuje být na pracovišti pod vlivem alkoholu. Např. Zákoníkem práce a konkrétně jeho písm. e), odst. (4), § 106. Nemusí však jít vždy o Zákoník práce, postačí i vnitřní předpis zaměstnavatele. Kromě školení je další podmínkou soustavné vyžadování a kontrolování. Kontrolou je zde myšlena kontrola ve smyslu písm. i), odst. (4), § 106, Zákoníku práce, tj. např. dechové zkoušky na alkohol.

V případě dle písm. b., viz výše, může být problémem právě prokázání skutečnosti, že opilost byla jedinou příčinou škody / úrazu. Co když k úrazu došlo, protože stroj, s nímž zaměstnanec pracoval, byl ve špatném stavu a opilost tomu jen napomohla?

Uvedu příklad z praxe...

Příklad z praxe - Topič šikula

"Byla kotelna na tuhá paliva a v ní působil topič. Jednoho dne se mu zdálo, že je pod kotlem málo přiloženo. Přiložil tedy zepár polínek. Ta však nechtěla pořádně hořet. A tak se je rozhodl trochu pocáknout topným olejem ze soudku. Přitom však došlo ke vzpalnutí oleje i soudku. To topiče polekalo a tak soudek upustil. Olej se vyléval a hořel. Zachvíli hořela velká část kotelny. Všude v kotelně byl "brodel" a uskladněný materiál, který s provozem kotelny nesouvisel. A ten vzplanul také. Topič byl naštěstí duchapřítomný a tak se rozběhnul k nejbližšímu hasícímu přístroji a začal požár hasit. Přitom se však škaredě popálil. Při ošetření byl proveden i odběr krve za účelem zjištěné alkoholu v krvi topiče. 3 promile byl výsledek. 1 000 000 Kč škoda na kotelně. Trvalé následky na zdraví topiče.

Zaměstnavatel bohužel při následném šetření nepředložil doklady o tom, že by prováděl prevenci, tj. alespoň dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Nesplnil si tak svou základní povinnost a nemohl se zříci odpovědnosti za úraz a škodu."

Řešení alkoholové krize?

Řešení výše uvedených problémů je jednoduché. Provádět preventivní dechové zkoušky za účelem zjištění alkholu v dechu zaměstnanců.

Provádění dechových zkoušek se řídí zákonem č. 379/2005 Sb., vyžaduje řádnou dokumentaci - stanovení postupů zkoušek a jejich zaprotokolování a řádné pověření vedoucích zaměstnanců. V neposlední řadě je zapotřebí rovněž přesný a kalibrovaný detekční přístroj.

Dechové zkoušky od SAW

Bojíte se, že při zkouškách pochybíte a zaměstnanec Vám to pak vše vrátí i s úroky? Oslovte nás. S prováděním dechových zkoušek máme zkušenosti, disponujeme profesionálním detekčním přístrojem a známe veškeré zákonné postupy. Navíc jsme přeci jen pro Vaše zaměstnance třetí stranou a tak odpadají sociální problémy zaměstnanci vs. vedoucí zaměstnanci.

Provedení dechových zkoušek, v kteroukouliv denní či noční hodinu (zejména efektivní se jeví provádění zkoušek na nočních směnách), si můžete objednat zde.

Myslete na to, že opilí zaměstnanci nejčastěji způsobí úraz svým spolupracovníkům. Myslete na to, že opilí zaměstnanci jsou problémem pro celé Vaše podnikání! Netolerujte je!