SAW Ceník služeb BOZP a PO

Níže uvedené ceny slouží pro základní orientaci potencionálního zákazníka. Končná cena za provedenou a dodanou práci bude přesně stanovena v rámci Vaší poptávky a po upřesnění všech rozhodných skutečností a informací.
Ceník je zpracován pro "standardní" podmínky činností. V případě zjištění, že podmínky jsou značně náročnější či jednodušší, než obvykle, ceny budou upraveny jak směrem nahoru, tak směrem dolů.
Mějte prosím na paměti, že náročnost plněných prací se u různých činností značně liší, a že plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, vyžaduje maximální péči a preciznost.
Stálí klienti (opakované objednávky v rámci posledních uplynulých 12ti měsíců, ve výši 5000 Kč a více), mají nárok na slevu ve výši 10%.
 
Ceny uvedeny bez 21% DPH.
 
ID Oblast služby Upřesnění služby / činnosti Cena
SAW Běžná hodina Poradní, konzultační a výkonná činnost OZO BOZP a TPO. 350 Kč
SAW Dopravné Měřeno od:
Stojanova 508, 686 01 Uherské Hradiště
8 Kč / km
SLUŽBY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
A Kategorizace prací A1.1 Oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií (1. práce) 1500 Kč
    A1.2 každá další práce kategorie 1 a 2 350 Kč
    A1.3 každá další práce kategorie 3 a 4 500 Kč
B Řízení rizik B1.1 Stanovení metodiky řízení rizik a vypracování rámcové dokumentace pro řízení rizik (směrnice pro řízení rizik) 2999 Kč
    B1.2 Zavedení registru rizik (do 50 řádků včetně) 2600 Kč
    B1.3 Zavedení registru rizik (nad 50, do 100 řádků včetně) 3800 Kč
    B1.4 Zavedení registru rizik (nad 100, do 200 řádků včetně) 6000 Kč
    B1.5 Zavedení registru rizik (nad 200 řádků) 25 Kč / řádek
    B2.1 Aktualizace registru rizik 25 Kč / řádek
C Pracovnělékařské služby C1. Zavedení systému pro správu pracovnělékařských prohlídek (1 práce) 1500 Kč
    C2. Každá další práce  350 Kč
    C3. Vypracování návrhu o počtu, umístění a obsahu pracovních lékárniček pro smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb ke schválení 900 Kč
D. Poskytování OOPP D1. Vypracování dokumentace pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (metodika poskytování, výběru, užívání) 1500 Kč
    D2. Hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP, posouzení vhodnosti OOPP, stanovení podmínek použití OOPP pro konkrétní práci 100 Kč / práce / činnost
E Školení bezpečnosti práce E1. Různá školení Cenová kalkul ačka
F Dokumentace BOZP F1.1 Místní provozně bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků 1500 Kč
    F1.2 Místní provozně bezpečnostní předpis pro provoz motorových manipulačních vozíků 2499 Kč
    F2.1 Místní řád malého skladu bez trvalého provozu 900 Kč
    F2.2 Místní řád středního skladu s trvalým provozem 1500 Kč
    F2.3 Místní řád velkého skladu s trvalým provozem 2500 kč
G Kontroly BOZP G1. Roční prověrka BOZP 350 Kč / hod
    G2. Preventivní kontrola BOZP 350 Kč / hod
    G3. Orientační dechová zkouška na alkohol 350 Kč / hod + 50 Kč / osoba
       
SLUŽBY POŽÁRNÍ OCHRANY
H Členění činností H1. Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí a vypracování dokumentace o začlenění (činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí) 350 Kč / hod + 350 Kč / dokumentace
    H2. Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí a vypracování dokumentace o začlenění (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 350 Kč / hod + 1200 Kč / dokumentace (max 10 činností) + 100 Kč každá další činnost
    H3. Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí a vypracování dokumentace o začlenění (činnosti s vysokým požárním nebezpečím) 350 Kč / hod + 2500 Kč / dokumentace (max 10 činností) + 100 Kč každá další činnost
I Zpracování dokumentace požární ochrany I1. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 1500 Kč
    I2. Požární řád (pracoviště bez stálých zaměstnanců, např sklad tlakových lahví)
Pozn. bez příloh (seznam požárních zařízení a požárních tabulek)
600 Kč
+ přílohy 350 Kč / hod
    I2.1 Požární řád (pracoviště se stálými zaměstnanci, např. výrobní pracoviště)
Pozn. bez příloh (seznam požárních zařízení a požárních tabulek)
1200 Kč
+ přílohy 350 Kč / hod
    I3. Požární poplachové směrnice 500 Kč
    I4.1 Požární evakuační plán (textová část) 500 Kč
    I4.2 Požární evakuační plán (grafická část) 1500 Kč / jedno podlaží
Pozn.: V případě dalších stejných podlaží, každé další 300 Kč
    I5.1 Dokumentace zdolávání požárů (operativní karta) 350 Kč / hod místní šetření +
1000 Kč / objekt
    I5.2 Dokumentace zdolávání požárů (grafická karta) 350 Kč / hod místní šetření +
2500 Kč / podlaží
Pozn.: V případě dalších stejných podlaží, každé další 500 Kč
    I6. Řád ohlašovny požárů 500 Kč
    I7. Dokumentace školení a odborné přípravy požární ochrany 1500 Kč
J Kontrolní činnost J1. Preventivní požární prohlídka 350 Kč / hod
    J2. Kontrola provozuschopnosti požárních dveří 100 Kč / ks
    J3. Kontrola nouzového osvětlení 500 Kč / objekt
K Prevence požární ochrany K1. Organizace cvičného požárního poplachu 350 Kč / hod
L Školení požární ochrany Různá školení Cenová kalkulačka